ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ»

Інна Валентинівна ЩОГОЛЄВА

Abstract


У статті розглянуто сутність і особливості проектування практичних занять з дисципліни «Тайм-менеджмент», яка є базисом у підготовці не тільки майбутніх фахівців управлінських спеціальностей, а й фахівців інших спеціальностей, які орієнтовані на опанування інструментами управління часом. Визначено, що при проектуванні практичних занять доцільно використовувати діяльнісний та особистісно-орієнтований підхід як такі, що дозволяють максимально враховувати особистісні характеристики студента та дозволяють побудувати його предметну модель. Зазначено, що дисципліна «Тайм-менеджмент» передбачає опанування технологій, які підвищують особисту ефективність шляхом управління часом, встановлення цілей, планування й організації професійної діяльності та особистого життя, навичок самомотивації та самоконтролю. Обґрунтовано, що дієвим чинником, який впливає на досягнення запланованого результату, є технології, які застосовує викладач в процесі проведення практичних занять. Запропоновано використання методу портфоліо як інструменту для моніторингу, оцінювання та самоаналізу знань, вмінь, навичок та реалізації потенціалу студентів.

Keywords


тайм-менеджмент; практичні заняття; пре-дметна модель; технології навчання; метод портфоліо.

References


Tracy B. Master Your Time. Master Your Life. New York: TarcherPerigee, 2016. 226 p.

Туркот Т.І. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. Київ: Кондор, 2011. 628 с.

Осовська Г.В. Методика викладання менеджме-нту: навч. посіб. Житомир: ЖІТІ, 2000. 166 c.

Нагаєв В.М. Методика викладання у вищій шко-лі: навч. посіб. Київ: Центр навчальної літерату-ри, 2006. 241 с.

Атанов Г.А. Обучение и искусственный ин-теллект или основы современной дидактики высшей школы. Донецк: Изд-во ДОУ, 2002. 504 с.

Іваницька С.Б., Галайда Т.О., Толочій Р.М. Впровадження європейських методик тайм-менеджменту в Україні. Глобальні та націона-льні проблеми економіки, 2018. № 21. С. 288‒292. URL: http://global-national.in.ua/issue-21-2018.

Азизходжаева Н.Н. Педагогические технологии и педагогическое мастерство. Ташкент: Изда-тельско-полиграфический творческий дом им. Чулпана, 2005. 200 с.

Каплінський В.В. Методика викладання у вищій школі: навч. посіб. Вінниця: Ніланд ЛТД, 2015. 224 с.

Конончук А.І. Використання технології портфо-ліо у професійній підготовці майбутніх працівни-ків соціальної сфери. Вісник Чернігівського наці-онального педагогічного університету. Серія: Пе-дагогічні науки, 2018. Вип. 150. С. 70‒74. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2018_150_19.

Осадча К.П. Портфоліо як форма організації навчання майбутніх учителів інформатики. Нау-ковий вісник Мелітопольського державного педа-гогічного університету. Серія: Педагогіка: зб. на-ук. статей, 2010. № 4. С. 172‒177.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size