SWOT-АНАЛІЗ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК ОРІЄНТИР ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ

Світлана Анатоліївна НАХОД

Abstract


Стаття присвячена з’ясуванню rjyособливостей формування інклюзивного освітнього середовища в системі освіти України та виокремленню стратегій його ефективного розвитку шляхом проведення SWOT-аналізу. У роботі використано теоретичні методи дослідження: вивчення та аналіз філософської, педагогічної і психологічної літератури з метою виявлення стану проблеми формування інклюзивного освітнього середовища, а також його значення у підготовці студентів соціально-педагогічного профілю; синтез, індукція, дедукція, узагальнення та систематизація існуючих результатів наукових досліджень з метою визначення стану розробленості проблеми та перспективних напрямів її вирішення.

Встановлено, що SWOT-аналіз – це універсальна методика стратегічного планування, яка спрямована на пошук нових можливостей та визначення потенційних ризиків для ефективного формування об’єкта дослідження. З’ясовано сильні сторони інклюзивного освітнього середовища: реалізація демократичних основ громадського устрою, наявність безбар’єрного фізичного і психологічного середовища, позбавлення від дискримінаційних проявів та соціальних стереотипів, поява нових векторів професійного розвитку педагогів, згуртованість батьківського співтовариства, тощо. Серед слабких сторін виокремлено змістовно-функціональні та організаційні аспекти, що визначають діяльність спеціалістів соціально-педагогічного профілю. Виявлено можливості інклюзивного освітнього середовища: підготовка соціальної спільноти до прийняття людей з особливими освітніми потребами, поява експериментальних закладів освіти, залучення засобів масової інформації до роботи по формуванню позитивного іміджу інклюзивної освіти, тощо. Охарактеризовано загрози та перешкоди на шляху формування ефективного інклюзивного освітнього середовища: відсутність адаптованої вітчизняної моделі організації інклюзивної освіти, несформованість нормативно-правової бази, яка регламентує всі аспекти інклюзивної освіти.

На підставі проведеного SWOT-аналізу визначено стратегії ефективного розвитку інклюзивного освітнього середовища:1) стратегія використання сильних сторін, яка спрямована на застосування внутрішніх резервів, 2) стратегія використання сильних сторін для подолання загроз, 3) стратегія використання можливостей для подолання слабких сторін,
4) стратегія позбавлення від слабких сторін і запобігання загрозам. Наголошено, що кожна із визначених стратегій реалізується  завдяки взаємодії між спеціалістами соціально-педагогічного профілю, що є суб’єктами інклюзивної освітньої практики, рівень професійної підготовки яких суттєво впливатиме на вирішення проблем формування ефективного інклюзивного освітнього середовища

Keywords


інклюзивне освітнє середовище; спеціалісти соціально-педагогічного профілю; стратегії ефективного розвитку інклюзивного простору; SWOT-аналіз.

References


Балабанова Л.В. SWOT-аналіз – основа форму-вання маркетингових стратегій. Навчальний по-сібник. Київ, 2005. 301 с.

Колупаєва А.А. Інклюзивна освіта: реалії та пер-спективи. Київ: Самміт-книга, 2009. 272 с.

Бондар В. Інтеграція дітей з обмеженими пси-хофізичними можливостями в загальноосвітні заклади: за і проти. Дефектологія, 2003. № 3. С. 2-5.

Коваль Л.В. Організація інклюзивного середо-вища у закладі освіти. Інклюзивне навчання в Новій українській школі: матеріали Міжнародної наук.-практичної конференції. Київ: Інтерсервіс, 2018. С. 46–49.

Хитрюк В.В. Инклюзивное образовательное про-странство: SWOT-анализ. Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта, 2014. № 5. С. 31-39.

Концепція розвитку інклюзивної освіти. URL: http://www. mon.gov.ua/gr/obg/.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    
2021 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size