ПІДГОТОВКА СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ФОРМУВАННЯ СЕКСУАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДІ ЯК ЗАСОБУ ПРОФІЛАКТИКИ СТАТЕВОЇ ДЕМОРАЛІЗАЦІЇ

Руслан Валентинович ЧУБУК

Abstract


У статті розглянуто проблеми професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до формування сексуальної культури молоді, оскільки деяка частина сучасної молоді втратила моральні орієнтири, у результаті чого відбувається деформація сексуальної поведінки. Актуальність проблеми статевого виховання підростаючого покоління є очевидною. Культуру сексуальної поведінки молоді формують соціально-фізіологічна, психолого-психічна, морально-етична (духовна) і господарсько-економічна підготовка. Конструктивне завдання соціально-превентивної роботи полягає у: запобіганні виникненню відхилень статевої поведінки; спрямуванні уявлень молодої людини на морально-адекватне ставлення і розуміння статевого життя; сприянні до оволодіння основами статевої культури, враховуючи зміну негативних чинників, які провокували виникнення намірів до здійснення аморальної або деструктивної поведінки. Статева соціалізація молоді представляє собою цілеспрямовано-організований процес формування знань про статеву мораль, проблеми статі, сексуальне спілкування, сексуальні погляди і переконання, які сприяють: позитивному ставленню до представників протилежної статі; підвищенню статевої культури, підготовці сексуального партнера – результативним показником яких є така поведінка статевого спілкування і сексуального життя, що відповідає моральним нормам суспільства щодо підготовки молоді до майбутнього сімейного життя. У зв’язку з вищезазначеним, професійна підготовка соціального працівника повинна забезпечувати суб’єктивно-позитивний вплив на особистість молодої людини. Серед дієвих заходів превентивної роботи на особистому рівні використовують такі методи: консультування, роз’яснення, тренінги особистісного зростання, бесіди цільового спрямування, спеціальне лікування тощо. Автор зробив висновок про те, що стан духовно-морального занепаду деякої частини молоді потребує здійснення рішучих соціально-превентивних заходів: у першу чергу сексуальної просвіти з метою профілактики статевої деморалізації та підвищення рівня статевої культури сучасної молоді.

Keywords


деморалізація; молодь; стать; секс; культу-ра; освіта; виховання

References


Говорун Т.В. Соціалізація статі та сексуальності: монографія. Тернопіль: Навчальна книга, Богдан, 2001. 240 с.

Оржеховська В.М. Сучасні орієнтири превен-тивної педагогіки. Педагогіка і психологія, 2005. № 2. С. 17–25.

Шиделко А.В. Роль інформаційних джерел у формуванні стереотипів статевої поведінки неповнолітніх. Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи: збірник наукових праць. За ред. М.М. Козяра та Н.Г. Ничкало. Львів: ЛДУ БЖД, 2009. Ч. 2. С. 260–263.

Кириленко С.В. Деякі аспекти статевого виховання дітей. Вихователю про психологію та педагогіку сексуального розвитку дитини: наук.-метод. зб. За ред. Т. В. Говорун. Київ: ІЗМН, 2006. С. 7–19.

Пихтіна Н.П., Новгородський Р.Г. Профілактика та соціально-педагогічна робота з дітьми девіантної поведінки: Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2007. 239 с.

Гармаев А.Ц. Психопатический круг в семье. Минск: Лучи Софии, 2002. 320 с.

Сманцер А.П. Рангелова Е.М. Превентивная педагогика: методология, теория, методика, Минск: БГУ, 2008. 263 с.

Технологія діяльності соціального працівника щодо профілактики адитивної поведінки молоді. Технології соціально-педагогічної роботи. За заг. ред. проф. А. Й. Капської. Київ, 2000. С. 106–127.

Соціальна педагогіка: мала енциклопедія. За заг. ред. проф. І. Д. Звєрєвої. Київ: Центр учбової літератури, 2008. 336 с


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size