СТРУКТУРА ТА МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ТРЕНАЖЕРУ «ПРАКТИКАНТ» У ПРОЦЕСІ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ

Наталія Сергіївна НЕДОСЄКОВА

Abstract


У статті розглянуто структуру електронного тренажеру «Практикант» для студентів спеціальності 015.21 «Професійна освіта (Харчові технології), які проходять виробниче навчання на робочих місцях підприємств харчової галузі. Розкрито актуальність та доцільність використання такого ресурсу, який уможливлює тісний зв'язок між студентами-практикантами та керівниками від виробництва й навчального закладу з метою координації дій відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців харчового профілю.

Крім того надано методику використання тренажеру «Практикант» в умовах виробництва. Розкрито сутність розділів електронного тренажеру, їх використання. На прикладах опрацювання студентами окремих розділів тренажеру показано формування вмінь, які можуть отримати студенти-практиканти харчового профілю, що сприяє формуванню їхньої готовності до майбутньої професійної діяльності

Keywords


електронний тренажер «Практикант»; студе-нти-практиканти харчового профілю; виробни-че навчання на виробництві; система техноло-гічних задач; творчий проект; готовність до професійної діяльності

References


Власенко К.В. Теоретико-методичні засади нав-чання вищої математики майбутніх інженерів-машинобудівників з використанням інформацій-них технологій: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.02 «Теорія та методика навчання (математика)». Черкаси, 2012. 585 с.

Львов М.С., Співаковський О.В. Концепція викладання дисциплін інформатики в школі й педагогічному вузі. Комп’ютер в школі та сім’ї, 2003. № 3. С.21–25.

Морзе Н.В. Система методичної підготовки майбутніх

вчителів інформатики в педагогічних університетах: автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.02 «Теорія та методика навчання». Київ: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2003. 52 с.

Родин В.П. Создание электронного учебника: учебное пособие. Ульяновск: УлГТУ, 2003. 30 с.

Скафа О.І., Тутова О.В. Комп’ютерно-орієнтовані уроки в евристичному навчанні математики. Донецьк: Вебер, 2009. 320 с.

Зимина О.В., Кириллов А.И. Рекомендации по созданию электронного учебника. URL: http://www.academiaxxi.ru/mcthpapers/AO_recom_t.html.

Солодовник И.Л. Дидактические условия и тех-нология формирования обобщенных профессио-нальных умений у учащихся профессиональных учебных заведений строительного профиля: ав-тореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 «Об-щая педагогика». СПб., 1996. 24 с.

Коваленко О.Е., Брюханова Н.О., Мельниченко О.О. Концепція професійно-педагогічної підго-товки студентів інженерно-педагогічних спеціальностей. URL: http://library.uipa.kharkov .ua/library/Left_menu/Zbirnuk/10/Концепція/Коваленко.doc

Сергеев И.С. Как организовать проектную дея-тельность учащихся: Практическое пособие для работников общеобразовательных учреждений. М.: Аркти, 2004. 250 с.

Osborn A.F. Applied imagination: principles and procedures of creative thinking. N.Y., 1953. 366 р


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    
2021 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size