ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ФАХІВЦІВ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Наталія Вікторівна ЛИСЕНКО

Abstract


Статтю присвячено проблемі використання міждисциплінарного підходу до професійної підготовки майбутніх фармацевтів у системі викладання фахових дисциплін у сучасному ВНЗ, зокрема під час проведення практичних занять. Зазначено, що для вирішення основних завдань міждисциплінарної інтеграції важливі послідовність і систематичність при вивченні фахових дисциплін, адаптація поданого матеріалу у доступній, для широкого загалу студентів, формі, використання методів активного навчання, впровадження сучасних інформаційних технологій при викладанні фахових дисциплін спеціальності Фармація.

Показано, що реалізація міждисциплінарних зв’язків у навчальній діяльності – це один із необхідних дидактичних засобів формування у студентів професійних знань і навичок, який допомагає раціонально використовувати час та сприяє найкращому і більш міцному засвоєнню навчального матеріалу, необхідного студентам в подальшій практичній діяльності. Для дієвості цієї методики потрібен комплексний підхід щодо її вивчення та опрацювання, практичний досвід викладачів фахових дисциплін, кропітка науково-пошукова робота, співпраця з іншими навчальними закладами та фармацевтичними установами і, звичайно ж, мотиваційний момент як для студентів так і для викладачів.

Узагальнено власний досвід використання міждисциплінарного підходу в академії, що уможливлює зміни підходів до підготовки та проведення підсумкового контролю та державної атестації випускників спеціальності 226 Фармація, сприяє підвищенню мотивації до самоосвіти та самовдосконалення як студентів так і викладачів ВНЗ.


Keywords


фармацевтична галузь; міждисциплінарний підхід; освітня діяльність; профільні дисципліни; мотивація; інформаційні системи; організацій-но-методичний супровід; лікарська форма; ре-цептурний пропис; інтеграція; самовдоскона-лення.

References


Бобрук В.П., Сергеєва С.В., Благун О.Д. Педаго-гічні аспекти викладання фармакології та органі-зації економіки фармації із залученням інтегро-ваного підходу. Вісник ВНМУ ім. М.І. Пирогова, 2012. Т.16. №2. С. 460–463.

Окса М.М. Інновації як передумова зростання педагогічної майстерності менеджера освітнього закладу. Сучасні суспільні проблеми у вимірі со-ціології управління: збірник наукових праць Дон-ДУУ. 2009. Т. Х. Вип.115. C. 39–47.

Сергеєв С.В. Сучасні педагогічні прийоми та інноваційні технології в навчальному процесі у вищому навчальному закладі. Вісник ВНМУ ім. М.І.Пирогова, 2013. Т. 19. №1. 4 с.

Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 р. №1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.

Петунин О.В. Теоретические основы подготовки студентов к профессиональной деятельности учителя физической культуры: автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04. СПб., 1996. 48 с.

Complexity Science – Complexity Science. Complex-ity Science. URL: www.complexity.org.uk. Архів оригіналу за 2018-02-08.

Чекман І.С. та ін. Фармакологія: підруч. для студ. ВМНЗ. Вінниця: НОВА КНИГА, 2009. 480 с.

Горелова Л.Е. Высокая миссия фармацевта. Российский медицинский журнал. 2002. Т. 10. № 6. С. 317-318.

Консультация пациента в аптеке. Провізор. 2004. №9. С. 3–4.

Виноградова И.А. Коммуникативная компетент-ность в социализации личности: дис. … канд. социолог. наук. Нижний Новгород: НГУ им. Н.И. Лобачевского, 2002. 223 с.

Максименко С.Д., Заброцький М.М. Технологія спілкування (комунікативна компетентність учи-теля: сутність і шляхи формування). Київ: Глав-ник, 2005. 112 с.

Кузьмін О.Є., Громовик Б.П., Гасюк Г.Д., Леви-цька О.Р., Мельник О.Г. Менеджмент у фарма-ції. Вінниця: Нова книга, 2005. 448 с.

Громовик Б.П., Гасюк Г.Д., Левицька О.Р. Фар-мацевтичний маркетинг: Теоретичні та прикла-дні засади. Вінниця: Нова книга, 2004. 464 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size