НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ЯК СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ ГАЛУЗІ ДО ДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Наталя Дмитрівна КАБУСЬ

Abstract


У статті висвітлено досвід організації та проведення навчальної практики здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Соціальна робота» Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, визначено її потенціал у підготовці майбутніх фахівців соціальної галузі до професійної діяльності в контексті сталого розвитку.

Доведено, що навчальна практика надає значні можливості для формування компетентнісно-креативного компоненту готовності майбутніх фахівців соціальної галузі до діяльності в контексті сталого розвитку, зокрема, відпрацюванню проєктувальних, комунікативно-стимулювальних, організаційно-управлінських умінь майбутніх фахівців, оволодінню мистецтвом переконання, елементами ораторського мистецтва, сценарної та акторської майстерності, що є надзвичайно важливим для соціального педагога як фахівця, місією якого є соціальне виховання підростаючого покоління. Показано, що навчальна практика дозволяє майбутнім фахівцям здобути досвід розробки й реалізації соціально-виховних розвивально-мотиваційних заходів з метою стимулювання до сталого розвитку дітей у складних життєвих обставинах, що перебувають у центрах соціально-психологічної реабілітації, а також досвід створення духовно насиченого розвивально-творчого середовища під час проведення означених заходів, взаємодія з яким сприяє активізації особистісно-соціального, духовно-творчого й суб’єктно-діяльнісного розвитку вихованців, сприяє самоусвідомленню особистості як відповідального творця власного життя.

Keywords


сталий розвиток; фахівці соціальної галузі; професійна підготовка; навчальна практика; соціально-педагогічна діяльність

References


Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. URL: https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld (дата звернення 30.04.2020).

Kabus N. The use of activity-based approach as methodological basis of prospective social workers’ training to sustainable development of social groups. International Letters of Social and Human-istic Sciences. Bach, 2016. Vol. 66. P. 83–90. DOI:10.18052/www.scipress.com/ILSHS.72.83. URL: https://www.scipress.com/ILSHS.66.140 (дата звернення 30.04.2020).

Бойчук Ю., Таймасов Ю. Компетентнісна пара-дигма в сучасній вищій професійній освіті. Но-вий колегіум. 2015. № 1. С. 38–44.

Жерновникова О.А., Штефан Л.А, Фазан В.В. Формування готовності майбутніх учителів ма-тематики до навчального проектування. Science and Education. 2017, No. 10. Р. 74-81. DOI: https://doi.org/10.24195/2414-4665-2017-10-9.

Москалюк О. Фахова практика як важлива складова практичної підготовки майбутніх фахі-вців соціальної сфери. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія Педагогічні науки. 2016. № 4. С. 151–161.

Прокопенко І. Ф. Розвиток інноваційної педаго-гічної освіти як пріоритетний напрям модерніза-ції національних систем підготовки освітянських кадрів у ХХІ ст. Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. 2013. № 1. С. 48–55.

Фалинська З.З. Практична підготовка майбутніх соціальних педагогів у вищих навчальних закла-дах: автореф. дис. … канд. пед. наук. Львів: Львівський національний ун-т ім. І. Франка, 2006. 20 с.

Шевчук Т.В., Сідельник О.П. Практична підго-товка студентів вищих навчальних закладів як невід’ємна детермінанта формування їхніх про-фесійних компетенцій. Науковий вісник НЛТУ України. Серія економічна. 2017. Вип. 27. № 2.

С. 189–193.

Кабусь Н. Д. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до сталого розвитку соціальних груп: теорія і практика : монографія. Харків: Вида-вець Іванченка І. С., 2017. 416 с.

Kabus N. Providing a spiritually full stimulating and creative environment as the condition of effec-tiveness of social and pedagogical activities for sus-tainable development of social groups. Journal of Sociology and Anthropology. US : Newark, 2017. Vol. 1. No. 1. P. 17–25. DOI:10.12691/jsa-1-1-3. URL: http://pubs.sciepub.com/jsa/1/1/3 (дата звернення 30.04.2020).


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size