ВОКАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ПАВЛА ГОЛУБЄВА В СУЧАСНОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТІ

Анатолій Кирилович МАРТИНЮК

Abstract


У статті розглядається творча й педагогічна складові мистецької постаті П.В. Голубєва. Висвітлена роль теоретичних знань і практичних умінь у професійному становленні майбутнього співака. Проаналізовано виконавська та педагогічна діяльність Павла Голубєва, яка дозволяє значно поширити уявлення про творчість митця і водночас усвідомити його значення для українського музичного мистецтва. Окреслюються педагогічні етапи, які використовував педагог у навчальному процесі з сольного співу. Підкреслено, що у навчальному процесі з сольного співу професора П.В. Голубєва враховувався психологічний стан студента під час виконання вокальних вправ і вокалізів, які допомагають поєднати та співвіднести емоційно-психологічні особливості та технічні можливості співаків з виконавською діяльністю. Акцентується твердження щодо необхідності застосування умови атмосфери психологічного комфорту на занятті з сольного співу. Окреслено, що у вокальній педагогіки митець використовував мішаний тип співацького дихання, за допомогою якого прагнув досягти певних вокальних навичок, вмінь. Визначено, що до змісту початкового навчального процесу з сольного співу педагогічної роботи над вокальним твором професор П. Голубєв ставив певні завдання. Проаналізувавши сучасні наукові дослідження означеного феномена, дає підстави про внесення до змісту навчального процесу видатного співака, педагога П.В. Голубєва наукові підходи: аксіологічний, особистісно-орієнтований, творчо-діяльнісний. Таким чином, педагогічний досвід, який залишив видатний співак П.В. Голубєв в історії національної вокальної школи, посприяв процесу її становлення та розвитку. Узагальнюючи викладене вище зазначимо, що вокальна педагогіка Павла Голубєва не втратила своєї актуальності, і на сучасному етапі розвитку музично-педагогічної освіти.


Keywords


вокальна педагогіка; П.В. Голубєв; музичне мистецтво; наукові під-ходи.

References


Щепакін В. Музична культура Сходу і Півдня України другої половини ХІХ – початку ХХ сто-літь: європейські виміри: монографія. Харків: Панов А.М., 2017. 479 с.

Емельянов В. Фонопедический метод формиро-вания. Новосибирск: Наука, 1991. 121 с.

Бандрівська О. Рекомендований список камер-них творів для студентів І–V курсів. Науково-методичні праці, статті, рецензії: Наукові збір-ки ЛДМА ім. М. Лисенка, 2002. Вип. 6. С. 117–123.

Глинка М. Литературное наследие. Л.-М.: Му-згиз, 1952. Т. 1. 150 с.

Гнидь Б. Історія вокального мистецтва: підруч-ник Київ: НМАУ, 1994. 320 с.

Pro Domo Mea: нариси. До 90-річчя з дня засну-вання Харківського державного університету мистецтв імені І.П. Котляревського. Ред. Т.Б. Вєрніна, Г.А. Абаджян, Г.Я. Ботунова та ін. Ха-рків, 2007. 336 с.

Петрова О. Із спогадів про П.В. Голубєва. Укра-їнське музикознавство. Київ, 1978. Вип. 13. С. 171–176

Антонюк В. Вокальна педагогіка (сольний спів): підручник. Київ: Віпол, 2007. 174 с.

Голубєв П. Поради молодим педагогам-вокалістам. Київ: Музична Україна, 1983. 62с.

Левченко А. Педагогічні принципи П.В. Голубєва як фундатора харківської вокальної школи. Про-блеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. зб. наук ст. Харків: С.А.М., 2011. Вип. 33. С. 313–320. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvmp_2011_33_34


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size