РОЗВИТОК ЕСТЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ЗАСОБАМИ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Людмила Петрівна ЗАГОРОДНЯ, Вікторія Миколаївна РОЖНОВА

Abstract


Досліджено розвиток естетичної компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти засобом педагогічних технологій під час викладання дисципліни «Педагогіка загальна». Висвітлено сутність низки педагогічних технологій. Наведено приклади застосування технологій
проблемного, інтерактивного та мультимедійного навчання у процесі опанування бакалаврами означеного навчального курсу.

Keywords


розвиток естетичної компетентності майбутніх вихователів; педагогіка загальна; педагогічні технології; проблемна технологія навчання; інтерактивна технологія навчання; мультимедійна технологія навчання.

References


Рожнова В.М. Сутність та структура естетичної компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія: Педагогічні науки, 2019. Вип. 40. С. 71-78

Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: навчальний посібник. Київ: Академвидав, 2015. 304 с.

Пехота О. М., Кіктенко А. З., Любарська О. М. та ін. Освітні технології: навч-метод. посіб. За ред. О М. Пєхоти. Київ: А.С.К., 2003. 255 с.

Беcпалько В. П. Слагаемые педагогической технологии. М.: Академия, 1989. 210 с.

Селевко Г. К. Педагогические технологии на основе активизации, интенсификации и ефективного управления УВП. М.: НИИ школьных технологий, 2005. 288 с.

Подоляк Л. Г., Юрченко В. І. Психологія вищої школи: Підручник. 3-тє вид., випр. і доп. Київ: Каравела, 2011. 360 с.

Лернер И. Я. Дидактические основы методов обучения. М.: Наука, 1981.

Махмутов М. І. Організація проблемного навчання в школі. М.: Педагогіка, 1977 .

Галузяк В. М., Сметанський М. І, Шахов В. І. Педагогіка: навчальний посібник. 2-е вид. випр. і. доп. Вінниця, 2003. 416 с.

Матюшкин А. М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. М., 1972. 392 с.

Туркот Т. І. Педагогіка вищої школи: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Київ, 2011. 628 с.

Пометун О. Енциклопедія інтерактивного навчання. Київ, 2007. 144 с.

Интерактивные методы в образовании: личностно-созидающие смыслы: сб. науч. ст. по материалам междунар. науч.-практ. конф., (Хабаровск, 7 дек. 2001). Хабаровск, 2002. 263 с

Ткач Д. Організація інноваційної діяльності у виші як умова підвищення якості. Вища школа. 2015. № 4–5. С. 13–19

Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні

технології:підручник для студентів вищих навчальних закладів. За ред. О. І. Пушкаря. Київ, 2002. 704 с.

Дубасенюк О. А. Методика викладання педагогіки: Навчальний посібник. Вид. 2-ге, доп. Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2012. 375 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size