КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ РІВНІВ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ольга Миколаївна УДОВИЧЕНКО

Abstract


Стаття присвячена обґрунтуванню критеріїв і показників, які використані для визначення рівнів готовності майбутніх учителів інформатики до професійної діяльності. Проаналізовано поняття «критерій» і «показник». Для кожного складника готовності майбутніх учителів інформатики до професійної діяльності розроблено критерії (теоретичний, технологічний, особистісний) і показники (обсяг знань та глибина знань, процесуальні вміння майбутніх учителів інформатики до провадження професійної діяльності, мотивація майбутньої професійної діяльності та здатність до самоаналізу), завдяки яким схарактеризовано рівні готовності майбутніх учителів інформатики до професійної діяльності: фактичний, операційний, аналітико-синтетичний, творчий.

Keywords


готовність до професійної діяльності; готов-ність вчителів інформатики; критерії; показ-ники; рівні готовності.

References


Князев A.M., Земцова Е.В., Палецкая С.Н. Со-циальные компетентности личности как объект оценивания. Проблемы качества образования: материалы XIV Всероссийского совещания. Клю-чевые социальные компетентности студента. М.; Уфа, 2004. Кн. 2. С. 66–77.

Дичківська І.М. Готовність до інноваційної дія-льності у структурі професійно-особистісної під-готовки педагога. Наука і освіта. 2011. № 5. С. 13–15.

Федорчук А.Л. Критерії та показники готовності майбутнього вчителя інформатики до роботи в класах фізико-математичного профілю. Вісник Чернігівського національного педагогічного універ-ситету. Серія : Педагогічні науки, 2015. Вип. 130. С. 223–227.

Семеніхіна О.В. Теорія і практика формування професійної готовності майбутніх учителів мате-матики до використання засобів комп’ютерної візуалізації математичних знань: автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04. Слов’янськ: Донба-ський державний педагогічний університет, 2017. 40 с.

Спірін О.М. Методична система базової підгото-вки вчителя інформатики за кредитно-модульною технологією: монографія. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. 182 с.

Рекешева Ф.М. Условия развития психологиче-ской готовности к профессиональной деятельно-сти студентов-психологов: автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.13. Астрахань: Астраханс-кий государственный у-т, 2007. 24 с.

Морзе Н.В., Кузьмінська О.Г. Компетентнісні задачі з інформатики. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 2: комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. № 6(13). С. 62–69.

Семеніхіна О.В. Теорія і практика формування професійної готовності майбутніх учителів мате-матики до використання засобів комп’ютерної візуалізації математичних знань : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04. Слов’янськ: Донбаський державний педагогічний університет, 2017. 490 с.

Ожегов C.И. Словарь русского языка : Около 70 000 слов. Под ред. Н.Ю. Шведовой. М.: Русский язык, 1991. 917 с.

Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А. Психологиче-ские проблемы готовности к деятельности. Мин-ск: БГУ, 1978. 182 с.

Енциклопедія освіти. Киїі: ЮрінкомІнтер, 2008. 1040 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    
2021 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size