КАЗКОТЕРАПІЯ ЯК МЕТОД СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-АДЕКВАТНОЇ ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Олена Германівна КОЛОМІЄЦЬ, Тетяна Миколаївна ДЕМИДЕНКО

Abstract


Проаналовано зміст поняття «соціальноадекватна поведінка» дітей молодшого шкільного віку. Визначено когнітивний, емоційнооцінювальний та мотиваційно-поведінковий компоненти соціально-адекватної поведінки
дітей молодшого шкільного віку; досліджено рівні сформованості соціально-адекватної поведінки дітей молодшого шкільного віку: ситуативний, нормативний, високоморальний. Акцентовано увагу на ефективності застосування казкотерапії як методу діагностики та корекції поведінки дітей молодшого шкільного віку у соціальній роботі. Проаналізовано особливості використання казкотерапії у соціальному супроводі соціалізації молодших школярів для засвоєння ними соціальних норм і правил поведінки на особистісному рівні, формуванні продуктивних стилів поведінки, здатності самостійно розв’язувати проблеми.

Keywords


соціальна поведінка; соціально-адекватна поведінка дітей молодшого шкільного віку; компоненти соціальноадекватної поведінки; методи соціальної роботи; казкотерапія.

References


Алексеєнко Т.Ф. Мотивація соціальної поведінки та механізми її формування. Соціальна педагогіка: теорія та практика. 2011. № 4. С. 4–10. URL: http://lib.iitta.gov.ua/2425/.

Алєксєєнко Т.Ф. Основні підходи до розуміння поведінки дитини. Сім’я. 1997. № 1. С. 5–9. URL:

http://lib.iitta.gov.ua/708773/1/EESA_p4_10-13.pdf.

Алтунина И.Р. Развитие мотивов и мотивации социального поведения у детей дошкольного и младшего школьного возрастов. Психологическая наука и образование. 2006. № 2. С. 5–15 URL:

http://psyjournals.ru/files/1458/psyedu_2006_n2_Altunina.pdf.

Аронфрид Дж. Контролирование социализации с помощью отрицательного подкрепления. Пер. с англ. Москва, 1974. 434 с.

Бахтеева Э.И. Структурно-функциональная модель социально-ценностного поведения детей на этапе перехода от старшего дошкольного к младшему школьному возрасту. Концепт. 2013. Спецвыпуск № 08. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/strukturno-funktsionalnaya-modelsotsialno-tsennostnogo-povedeniya-detey-na-etapeperehoda-ot-starshego-doshkolnogo-k-mladshemu.

Бурим О.В. Соціальне виховання молодших школярів у приватних загальноосвітніх навчальних закладах: дис. … канд. пед. наук: 13.00.05. Львів, 2008. 214 с.

Грунська О.В. Методи формування соціальноадекватної поведінки дітей молодшого шкільного віку як інструментарій соціального педагога. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна". 2015. № 10. С. 17–20. URL: http://nbuv.gov.ua /UJRN/Znpkhist_2015_10_7.

Ковальчук О.В. Психолого-педагогічні особливості розвитку молодшого школяра як об’єкта формування гуманістичних цінностей. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 11: Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління. 2014. Вип. 19. С. 97–103.

URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_011_2014_19_17.

Коломієць О.Г. Формування емоційної стійкості особистості як умова подолання агресивної поведінки. Грані: науково-теоретичний і громадськополітичний альманах. 2013. № 1(93). С. 30–34.

Кононко О.Л. Психологічні основи особистісного становлення дошкільника: дис.… д-ра психол. наук: 19.00.07. Київ: Інститут психології ім. Г. Костюка АПН України, 2001. 21 с.

URL: https://www.br.com.ua/referats/dysertacii_ta_autoreferaty/62352-1.html.

Кравченко Т.В. Соціалізація дітей шкільного віку у взаємодії сім’ї і школи: монографія. Київ: Фенікс, 2009. 416 c.

Савченко О.Я. Виховний потенціал початкової освіти: посібник для вчителів і методистів початкового навчання. Київ: Богданова А. М., 2009. 226 с.

Селуянова М.В. Почуття відповідальності дітей

молодшого шкільного віку. Збірник наукових праць Херсонського державного університету. Педагогічні науки. 2015. Вип. 67. С. 207–213.

URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2015_67_39/

Філь О.В. Казкотерапія в соціально-педагогічній практиці. Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Педагогічні науки. 2008. № 1. С. 227–232.

URL: http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2008/ped_2008_1/2008-26-06/fil.pdf/

Фрадинська А.П., Лазаревська Ю.В Казкотерапія, як засіб психокорекції емоційної сфери молодших школярів. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна". 2015. № 10. С. 66–68.

URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2015_10_19.

Якобсон С.Г. Психологические проблемы этического развития детей. Москва: Педагогика, 1984. 144 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size