АНАЛІЗ РІВНЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ ЯК ІННОВАЦІЇ СУЧАСНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Вячеслав Вікторович БОРИСОВ, Олексій Миколайович ТОРУБАРА, Світлана Володимирівна БОРИСОВА, Світлана Миколаївна ЛУПІНОВИЧ

Abstract


Проаналізовано рівень готовності майбутніх педагогів професійного навчання до організації і забезпечення інклюзивного навчання. Обґрунтовано з позицій системного і філософсько-антропологічного підходу, що для педагогіки інклюзії інтегративна соціальнопедагогічна парадигма є цінною з позиції вивчення і пояснення способів і механізмів побудови
соціального простору відносин як чинника виховання і соціалізації людей з урахуванням їх особливостей і можливостей. Показано, що вивчення проблеми залучення особистості у освітнє середовище зумовлює поєднання наступних напрямів: соціальний розвиток особистості, педагогізація соціального середовища, забезпечення взаємодії особистості і середовища.

Keywords


інклюзія; філософськоантропологічний підхід; готовність; педагог професійного навчання; освітній процес; інклюзивне навчання.

References


Борисов В.В. Теоретико-методологічні засади формування національної самосвідомості учнівської та студентської молоді: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.07 «Теорія методика виховання». Тернопіль: Тернопільський аціональний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, 2006. 528 с.

Про державний бюджет України на 2019 рік: Закон України від 28.02.2019 р. № 2696-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2018. №50. Ст. 400.

Кулик Є.В. Теоретичні аспекти професійної і технологічної освіти. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: зб. наук. праць. Тернопіль: Видавничий відділ ТНПУ імені Володимира Гнатюка. 2016. №2. С. 6–10.

Ничкало Н.Г. Українські концепції професійної освіти: тенденції і перспективи. Науковий вісник Миколаївського державного університету. Педагогічні науки: зб. наук. пр. Миколаїв, 2008. Вип. 20. Т. 1. С. 8–19.

Філософія освіти: навчальний посібник. За заг. ред. В. Андрущенка, І. Передборської. Київ: Видво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. 329 с.

Гребенюк Т.М. Вивчення проблеми соціальнопсихологічної адаптації інвалідів по зору в студентських інтегрованих групах. Інформаційні технології у соціально-трудовій реабілітації інвалідів: матеріали міжнародного семінару. Київ: Візаві, 2001. С. 76–79.

UNESCO (2018). Global Education Meeting, Brussels Declaration, document ED-2018/GEM/1. Retrieved 26 July 2019, from unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366394?po

slnSet=1&queryld=f00bbeb5-caf0-495d-9782-e4caad1e9e0f.

Колупаєва А.А., Таранченко О.М, Білозерська І.О. та ін. Основи інклюзивної освіти: навч.-метод. посіб. За заг. ред. А.А. Колупаєвої. Київ: А.С.К., 2012. 308 с.

Малишевська І.А. Інклюзивна освіта як соціальнопедагогічний феномен. Освіта осіб з особливими

потребами: шляхи розбудови: зб. наук. пр. Київ: НАПН України, Ін-т спец. педагогіки; Асоціація фахівців спеціальної та інклюзивної освіти, 2015. С. 141–145.

Онищенко В.Д. Фундаментальні педагогічні теорії: монографія. Львів: Норма. 2014. 356 с.

Зеленов Є. Педагогічні основи планетарного виховання студентської молоді. Вища школа. 2008. № 12. С. 62–78.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size