ЗАСТОСУВАННЯ КЕЙС-ТЕХНОЛОГІЙ У ВИКЛАДАННІ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН В МЕДИЧНОМУ ЗВО

Галина Миколаївна СТЕПАНОВА

Abstract


У статті проаналізовано наукові публікації з питань застосування кейс-технологій у вищій школі та досвід викладачів Черкаської медичної академії щодо їх використання під час викладання фундаментальних дисциплін як першого етапу підготовки медичного працівника.

Виходячи з того, що зміст кейс-технологій полягає в дослідженні студентами певної реальної ситуації з життя, яка вимагає ухвалення рішення і ґрунтується на певному комплексі знань:

– cхарактеризовано переваги кейс-технологій (доповнення теоретичних аспектів проблеми практичними, створення емоційно сприятливої атмосфери, розвиток комунікативних навичок, критичного і професійного мислення тощо) і труднощі у їх застосуванні (необхідність значної підготовчої роботи).

– показано, що технологія роботи з кейсом в навчальному процесі включає в себе індивідуальну роботу студентів із кейсом, роботу в малих групах, презентацію і експертизу результатів роботи у ході загальній дискусії.

– проаналізовано досвід застосування кейс-технологій у Черкаській медичній академії при викладанні нормальної фізіології і біохімії.

– охарактеризовано кейс-технології, які застосовуються найактивніше: ситуаційна задача і кейс-метод. Наведено приклад кейсу, який розглядається при вивченні фізіології серцево-судинної системи.

– зроблено висновок про важливість і зручність застосування кейс-технологій у вищій школі, зокрема при викладанні фундаментальних дисциплін у медичному виші.

Keywords


вища освіта; педагогічна інновація; інтерактив-на освіта; кейс-технологія; case-study; кейс-метод.

References


Муратова А. М., Риклефс И. М., Ларюши-на Е. М., Досмагамбетова Р. С. Биомедицинские знания – ключ к пониманию клинических дис-циплин. Интегрированное обучение (состояние и направления развития): материалы республи-канской научно-практической конференции. Караганда: Издательство КГМУ, 2011. С. 81–88.

Пономарева Е. Ю., Ребров А. П., Афанасье-ва Г. А. Преемственность преподавания фунда-ментальных и клинических дисциплин при изу-чении внутренних болезней. Саратовский науч-но-медицинский журнал. 2016. № 12 (3). С. 415–417.

Шеметова Г.Н., Губанова Г.В., Беляева Ю.Н.

Возможности использования инновационных кейс-технологий при преподавании клинических дисциплин в медицинском вузе. Aktuální pedagogika. 2016. № 4. С. 52–55.

Пащенко Т. Кейс-метод як сучасна технологія навчання спеціальних дисциплін. Молодь і

ринок. 2015. № 8. С. 94-99. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2015_8_22

Пустовойт Б. А., Федяй І. О. Кейс-технологія як один із сучасних методів викладання у закладах вищої освіти для формування компетентності майбутніх фахівців. Наукові записки кафедри

педагогіки [Харківського національного універси-тету імені В. Н. Каразіна]. 2018. № 43.

С. 422–430.

Кайдалова Л. Г., Щокіна Н. Б., Шварп Н. В.

Кейс-метод у вищій професійній освіті. Управ-ління організацією навчально-виховного процесу в середній і вищій школі. Матеріали Міжнарод-ної

науково-практичної конференції: Полтава,

–14 березня 2012 р. Полтава, 2012. С. 60–63.

Гаджикурбанова Г. М. Методика использования кейс-метода (case study) в учебном процессе ву-за. Вестник Университета. 2013. С. 263–271.

Неброева К. Н. Кейс-технология в современной педагогической практике. Смоленск: Смолен-ский областной институт развития образования, 2017. 37 с.

Толочина (Демьянчук) О. Г. Кейс-технологии как один из инновационных методов образователь-ной среды. Социальная сеть работников обра-зования. URL: https://nsportal.ru/vuz/pedagogicheskie-nauki/library/2013/01/22/keys-tekhnologii-kak-odin-iz-innovatsionnykh-metodov

Айкина Т. Ю. Метод кейсов в формировании коммуникативной компетенции студентов. Вестник Томского государственного педагогиче-ского университета. 2013. № 1 (129). С. 58–60.

Сурмін Ю. П. Кейс-метод: становлення та роз-виток в Україні. Вісник Національної академії державного управління при Президентові Украї-ни. 2015. № 2. С. 19–29.

Каньковський І. Є. Кейс-метод як інструмент колективної форми організації самостійної робо-ти студентів. Вісник Черкаського університету.

Серія: Педагогічні науки. 2014. № 3. С. 58–62.

Терентьєва Н. О., Недашківська Д. В. Сутність

та структура кейс-методу: окремі аспекти.

Таврійський вісник освіти. 2013. № 1.

С. 123–129.

Ионова Н. В. Кейс-технология как средство развития критического мышления у студентов. Вестник Череповецкого государственного уни-верситета. 2014. № 5. С. 96–99.

Царапкина Ю. М. Использование кейс-технологий при обучении студентов. Образова-ние и наука. 2015. № 3(122). С. 120–128.

Кузьмина О. И., Галимов Ш. Н. Кейс-технологии как способ повышения эффективности препо-давания биохимии в медицинском вузе. Совре-менные проблемы науки и образования. 2019. № 6. URL: https://www.science-education.ru/pdf/2019/6 /29463.pdf


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size