СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В УКРАЇНІ

Ольга Василівна РОМАНЧУК, Мирослава Василівна ДАНИЛЕВИЧ, Вікторія Романівна ГУЦУЛЯК, Маркіян Васильович СТЕФАНИШИН, Наталія Володимирівна СЕМАЛЬ

Abstract


Стаття присвячена актуальній проблемі професійної діяльності вчителя фізичної культури та специфіці підготовки до її ефективного здійснення. Мета дослідження - аналіз особливостей розвитку системи професійної підготовки фахівців з фізичного виховання  в Україні на різних історичних етапах її становлення. Для досягнення поставленої мети використовували комплекс методів дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення наукової та науково-педагогічної літератури, документальний метод, метод системного аналізу, метод порівняння. Питання повноцінного фізичного розвитку молодих поколінь, формування їх фізичної культури – одна з нагальних проблем сьогодення, розв’язання якої є завданням низки наукових галузей, зокрема педагогіки, психології, філософії, медицини. Результат наукових пошуків у цій царині – розмаїття теорій, концепцій, методик фізичного виховання, що забезпечують належне підґрунтя для супроводу дітей і молоді на шляху їх фізичного зростання, розвитку їх фізичних сил та можливостей. Водночас незаперечним є факт, що жодну концепцію фізичного виховання підростаючих поколінь неможливо реалізувати у повному обсязі без ґрунтовно підготовлених фахівців цієї галузі, які виконують головну роль в організації та здійсненні виховного процесу. Формування фізичної культури, спрямованої на збереження і зміцнення здоров’я, розвиток фізичних якостей з метою гармонійного формування особистості, неможливе без наявності висококваліфікованих фахівців. У статті розкрито стан кадрового забезпечення сфери шкільного фізичного виховання на теренах України впродовж  ХІХ- ХХІ століття, практика організації процесу  професійної підготовки вчителів фізичної культури, напрями її удосконалення відповідно до поточних потреб школи і суспільства. Особливістю процесу є високий рівень диференційованості напрямів сучасної української історіографії питань професійної підготовки фахівців з фізичного виховання дітей і молоді. Чимало історико-педагогічних досліджень торкаються питань теорії і практики професійної освіти педагогічних кадрів фізкультурного профілю. Вагоме місце також займають дослідження творчої спадщини видатних педагогів минулого, чиї напрацювання є цінним джерелом інформації для сучасних дослідників проблеми професійної освіти педагогічних кадрів фізкультурного профілю. Насамперед вчені спрямовують зусилля на вивчення теоретичних і методичних засад професійної підготовки фахівців фізичного виховання, вказуючи на наявність численних суперечностей у системі професійної підготовки педагогічних кадрів фізкультурного профілю, розв’язання яких вимагає ґрунтовного переосмислення та визначення конструктивних шляхів їх вирішення.

Keywords


вища освіта; вчителі фізичної культури; про-фесійна діяльність

References


Блях В. Проблема кадрів викладачів фізичної культури на Україні. Київ: Мол. більшовик, 1935. 78 с.

Гайдучок С. Вплив фізичного виховання на вда-чу нашої молоді. Львів, 1938. 12 с.

Короновський В. Н. Техніка й методика масової фізкультурної роботи. За ред. І. Нейфака. Хар-ків: На варті, 1932. 120 с.

Московкін В.О. Фізична культура: посіб. для студентів і викладачів. Харків: Рад. школа. 1934. 312 с.

Філь М.С. Головні моменти підготовки та пере-підготовки робітників фізичної культури. Шлях освіти. 1927. № 5. С. 184–186.

Ястрижибський В. Піднести культурно-педагогічний рівень викладовця фізкультури. Фізкультурник України. 1931. № 1, січень. С. 7–8.

Ажиппо О.Ю. Теоретико-методичні засади під-готовки майбутніх учителів фізичної культури до професійної діяльності у загальноосвітніх навча-льних закладах: автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04. Харків, 2013. 39 с.

Гаркуша С.В. Компоненти професійної майстер-ності майбутніх учителів фізичної культури. Віс-ник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія Педагогічні науки. 2013. Вип. 108(2). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP _2013_2_108_8.

Захаріна Є.А. Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури до позакласної та по-зашкільної оздоровчо-виховної роботи: теорія та методика: монографія. Запоріжжя: КПУ, 2012. 440 с.

Danylevych M., Zakharina Ie., Hrybovska I., Romanchuk O., Hutsulyak V. Peculiarities of Professional Preparation of Physical Education Students for Health-Related Activities. Journal of Physical Education and Sport. 2020. Vol. 20, Is.1. Art 44. р. 318-323. DOI: 10.7752/jpes.2020.s1044

Danylevych M., Matviyas O., Romanchuk O., Kemin V. Monitoring the Effectiveness of Professional Training System Designed for Students in Physical Education and Sports. Slavonic Pedagogical Studies Journal. 2019. Vol. 8, Is. 1, р. 51–81. doi: 10.18355/PG.2019.8.1.5

Самсутіна Н.М. Формування професійних функ-ціональних компетентностей майбутніх учителів фізичної культури у процесі фахової підготовки: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. Ки-їв, 2011. 22 c.

Степанченко Н.І. Система професійної підготов-ки учителів фізичного виховання: монографія. Львів: Піраміда, 2016. 652 с.

Сущенко Л.П. Професійна підготовка майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту (теоре-тико-методологічний аспект) монографія. Запо-ріжжя: Запорізький державний університет, 2003. 442 с.

Романчук О. Підготовка фахівців фізичного ви-ховання і спорту до педагогічної діяльності з дітьми і молоддю в Австрії: теоретико-методологічний аспект: монографія. Львів: Гали-цька видавнича спілка, 2019. 434 с.

Тимошенко О.В. Теоретико-методичні засади оптимізації професійної підготовки вчителів фі-зичної культури у вищих навчальних закладах: автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04. Київ, 2009. 38 с.

Сочиненія Н.И. Пирогова: в 2 т.: изданіе въ память столетія со дня рожденія Николая Ива-новича Пирогова, 1810 – 13 Ноября – 1910. Авт. предисл. С. Я. Штрайхъ. Киев: Изд. Пиро-говскаго т-ва, 1910. Т.1. 962 с.

Ушинський К. Д. Педагогічна подорож Швейца-рією. Ушинський К.Д. Твори: в 6 т. Київ: Радян-ська школа, 1954. Т. 2. С. 17–122.

Виленский М.Я. Система профессиональной направленности физического воспитания в пе-дагогических институтах. Теория и практика физической культуры. 1978. № 6. С. 44–47.

Сластенин В.А. Формирование личности учителя советской школы в процессе профессиональной подготовки. Москва: Просвещение, 1976. 164с.

Шиян Б.М. Теоретико-методичні основи підгото-вки вчителів фізичного виховання в педагогіч-них закладах: автореф. дис. …д-ра пед. наук: 13.00.04. Київ, 1997. 48 с.

Цьось А.В. Дифференцированный подход в про-цессе профессиональной подготовки учителя физической культуры: дис. … канд. пед. наук : 13.00.01. Киев, 1994. 179 с.

Вацеба О. Науково-методична думка в галузі фізичного виховання і спорту в Україні (20-30-ті роки ХХ ст.). Український спорт: Покажчик книжкових видань з фізичного виховання та спорту в Україні (1922–1941). Львів: Видавни-чий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2002. 120 с.

Гук О. М. Історичні аспекти підготовки вчителів фізичної культури для освітніх закладів України в період 1920-1930-х років. Вісник Чернігівсько-го національного педагогічного університету. Се-рія Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. 2014. Вип. 118(2). С. 104–107.

Лисенко Л.Л. Пріоритетні напрямки в підготовці майбутніх учителів фізичної культури в світлі ідей К.Д. Ушинського. Вісник Чернігівського на-ціонального педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки. Чернігів: ЧНПУ, 2013. Вип. 110. С. 243–246.

Завгородня Т.К. Підготовка вчителів Західної України до фізкультурно-спортивної роботи з уч-нівською молоддю 1920–1930 рр. Педагогічний альманах. 2012. Вип. 15. С. 253–254.

Кравчук Т.М. Становлення професійно-педагогічної підготовки вчительських кадрів з фізичної культури на Харківщині. Теорія і мето-дика фізичного виховання. Харків: ОВС, 2005. №3.

С. 6–10.

Проніков О.К. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури у вищих педагогічних навча-льних закладах України (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.): монографія. Ніжин : Аспект-Поліграф, 2012. 275 c.

Рядинська І.А. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до позаурочної роботи з учня-ми (друга половина ХХ ст.): автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01. Харків, 2008. 21 c.

Вільчковський Е.С. Професійна спрямованість підготовки фахівців з фізичного виховання. Роз-виток педагогічної і психологічної наук в Україні 1992 – 2002 : зб. наук. пр. [до 10-річчя АПН Укра-їни]. Харків : ОВС, 2002. С. 301–309.

Гайдук О.В. Особливості професійної підготовки вчителів фізичного виховання в Німеччині (на прикладі фахових ВНЗ землі Баварія). Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасно-му суспільстві. 2013. № 2. С. 10–16.

Гринченко І.Б. Професійна підготовка майбутніх учителів фізичного виховання: досвід європей-ських країн. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. 2014. Вип. 42. С. 39–50.

Дерека Т. Сучасні тенденції професійної підгото-вки фахівців фізичного виховання у країнах Єв-ропейського Союзу. Вісник Житомирського дер-жавного університету імені Івана Франка. Педа-гогічні науки, 2016. №4. С. 29–34.

Пасічник В.Р. Підготовка вчителів фізичної культури у Польщі (друга половина XIX-початок XXI століття): автореф. дис ... д-ра пед. наук: 13.00.01. Київ, 2010. 36 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    
2021 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size