АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРІВ МЕДІАОСВІТИ В УКРАЇНІ

Гліб Олександрович ГОЛОВЧЕНКО

Abstract


Епоха цифрового суспільства вимагає від нинішніх громадян вільного володіння новими навичками для успішного використання можливостей новітньої реальності – медіаінформаційними. Відтак, все більшої вагомості набуває медіаосвіта. Україна вже має певний позитивні здобутки з провадження медіаосвіти. У публікації здійснено спробу систематизувати набутий досвід через призму діяльності медіаосвітніх центрів.

Було використано комплекс теоретичних методів дослідження для вивчення напрямів провадження вітчизняної медіаосвіти: огляд літератури, відбір і й осмислення результатів, їх систематизація та визначення перспектив. Описано діяльність 3 визнаних вітчизняних центрів медіаосвіти: Інституту соціальної та політичної психології, Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України та Інституту екології масової інформації. Узагальнення та систематизація їх медіаосвітньої діяльності уможливили виокремлення наступних критеріїв: історичного, методичного, прогностичного.

Завдяки їх використанню, було визначено й 2 нових медіаосвітніх центри: Академія преси України та Коледж преси та телебачення у м. Миколаїв. Проаналізовано історію їх створення, особливості розроблення та впровадження науково-навчально-методичного забезпечення, окреслено напрями їх подальшої діяльності. З‘ясовано, що всі центри є схожими за своєю місією – медіапросвітницькою діяльністю. Водночас їх відмінності  проявляються в практичному провадженні медіаосвіти.

Keywords


медіаосвіта; центри; Україна; медіаосвітня діяльність; аналіз

References


Recommendations Addressed to the United Nations Educational Scientific and Cultural Organization UNESCO. Education for the Media and the Digital Age. Vienna: UNESCO, 1999. Р. 273–274.

Слабошевська Т. М., Смекалін І. М. Медіаосвіта в Україні: сучасний стан і перспективи розвит-ку. 2013. URL: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream /123456789/4709/1/Slaboshevska_Smekalin.pdf (дата звернення: 20.04.2020).

Лабораторія психології масової комунікації та медіаосвіти:

офіційний сайт. 2020. URL: http://mediaosvita.org.ua/pro-nas/ (дата звер-нення: 20.04.2020)

Концепція впровадження медіаосвіти в Україні. Постанова Президії Національної академії педа-гогічних наук України від 20 травня 2010. URL: https://lobtimucoz.ua/Mediaosvita/001konsepsiavprovadzennamediaosvity.doc.pdf (дата звернення 20.04.2020).

Концепція впровадження медіаосвіти в Україні. Постанова Президії Національної академії педа-гогічних наук України 21 квітня 2016 р. URL: www.mediaosvita.com.uamaterial (дата звер-нення: 20.04.2020).

Бачинський Д. Медіаосвіта в системі сучасних закладів: вітчизняний та зарубіжний досвід. Пе-дагогіка: збірник наукових праць, 2018. № 25 (2–2018). С. 9–24. DOI: 10.32626/2309-9763.2018–25.19-25

Онкович Г. Медіадидактика вищої школи: укра-їнський досвід, Вища освіта України. 2013. №1. С. 23–29.

Борко Т. Уроки Школи медіаосвіти на Кінбурні. Культура і життя, 2018. № 41. 12 жовтня.

С. 10–11.

Онкович Г. В. Медіапедагогіка. Медіаосвіта. Медіадидактика. Вища освіта України. 2016. №2. С. 63–69.

Інститут екології масової інформації: офіційний сайт. 2020. URL: http://institutes.lnu.edu.ua/ mediaeco/ (дата звернення: 22.04.2020).

Проекти. Інститут екології масової інформації. 2020. URL: http://institutes.lnu.edu.ua/mediaeco /research/projects/# (дата звернення: 20.04.2020).

АУП – Академія української преси: офіційний сайт. 2020. URL: https://www.aup.com.ua/ (да-та звернення: 20.04.2020).

Портал «Медіаосвіта і медіаграмотність». 2020. URL: http://medialiteracy.org.ua/ (дата звернен-ня: 20.04.2020).

Головченко Г. Соціальна роль медіаосвіти в умовах глобалізаційно-інформаційних змін. Осві-та для миру =Educacja dla pokoju: зб. наук. пр: у 2 т. Редкол. В. Кремень, В. Коцур, Н. Ничкало та ін. Київ: Видавництво Юрка Любченка, 2019. С. 246–259.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    
2021 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size