ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ГОТОВНОСТІ МОЛОДШИХ ПІДЛІТКІВ ДО ВПЕВНЕНИХ РІШУЧИХ ДІЙ У ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ

Віталій Миколайович ЗУБКО

Abstract


Обґрунтуванно та визначенно функціональність структури, компонентів, критеріїв, показників упевненості в собі як базової якості особистості молодших підлітків. Показано, що стан впевненості в собі вважаеться цілісним проявом особистості і цей складний особистісний стан залежить від характеру майбутньої діяльності, особистих властивостей людини та сукупності професійних навичок. У цьому контексті саме впевненість або
невпевненість визначає прийняття рішення щодо конкретної діяльності.
Вмотивовано, що впевненість в собі та готовність до рішучих дій проявляються найбільш яскраво у процесі виконання багатьох фізичних вправ. Це дає можливість передбачати ефективність формування впевненості в собі засобами фізичної культури, що обумовлює необхідність розробки відповідної методики. У структурі готовності до впевнених та рішучих дій виділено когнітивний, емоційноціннісний та діяльнісний компонентиі до кожного з них визначено критерії та показники оцінювання рівнів готовності молодших підлітків до впевнених рішучих дій в процесі занять фізичною культурою.

Keywords


впевненість; молодши підліткі; компонент; критерії; показники; готовність до рішучих дій; рішучисть; психологічний стан.

References


Артюшенко А.О. Теоретико-методичні засади формування в учнів загальноосвітньої школи особистісної мобільності у процесі фізичного виховання: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.07. Київ: Інститут проблем виховання НАПН України, 2012. 502 с.

Артюшенко А.О. (2003). Виховання вольових якостей в учнів середнього шкільного віку в процесі занять фізичною культурою: дис. … канд. пед. наук: 13.00.07. Переяслав-Хмельницький: Переяслав-Хмельницький держ. педагогічний унт ім. Г.С.Сковороди, 2003. 204 с.

Нечипоренко, Д.Л., Нечипоренко, Л.А. & Нечипоренко, О.В. Особливості прояву впевненості в собі в підлітків з різним рівнем сформованості мотиву досягнення. Международный научно-исследовательский журнал. Сборник по результатам XXIX заочной научной конференции Research Journal of International Studies, 2014. Ч. 2. № 7(26). С. 56.

Буряк В. К. Активность и самостоятельность учащихся в познавательной деятельности. Педагогика, 2007. № 8. С. 71–78.

Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. СПб.: Питер, 2000. 512 с.

Жизномірська О.Я. Психологічні особливості самоствердження молодших та старших підлітків: дис. … канд. психол. наук: 19.00. 07. Київ, 2010. 278 с.

Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. Кн. 1. Особистісно орієнтований підхід: теоретикотехнологічні засади. Київ: Либідь, 2003. 280 c.

Сембрат, А.Л. Сутність морального виховання старшокласників у навчально-виховному процесі гімназії. Наукові записки: Збірник наукових статей НДПУ ім. М.П. Драгоманова. Київ, 2006. Випуск ХХІ (61). С. 163–169.

Дудник І.О. Формування у підлітків готовності до вольових напружень у процесі занять фізичною культурою: дис. … канд. пед. наук: 13.00.07. Київ: Ін-т пробл. виховання НАПН України, 2013. 190 с.

Вилюнас В.К. Психологические механизмы мотивации человека. М.: Изд-во Московского университета, 1990. 288 с.

Конопкин О.А. Психологические механизмы регуляции деятельности. Изд. стереотип. М.: URSS. 2018. 320 с.

Узнадзе Д.Н. Теория установки. Воронеж: МОДЭК; Москва: Институт практической психологии, 1997. 448 с.

Иванников В.А. Психологические механизмы волевой регуляции. 3-е изд. СПб.: Питер, 2006. 208 c.

Меднікова Г.І. Самооцінка та рівень домагань особистості як динамічна система: дис. … канд. психолог. наук: 19.00.01. Харків: Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, 2002. 194 с.

Занюк С.С. Психологія мотивації: навч. посібник. Київ: Либідь, 2002. 304 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size