ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ: КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД

Ірина Володимирівна ДУБРОВІНА, Тетяна Олексіївна МОСКАЛЕНКО, Ольга Миколаївна ЗІНЧЕНКО

Abstract


Розкрито питання спрямованості освітнього процесу підготовки майбутніх учителів на підвищення якості та ефективності фахової складової на засадах компетентнісного підходу. Визначено, що сучасний професійний розвиток майбутніх вчителів в умовах європейських викликів вимагає особливих підходів для проектування траєкторії самовизначення та самоідентифікації у професії. Аргументовано потребу в реформуванні освітньо-кваліфікаційних дисциплін вищої школи, що має бути зорієнтована на оперування знаннями та їх критичним осмисленням; врахована динамічність навчання, розвиток індивідуальних здібностей та талантів студентів, здатність брати на себе відповідальність та бути готовим до співробітництва у командних завданнях. Уточнена сутність поняття «професійний розвиток» майбутнього педагога, що включає ціннісне ставлення педагогічних кадрів та їхню стійку мотивацію до опанування знань, умінь, їх практичного використання, потребу в самовдосконаленні; володіння технологіями формування в учнів базових цінностей європейського суспільства. Здійснено огляд зовнішніх і внутрішніх джерел активності професійного розвитку майбутніх педагогів в контексті реформування вищої освіти.

Keywords


європейські стандарти освіти; компетентніс-ний підхід; етапи професійного розвитку; про-фесійна компетентність; зовнішні та внутрішні чинники

References


Про освіту: закон України від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Бойчук М.А. Розвиток професійної компетентно-сті вчителя сільської школи. розвиток соціально-гуманітарної освіти і науки в контексті модерні-зації вітчизняної вищої школи. Матеріали. ii все-української науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 26 грудня 2014 р.): У 2-х час-тинах. Дніпропетровськ, 2014. Ч.1. С. 34–38.

Хайруддинов М.А. Мультикультурализм и современные тенденции развития образования в Украине. Інновації та моделі безперервної осві-ти: матеріали Міжнародного кримського педаго-гічного конгресу (Гаспра, АР Крим, 2–3 жовтня 2013 р.). Київ: Інститут обдарованої дитини, 2013. С. 24–36.

Михайлик А.М. Професійні компетентності су-часного

вчителя: порівняльний аналіз українсь-ких та австрійських досліджень. Педагогічні на-уки: теорія, історія, інноваційні технології, 2013. №7(33). С. 14–21.

Кузан К. Модернізація вищої освіти: індивідуалі-зація та міждисциплінарність. Проблеми підго-товки сучасного вчителя: зб. наук. пр. Умансько-го державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Умань: Жовтий О.О., 2016. Вип. 14. С. 340–346.

Якиманская И.С. Технология личностно-ориентированного образования. Москва, 2000. 130 С.

Zając, M. shaping the future of learning. some thoughts after the online education global confer-ence in Berlin, 27–29.11.2019. e-mentor, 2019. 5(82): 72–74. URL: HTTPS://DOI.ORG/10.15219/EM82.1447

Михаськова М. Умови формування професійного досвіду музично-педагогічної діяльності майбут-ніх учителів музичного мистецтва. Актуальні питання мистецької педагогіки, 2019. вип. 9. С. 43–47.

Дубасенюк О. Розвиток емоційно-ціннісної сфери особистості майбутніх учителів як чинник про-фесіоналізації педагогічних дій. Етика і естети-ка педагогічної дії: збірник наукових праць. Київ, 2011. Вип. 2. С. 6–13.

Болотов В.А., Сериков В.В. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе. Педагогика, 2003. №10. С. 8–14.

Нінова Т.С. Формування професійної екологічної компетентності майбутніх учителів початкової школи. Вісник Черкаського університету імені Богдана Хмельницького.Серія: Педагогічні науки, 2019. вип. 3. С. 171–177. URL: https://doi.org /10.32651 /2523-2660-2019-3-171-178

Зязюн І. А. Педагогічна майстерність: моногра-фія. Київ: Вища школа, 2004. 422 С.

Dubrovina I., Horash K., Radzivil T. & Oliynyk T. (2019). The Role of Motivation in the Self-education of Future Teachers. e-mentor, 2019. 3(80): 10–17. URL: https://doi.org/10.15219/em80.1418


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size