УМОВИ РОЗВИТКУ МАТЕМАТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ЯК СКЛАДОВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Олена Олександрівна ХОДАКОВСЬКА, Світлана Володимирівна УСТИЧЕНКО

Abstract


На основі досліджень рівня математичної культури у студентів вітчизняними та зарубіжними науковцями, узагальнено компоненти математичної культури та компетентності, якими повинен володіти студент через кілька років після закінчення навчання. Досліджено реалізацію програми освоєння математичної культури, етапи розвитку математичної культури студентів. Розглянуто можливості інтернету для розвитку математичної культури, а саме диференціація математичної інформації та інтерактивні можливості інтернету з програмно-ігровими компонентами для підвищення рівня математичної культури та формування культури математичної мови

Keywords


математична культура; компоненти мате-матичної культури; логічне мислення; алгори-тмічні правила; математична освіта; культу-ра математичної мови; математичне моде-лювання; ефективна організація інформації.

References


Артебякина О.В. Формирование математической культуры у студентов педагогических вузов: ав-тореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08. Челя-бинск, 1999. 22 с.

Захарова Т.Г. Формирование математической культуры в условиях профессиональной подго-товки студентов ВУЗа: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08. Саратов, 2005. 24 с.

Лодатко Є.О. Математична культура як феномен сучасного інформаційного суспільства. Рідна школа. 2004. № 9 (896). вересень. С. 24–26.

Лодатко Є.О. Математична культура вчителя початкових класів: монографія. Рівне – Слов’янськ: Маторін Б.І., 2011. 324 с.

Мирзоев М.С. Математическая культура учителя информатики. Теоретико-методический аспект: монография. М.: Прометей, 2015. 306 с.

Гончаренко С.У. Український педагогічний слов-ник. Київ: Либідь, 1997. 376 с.

Про освіту: Закон України від 05.09.2017 р. № 540-ІХ. Дата оновлення 30.03.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення 10.04.2020).

Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ ст. Київ: Шкільний освіт, 2002. 53 с.

Антоненко М.І., Ігнатенко М.Я. Математичні помилки учнів та їх попередження. Чернігів: ЧДПІ, 1991. 75 с.

Брадис В.М., Минковский В.Л., Харчева А.К. Ошибки в математических рассуждениях. Москва: Учпедгиз, 1959. 176 с.

Гильбух Ю.З. Критериально-ориентированный нормативный тест умственного развития (КОН-ТУР). Под ред. Ю.З. Гильбуха. Киев: Перспекти-ва, 1998. 72 с.

Брунер Дж. Психология познания. Под общ. ред. А.Р. Лурия. Москва: Прогресс, 1977. 412 с.

Васьков Ю.В. Педагогічні теорії, технології, до-свід (дидактичний аспект). Харків: Скорпіон, 2000. 120 с.

Машбиць Ю., Гокунь О., Жалдак М., Комісаров О., Морзе Н. Основи нових інформаційних тех-нологій навчання: посібник для вчителів. Київ: Інститут психології ім. Г.С. Костюка; Інститут змісту і методів навчання, 1997. 260 с.

Пєхота О.М., Кіктенко А.З., Любарська О.М. та ін. Освітні технології: навч.-метод. посіб. За заг. ред. О.М. Пєхоти. Київ: А.С.К., 2001. 256 с.

Захарова І.О. Формування інтелектуальної куль-тури старшокласників засобами математики: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. Луганськ, 1999


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    
2021 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size