КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО РОБОТИ З ДІТЬМИ ІЗ СІМЕЙ, ЩО ОПИНИЛИСЯ В СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ

Олеся Ярославівна БІК

Abstract


В статті описано навчання студентів спеціальності “Соціальна робота” в Національному університеті “Львівська політехніка”, яке визначається канадсько-українською моделлю професійної підготовки соціальних працівників, адаптованою до національних умов та потреб сьогодення.

Акцентовано увагу на тому, що сучасні підходи до підготовки фахівців повинні включати  у себе якнайширший спектр навчальних методик, що далеко виходять за межі лекційно-практичних та лекційно-лабораторних занять, а застосовують водночас і тренінгову компоненту, інтегровані заняття, та потужний цикл практичної підготовки студентів, який включає в себе різні види практичної навчальної діяльності студентів: навчальні практики у рамках семестрів (організовані “блоками”), та навчально-дослідницький практикум, що проводиться на базі закладів соціальних служб.

Обґрунтовано провідне місце, яке посідає практична підготовка студентів, у процесі навчання майбутніх фахівців у сфері послуг, зокрема за спеціальністю «Соціальна робота», що дозволяє значно підвищити ефективність професійної підготовки студентів шляхом формування фахових (професійних) компетентностей.


Keywords


професійні компетенції; інноваційні програми; навчально-дослідницький практикум; соціальний проект; професійно-орієнтовані дисципліни; гене-ралістичний підхід; інтегровані заняття; прак-тична підготовка студентів; емпіричний досвід

References


Основи реабілітаційної психології: подолання наслідків кризи. Навчальний посібник. Київ, 2018. 240 с.

Реабилитационная работа c семьей. Методическое пособие. Минск: Белстан, 2011. 85 с.

Олифирович Н.И., Зинкевич-Куземкина Т.А., Велента Т.Ф. Психология семейных кризисов. СПб.: Речь, 2006. 360 с.

Donovan R. Family planning clinics: Facing higher costs and sicker patients. Family Planning Perspectives. NY, 1991. Р. 198–203.

Войтенкова Г.Ф., Лебедева Е.В. Социальная под-держка семьи с детьми в США. Народонаселение, 2007. No 4. С. 94–106.

Barnes J.A. Three Styles in the Study of Kinsh. Berkeley: University of California Press, 1972. XXIV, 318 p.

Бік О.Я. Вплив ЗМІ на розвиток агресивних моде-лей поведінки серед підлітків, як аспект про-фесійної відповідальності фахівців інформаційно-розважальної індустрії. Формування професійної компетентності сучасного фахівця в умовах євроінтеграції: колективна монографія. Черкаси, 2018. 396 c.

Курляк І.Є., Гайдук Н.М. Концептуальні підходи до професійної підготовки соціальних працівників у Національному університеті «Львівська політех-ніка». Актуальні проблеми професійної підготов-ки фахівців соціальної роботи в Україні і за рубе-жем. Збірник наукових праць за матеріалами міжнар. наук.- практ. конф. Ужгородський національний університет, 2003. С. 176–180.

Гайдук Н. Формування системи професійної підго-товки соціальних працівників «університет -громада» (досвід українсько-канадської партнер-ської співпраці). Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті. Україн-ська діаспора у світовій цивілізації: тези доповідей Другої міжнародної науково-практичної конфе-ренції, 18–20 черв. 2008 р. Львів: Нац. ун-т «Львівська політехніка», 2009. С. 241–242.

Гайдук Н.М. Професійна підготовка соціальних працівників до здійснення посередництва (на ма-теріалах США і Канади): дис... канд. пед. наук: 13.00.04. Київ, 2004.

Гайдук Н.М. Модель професійної освіти в галузі соціальної роботи в Національному університеті «Львівська політехніка». Реформування соціальних служб в Україні: сучасний стан та перспективи. Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної наук.-практ. конференції «Рефор-мування соціальних служб в Україні». Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2003. С. 20–30.

Козубовська І.В., Керецман В.Ю., Товканець Г.В. Роль соціально-психологічної служби в роботі з сім’єю. Ужгород: УжДУ, 1996. 365 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    
2021 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size