ДО ПИТАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ІНТЕГРОВАНОГО ІСПИТУ З МЕДИЦИНИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Тетяна Іванівна КИР’ЯН

Abstract


Статтю присвячено історії впровадження ліцензійного інтегрованого іспиту з медицини в Україні протягом кінця ХХ – з першої четверті ХХІ століття в Україні. У ній представлено аналіз сайтів Міністерства охорони здоров’я України та Центру тестування при МОЗ України, на яких вміщено державні документи про доцільність системи впровадження ліцензійного інтегрованого іспиту з медицини; інформацію про експеримент в окремих медичних освітніх закладах України та перший досвід впровадження ліцензійної державної атестації в медичних університетах, училищах, коледжах та академіях в Українській державі. Спочатку проводився експеримент в окремих освітніх закладах з 1996 року з подальшим обговоренням його результатів, а 1998 року ліцензійний інтегрований іспит став обов’язковим для всіх медичних освітніх закладів України, які здійснюють підготовку фахівців за напрямом «Медицина» та «Фармацiя». Іспити стали обов’язковими з 2000 р. для фахівців за спеціальністю «Стоматологія»; з 2004 р. вони були введені для лікарів-інтернів, а з 2007 р. – для інтернів-стоматологів. Акцентується увага на змісті, структурі та етапах впровадження цього іспиту, аналізі перших результатів його впровадження та оцінці підготовки до екзамену викладачами і студентами українських медичних освітніх закладів. Подається порівняльна характеристика методики підготовки, організації проведення іспиту, інформаційного матеріалу до нього, форм самостійної підготовки до екзамену студентів у медичних освітніх закладах різного рівня акредитації. Розкривається досвід роботи викладачів таких медичних закладів, як Буковинський державний медичний університет, Вінницький національний медичний університет ім. М. Пирогова, Запорізький державний медичний університет, Тернопільський державний медичний університет імені Івана Горбачевського, Харківський національний фармацевтичний університет, Житомирський інститут медсестринства, Дніпропетровська медична академія та інші.

Keywords


ліцензійний інтегрований іспит з медицини; медичні заклади вищої освіти України; Мініс-терство охорони здоров’я України; зміст, структура іспиту та етапи його впроваджен-ня; студенти медичних закладів вищої освіти України.

References


Гордійчук С.В. Основні принципи управління якістю професійної діяльності викладачів вищих медичний навчальних закладів. Проблеми осві-ти. Науковий збірник. Київ: Інститут інновацій-них технологій і змісту освіти МОН України, 2015. Вип. № 80, ч. 2. С. 62–67.

Довгаль Г.В. Навчально-методичні заходи, що сприяють підготовці студентів до ліцензійного тестування «Крок-1». Вісник проблем біології і медицини, 2014. Вип. 4. Том 4 (116). С. 43–45.

Кандибей К.І., Рижов О.А., Корнієвська В.Г. Технологія актуалізації знань студента при підго-товці до ліцензійного іспиту «КРОК 1. Фармація» на засадах ІКТ. Актуальные вопросы дистан-ционного образования и телемедицины 2012: Всеукраинская научно-методическая видеокон-ференция, 17–19 октября 2012 года. Запорож-ский медицинский журнал, 2012. № 6. С. 94–96.

Гуменюк В. Особливості зовнішнього моніторин-гу якості освіти іноземних студентів у медичних університетах: світова практика та український досвід. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна, 2017. Вип. 32. С. 73–83.

Рижов О.А. Інтелектуальна адаптивна система дистанційного навчання RATOS-AI. Частина 1. Концепція системи. Запорожский медицинский журнал, 2010. Том. 12. № 1. С. 23–27.

Корнієвська В.Г, Корнієвський Ю.І. Ліцензійний інтегрований іспит «Крок-1. Фармація». URL: http://www.rusnauka.com/45_NIO_2017/Pedagogica/2_232096.doc.htm

Іспити для студентів-медиків включатимуть субтест англійською мовою. VZ Ваше здоров’я. URL: https://www.vz.kiev.ua/ispyty-dlya-studentiv-medykiv-vklyuchatymut-subtest-anglijskoyu-movoyu/

Про затвердження Положення про систему лі-цензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів «Медицина» і «Фармація»: На-каз МОЗ України № 251 від 14.08.98 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0563-98

Поспішаємо розумно. Сайт Центру тестування при Міністерстві охорони здоров’я України. URL: https://www.testcentr.org.ua/uk/novosty/pospishaemo-rozumno

Акція протесту: студентів-медиків по всій країні обурили іспити «Крок-2». Факти Запоріжжя. URL: https://zp-fakty.net.ua/society/aktsiya-protestu-zaporizki-studenti-mediki-oburilisya-testami-krok

Не хочу вчитися. Як українських студентів-медиків змушують складати американський іс-пит. Українська правда. URL: https://life.pravda.com.ua/health/2019/05/13/236834/

93.2% українських випускників медичних уні-верситетів успішно склали випускний іспит «КРОК 2». Сайт Міністерства охорони здоров’я України. URL: https://moz.gov.ua/article/news/932-ukrainskih-vipusknikiv-medichnih-universitetiv-uspishno-sklali-vipusknij-ispit-krok-2

Чернюк А.П. Проблемні питання підготовки та проведення ліцензійного іспиту «Крок М». URL: https://vseosvita.ua/library/problemni-pitana-pidgotovki-ta-provedenna-licenzijnogo-ispitu-krok-m-169724.html

Розклад ліцензійного іспиту Крок M. Сайт Цент-ру тестування при Міністерстві охорони здоров’я України. URL: https://www.testcentr.org.ua/uk/krok-m

Розклад ліцензійного іспиту Крок Б. Сайт Центру тестування при Міністерстві охорони здоров’я України. URL: https://www.testcentr.org.ua/uk/krok-b

Гордійчук С. Ліцензійний інтегрований тестовий іспит «Крок М» як засіб діагностики якості освіт-ньої діяльності при підготовці фахівців у медич-ному коледжі. URL: http://ehs-ss.pl/images/book/2016ii/_book_Bol_Int__02_165x225-190-203.pdf

Підготовка до ЄДКІ та ЛІІ «Крок». Сайт Буковин-ського державного медичного університету. URL: https://www.bsmu.edu.ua/studentu/pidgotovka-do-lii-krok/

Тестові ліцензійні іспити «Крок». Сайт Харківсь-кого національного фармацевтичного універси-тету. URL: https://nuph.edu.ua/testovi-licenzijjni-ispiti-krok/

Про затвердження Графіка проведення Єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобу-вачів ступеня вищої освіти магістр та тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня спе-ціаліст, бакалавр та молодший спеціаліст галузі знань «22 Охорона здоров’я» у 2020 році: Наказ МОЗ України № 1 від 02.01.2020. URL: http://medcollege.ck. ua/wp-content/uploads/2020/01/Exam.pdf.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size