ПРОБЛЕМИ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ ШКІЛ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Ірина Олександрівна БАТАРЕЙНА

Abstract


Розкрито теоретико-методологічні засади дослідження проблематики, стану й тенденцій виховного процесу в контексті запитів українського суспільства кінця ХХ – початку ХХІ століття та розглянуто умови організації виховного процесу. Висвітлено проблеми морального виховання учнів початкових шкіл України в умовах сучасної школи.

Keywords


виховання; моральне виховання; мораль; моральні якості; педагогічні умови; початкова школа; Нова українська школа.

References


Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII ст. 1–7. URL: http://zakon.rada.gov/lavs/show/2145-19 (дата звернення: 05.01.2019).

Закон України «Про загальну середню освіту» від 13. 05. 1999. № 651-XIV ст. 1–2. URL: http://zakon.rada.gov/lavs/show/651-14 (дата звернення: 05.01.2019).ISSN 2076-586X (Print), 2524-2660 (Online) Серія «Педагогічні науки». Випуск № 4.2019 200.

Концепція «Нова українська школа». Схвалено рішенням колегії МОН України від 27.10.2016.

URL: https://mon.gov.ua/ua/tag/novaukrainska-shkola (дата звернення 05.01.2019).

Сухомлинський В. Як виховати справжню людину. Вибрані твори: у 5-ти т. Київ, 1976. Т. 2. С. 149–416.

Педагогіка: навч. посіб. [упорядн. І.М. Богданова, І.А. Бужина, Н.І. Дідусь та ін., Н.А. Кавалерова, З.Н. Курлянд, В.Г. Орищенко, Р.І. Хмелюк, О.С. Цокур, Н.А. Шевченко, О.М. Яцій]. Одеса: ПДПУ ім. К.Д. Ушинського, 2001. 357 с.

Проект Концепції розвитку освіти України на період 2015–2025 років. 2015. URL: http://оsvіtа.uа/news/43501/ (дата звернення 05.01.2019).

Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: учебник для студ. пед. вузов: В 2 кн. М.: ВЛАДОС, 1999. Кн. 2: Процесс воспитания. 256 с.

Бєльчева Т.Ф., Елькін М.В., Головкова М.М., Коробченко А.А. Основи науково-педагогічних досліджень: навчальний посібник. Харків: Print House, 2019. 217 с.

Матвієнко О.В. Основи морального виховання особистості молодшого школяра. Київ: Стилос, 1999. 232 с.

Кремень В.Г. Філософія людиноцентризму в освітньому просторі. [2-ге вид.]. Київ: Знання України, 2010. 520 с.

Педагогічний словник [за ред. М.Д. Ярмаченка]. Київ: Педагогічна думка, 2001. 516 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size