ПРАКТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА НАУКОВИХ УСТАНОВ З ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ РОБОТИ У СФЕРІ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ

Людмила Анатоліївна ЧЕРКАШИНА, Тетяна Миколаївна ВОРОНА

Abstract


У статті наголошено на нагальній потребі у педагогічних кадрах для роботи з дорослими. Проаналізовано літературні джерела з проблеми дослідження. Наведено результати співпраці українських і німецьких науковців щодо розробки проекту «На шляху до запровадження наукової галузі «Освіта дорослих і післядипломна освіта в Україні».

Проаналізовано авторський проект кваліфікаційної характеристики професії (посади) «Андрагог», розроблений О. Аніщенко. Привернуто увагу до чинників, що впливають на зміну парадигм в освіті, а також зміну традиційної моделі навчання на андрагогічну.

Розглянуто концептуальні засади розвитку освіти дорослих, провідні чинники, що впливають на освіту дорослих; існуючи моделі підготовки андрагогів: компетентнісна, когнітивна, людиноцентрована, комунікативна, рефлексивна; авторський курс «Практична андрагогіка», розроблений і впроваджений М. Скрипник.

Схарактеризовано діяльність Центру освіти дорослих Таврійського національного університету імені В.І. Вернадского. Висвітлено наукову і практичну діяльність ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України. Представлено статистичні дані з підготовки магістрів зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки у Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича, НПУ ім. М.П. Драгоманова та ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» за спеціалізаціями «Освіта дорослих», «Андрагогіка», «Основи андрагогіки».

Приділено увагу підготовці магістрів у ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки. Вказано на важливий доробок освітян щодо розробки стандарту вищої освіти України: другий (магістерський) рівень, галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки. У висновках відстоюється думка щодо обов’язкової вищої педагогічної освіти викладачів, що працюють у державних, приватних ЗВО.


Keywords


андрагог; освіта протягом життя; Україна; ЗВО; освітні послуги; освітня програма.

References


Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року: Указ Президента України від 25.06.2013 р. № 344/2013 URL: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/344/2013.

Карпенко М. Освіта протягом життя: світовий досвід і українська практика. Аналітична запис-ка. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/gumani tarniy-rozvitok/osvita-protyagom-zhittya-svitoviy-dosvid-i-ukrainska-praktika.

Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні [за заг. ред. президен-та НАПН України В. Г. Кременя]. Київ: Знання, 2016. 224 с. (До 25-річчя незалежності України).

Модельний закон про освіту дорослих (нова ре-дакція), прийнятий 07.12.2002 р. 20-му пленар-ному засіданні Міжпарламентської Асамблеї держав-учасниць СНД (Постанова N 20-5). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997_e58.

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. Вступ.ОСВІТА.UA. URL: https://vstup.osvita.ua/y2017/r27/194/.

Аніщенко О. Професійна підготовка андрагогів: обґрунтування доцільності в контексті професіо-налізації освіти дорослих в Україні. Вісник Мелі-топольського державного педагогічного універси-тету. Серія : Педагогіка, 2017. № 2. С. 155–163. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdpu_2017_2_25.

Ізбаш С. Проблема андрагогічної підготовки педагогічного персоналу як викладачів для осві-ти дорослих. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка, 2017. № 1. С. 80–85. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ ped_2017_1_15.

Лук’янова Л.Б. Концептуальні засади розвитку освіти дорослих: сучасні реалії, тенденції і перс-пективи. Концептуальні засади розвитку освіти дорослих: світовий досвід, українські реалії і пер-спективи: зб. наук. ст. За ред. Кременя В.Г., Ничкало Н.Г.; укл. Аніщенко О.В., Лук’янова Л.Б. Київ: Знання України, 2018. С. 21–31.

Дубасенюк О.А. Сучасні моделі професійної під-готовки педагогів-андрагогів. Концептуальні за-сади розвитку освіти дорослих: світовий досвід, українські реалії і перспективи: зб. наук. ст. За ред. Кременя В.Г., Ничкало Н.Г.; укп. Аніщенко О.В., Лук’янова Л.Б. Київ: Знання України, 2018.

С. 174–180.

Скрипник М.І. Практичні аспекти підготовки андрагога. Концептуальні засади розвитку освіти дорослих: світовий досвід, українські реа-лії і перспективи: зб. наук. ст. За ред. Кременя В.Г., Ничкало Н.Г.; укл. Аніщенко О.В., Лук’янова Л.Б. Київ: Знання України, 2018. С. 192–198.

Ващенко Л. Проблема професійної підготовки фахівців для роботи у сфері неформальної освіти Імідж сучасного педагога: електрон. наук. фахо-вий журнал, 2019. № 4(187). C. 24–27. URL: http://isp.poippo.pl.ua/article/view/175309/178233

Аніщенко О. Міжнародний проект «Центр освіти дорослих як осередок навчання демократії в Україні». URL: http://ipood.com.ua/novini/mjnarodniy-proekt-centr-osvti-doroslih--yak-oseredok-navchannya-demokrat-v-ukran/

Баніт О. Зустріч з майбутніми андрагогами – магістрантками НПУ імені М.П. Драгоманова URL: http://ipood.com.ua/novini/zustrch-z-maybutnmi-andragogami--magstrantkami-npu-men-mp-dragomanova/

Перша міжнародна науково-практична конфе-ренція «Освіта дорослих: світові тенденції, укра-їнські реалії та перспективи» URL: http://naps.gov.ua/ ua/press/releases/1738/


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size