ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ ГАЛУЗІ ДО ПРОФІЛАКТИКИ ДЕЗАДАПТАЦІЇ УЧНІВ У РІЗНИХ СОЦІАЛЬНИХ ІНСТИТУЦІЯХ

Валентина Вікторівна КОСТІНА

Abstract


Висвітлено характеристики процесу професійної підготовки, що забезпечують формування готовності фахівців соціальної галузі до професійної діяльності з профілактики дезадаптації учнів». Проаналізовано та узагальнено ідеї науковців та практичний досвід із зазначеної проблеми.
Подано результати експериментального дослідження з формування готовності майбутніх соціальних педагогів і соціальних працівників до
профілактики дезадаптації учнів. Охарактеризовано критерії та показники
визначення професійної компетентності майбутніх фахівців соціальної галузі до профілактики дезадаптації учнів, що складають основу їхнього особистісно-професійного потенціалу, який забезпечує формування готовності до даного виду професійної діяльності та побудовано еталонну модель професійної компетентності фахівця.

Keywords


фахівець соціальної галузі; профілактика дезадаптації учнів; готовність; особистісно-професійний потенціал.

References


Гончаренко С. Український педагогічний словник. Київ: Либідь, 1997. 376 с.

Овчарова Р.В. Практическая психология образования. М.: Академия, 2003. 448 с.

Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. Санкт-Петербург: Питер, 1999. 720 с.

Философский словарь. Под ред. М.М Розенталя. М.: Политиздат, 1972. 496 с.

Ибрагимова И.Ю. Формирование педагогического

мировоззрения будущего учителя в вузе: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01, 13.00.08. Челябинск: Уральская государственная академия физической культуры, 2002. 163 с.

Дмитриева Е.В. Формирование профессионального педагогического мировоззрения будущего учителя: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08. Астрахань: Астраханский государственный университет, 2003. 175 с.

Реутова Л.П. Профессионално-педагогическое мировоззрение и педагогическая действительность. URL: http://superinf.ru/view_helpstud.php?id=3134 (дата обращения: 5.06.2017).

Гриньова В.М. Про співвідношення понять «професіоналізм», «професійна культура», «професійна

компетентність», «професійна підготовка». Педагогіка та психологія. 2014. №45. С. 1–11.

Олефір В.О. Психологія саморегуляції суб’єкта діяльності: дис. ... д-ра психолог. наук. Харків: Харківська інженерно-педагогічна академія, 2016. 428 с.

URL: http://www.pdpu.edu.ua/doc/vr/olefir/dis.pdf (дата звернення: 15.05.2017).

Карпенко О.Г. Професійна підготовка соціальних

працівників в умовах університетської освіти: науково-методичний та організаційнотехнологічний аспекти: монографія. За редакцією С.Я. Харченко. Дрогобич: Коло, 2007. 374 с.

Професійна підготовка соціального педагога: теоретико-практичний контекст: колективна монографія. За заг. ред. О. Гуренко. Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2013. 332 с.

Рыбалка В.В. Теория духовного развития личности в работах Э.А. Помыткина. Теории личности в отечественной философии, психологии и педагогике. Житомир: Изд-во ЖГУ им. И.Франко, 2015. С. 703–722.

Костіна В.В. Професійна підготовка майбутніх фахівців соціальної галузі до профілактики дезадаптації учнів у різних соціальних інституціях: монографія. Харків: Харківська обласна громадська організація «Культура Здоров’я», 2018. 364с.

Богданова І.М. Процес підготовки майбутніх фахівців соціономічної сфери. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського. 2016. №1 (108). С. 13–18.

Козубовський Р.В. Підготовка майбутніх соціальних працівників до профілактики девіантної поведінки серед учнівської молоді в процесі волонтерської практики: автореф. дис. … канд. пед. наук:13.00.04. Тернопіль: ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2014. 20 с.

Психология. Под общ. ред. В.Н. Дружинина. Санкт-Питербург: Питер, 2001. 656 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size