ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Наталія Валентинівна ЛІСНЕВСЬКА

Abstract


Проаналізовано стан здоров’я дітей дошкільного віку та наголошено на важливості його покращення. Розкрито причини погіршення здоров’я населення та чинники його формування. Подано визначення понять «здоров’я», «спосіб життя» як складових поняття «здоровий спосіб життя», здійснено аналіз його сутності. Акцентовано увагу на необхідності формування в дошкільників основ здорового способу життя як умови збереження та зміцнення їхнього здоров’я. Схарактеризовано етапи та напрями формування здорового способу життя в дітей дошкільного віку, а також його компоненти. Наведено форми та методи роботи з дітьми й батьками, придатні для формування у дошкільників основ здорового способу життя. Вказано шляхи формування в дітей дошкільного віку мотивації до ведення здорового способу життя.

Keywords


здоров’я; спосіб життя; здоровий спосіб життя; чинники формування здоров’я; причини погіршення здоров’я; компоненти здорового способу життя.

References


Лісневська Н.В. Педагогічні умови створення здоров’язберігаючого середовища в дошкільному навчальному закладі: дис. … канд. пед. наук: 13.00.08. Київ: Нац. пед. ун-т. ім. М. П. Драгоманова, 2016. 354 с.ISSN 2076-586X (Print), 2524-2660 (Online) Серія «Педагогічні науки». Випуск № 4. 2019 216.

Андреева Н.А. Взаимодействие ДОУ и семьи в формировании основ здорового образа жизни у детей дошкольного возраста: дис. … канд. пед. наук: 13.00.07. Екатеринбург: Шадринский гос. пед. институт, 2005. 193 с.

Андрющенко Т.К. Теоретико-методичні засади формування здоров’язбережувальної компетентності в дітей дошкільного віку: автореф. дис. … дра пед. наук: 13.00.08. Одеса: Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, 2015. 41 с.

Касьянова Л.Г. Формирование представлений о здоровом образе жизни у детей старшего дошкольного возраста: дис. …канд. пед. наук: 13.00.07. Шадринск: Шадринский гос. пед. институт, 2004. 219 с.

Іванашко О. Є. Психологічний аналіз усвідомлення здорового способу життя дітьми дошкільного віку: дис. … канд. пед. наук: 19.00.07. Луцьк: Волинський держ. ун–т ім. Лесі Українки, 2001. 221 с.

Ошкина А.А. Формирование основ здорового образа жизни у старших дошкольников: дисс. … канд. пед. наук: 13.00.07. С.–Петербург: Тольяттинский гос. университет, 2009. 251 с.

Кузнецова Л.Т. Развитие здоровьесберегающей компетентности у детей старшего дошкольного возраста: дисс. … канд. пед. наук: 13.00.07. Екатеринбург: Уральский гос. пед. университет, 2007. 23 с.

Кисла О.Ф., Кошель А.П. Формування культури здорового способу життя дітей дошкільного віку. Збірник наукових праць. Педагогічні науки. 2016. Випуск LХІХ. Том 3. С. 107–110.

Юрочкина С. О. Педагогічні засади валеологічного виховання дітей старшого дошкільного віку: дис. … канд. пед. наук: 13.00.01. Київ, 1997. 148 с.

Кононко О.Л. Субсфера «Я – фізичне»; Субсфера «Я – психічне». Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні. Київ: Дошкільне виховання, 2003. 243 с.

Бобрицька В.І. Валеологія: Навч. посіб. Ч. 1. Полтава, 2000. 146 с.

Калуська Л.В. Бережемо здоров’я змалку. Харків: Ранок–НТ, 2007. 96 с.

Грядкина Т.С. Здоровьесберегающее и здоровье формирующее физическое воспитание в дошкольном образовательном учреждении. Дошкольная педагогика. 2008. № 2. С. 6–11.

Лекманов А. Часто болеющим детям можно помочь. Здоровье детей. 2002. № 9. С. 11.

Мартынов С.М. Здоровье ребёнка в ваших руках. М.: Просвещение, 1991. 222 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size