ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОБОТІ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА: ВИКЛИКИ НУШ

Ірина Володимирівна КУЧЕРАК

Abstract


Обґрунтовано важливість трансформації змістового наповнення і модернізації освітнього інструментарію, враховуючи сучасні тенденцій розвитку інформаційного суспільства та активне використання інформаційних технологій на засадах нової української школи. Автором окреслено основні напрями використання інформаційних технологій під час навчання молодших школярів, проаналізовано можливості сучасних інформаційних технологій, доступних для використання в умовах школи І ступеня, зокрема програмного забезпечення та додатків Google, в контексті формування ключових компетентностей та концепції НУШ.

Keywords


інформаційні технології; освіта; учитель; по-чаткова школа; реформа; Нова українська школа; сервіси Google

References


Гладкова В, Панченко А, Панченко Г. Викорис-тання сервісів Google в управлінні закладом се-редньої освіти. Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету: Електронне наукове фахове видання, 2017. Вип. 3, С. 337–344. URL: https://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/100

Гриценко В.Г. Організаційно-педагогічні засади створення і впровадження web-орієнтованої ін-формаційно-аналітичної системи управління уні-верситетом: монографія. Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2016. 362 с.

Носенко Б. Модель використання хмарних сер-вісів Google в управлінні освітньою діяльністю закладу дошкільної освіти. Науковий вісник Ми-колаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки, 2018. Вип. №2 (61). С. 29–35.

Шамоня В.Г., Шипиленко А.П. Використання ІТ в освіті: аналіз напрацювань наукової лабораторії при кафедрі інформатики СумДПУ ім. А.С. Ма-каренко. Фізико-математична освіта. Науко-вий журнал, 2015. Вип. 3(6). C. 119–130. URL: https://lib.iitta.gov.ua/705461/1/Nosenko%2CBogdan.pdf

Цифрова адженда України – 2020 («Цифровий порядок денний – 2020»). Концептуальні засади. Першочергові сфери, ініціативи, проекти «циф-ровізації» України до 2020 року. 2016. Грудень. 90 с. URL: https://www.rada.gov.ua/uploads/ documents/40009.pdf.

Нова українська школа: порадник для вчителя. Під заг. ред. Н.М. Бібік Київ: Плеяди, 2017. 206 с.

Нова українська школа в умовах викликів су-часності: зб. тез доповідей І Всеукраїнської нау-ково-практичної конференції, 11 квітня 2019 року. За заг. ред. Л.В. Задорожної-Княгницької. Маріуполь: МДУ, 2019. 248 с.

Горбунова Л.И., Субботина Е.А. Использование информационных технологий в процессе обуче-ния. Молодой ученый, 2013. №4. С. 544–547. URL: https://moluch.ru/archive/51/6685/

Інноваційні та інформаційні технології в бізнесі та освіті: матеріали міжвузівського студентсько-го вебінару (Вінниця, 21 жовтня 2015 р.). Відп. ред. Л.Б. Ліщинська. Вінниця: ВТЕІ КНТЕУ, 2015. 59 с.

Карплюк С.О. Особливості цифровізації освіт-нього процесу у вищій школі. Інформаційно-цифровий освітній простір України: трансфор-маційні процеси і перспективи розвитку: Мате-ріали методологічного семінару НАПН України. 4 квітня 2019 р. За ред. В. Кременя, О. Ляшенка; укл. А.В. Яцишин, О.М. Соколюк. Київ, 2019. С. 188–197.

Сидоренко В.В. Концептуальні засади Нової української школи: ключові компетентності, цін-нісні орієнтири, освітні результати. Методист, 2018. №5. травень. URL: https://lib.iitta.gov.ua/710778/1/Стаття_Сидоренко_Рубрика%20методист.pdf

Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: мето-дологія, теорія, досвід, проблеми: Збірник нау-кових праць. Київ-Вінниця: Планер, 2018. Вип. 51. 465 с.

Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи: зб. тез доповідей учас-ників всеукраїнського науково-практичного се-мінару (Київ, 28 лютого 2018 р.). За заг. ред. О. Коневщинської, О. Овчарук, Київ: Інститут ін-формаційних технологій і засобів навчання НА-ПН України, 2018. 61 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    
2021 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size