ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА СПОРТИВНОІ КОМАНДИ З ЧИРЛІДИНГУ ЯК НЕВІД 'ЄМНИЙ КОМПОНЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Ніна Анатоліївна ПАСТУШКОВА

Abstract


На підставі аналізу науково-педагогічних джерел у статті визначена роль та значення психологічної підготовки спортивної команди як невід’ємної частини професійної підготовки майбутніх тренерів, від рівня якої залежить вміння кожного члена команди максимально реалізувати свої фізичні здібності та досягти високих результатів у командному виступі. Охарактеризовано чирлідинг як один із командних видів спорту, на прикладі якого проаналізовано основні характерні елементи психологічної підготовки спортивної команди. Гіпотезу дослідження склало припущення, що емоційна врівноваженість спортсменок-гімнасток, яка безпосередньо впливає на ефективність спортивної діяльності і представляє собою системну якість їх індивідуальності, характеризується можливістю різнопланових змін під впливом навчальних та корекційних програм. В емпіричному дослідженні студентської команди з чирлідингу, яка складалася з 40 гімнасток віком 17‒22 роки, виокремлено особливості індивідуально-психологічних характеристик спортсменів команди. Розроблено та експериментально обґрунтовано методику підвищення психофізичної підготовленості гімнасток спортивної команди з врахуванням особистісних характеристик та особливостей психічних станів.

Keywords


психологічна підготовка; чирлідинг; спортивна команда; професійна підготовка; професійна компетенція; майбутні фахівці

References


Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и её практические приложения. Киев: Олимпийская литература. 2004. 808 с.

Гогунов Е.Н., Мартьянов Б.И. Психология физи-ческого воспитания и спорта. М.: Академия. 2000. 288 с.

Родионов А.В. Психология физического воспи-тания и спорта: учебник для вузов. М.: Акаде-мичесий проект; Фонд «Мир», 2004. 576 с.

Леонова В.А. Через науку к олимпийским вер-шинам. Харьков: ОВС, 2003. 352 с.

Носкова С.А. Черлидинг как инновационный вид спорта в преподавании физической куль-туры в высшей школе. Теория и практика фи-зической культуры, 2002. № 6. С. 49‒51.

Боляк А., Боляк Н. Вплив занять чирлідингом на формування лідерських якостей студентів ви-щих навчальних закладів. Спортивна наука Ук-раїни, 2016. № 2(72). С. 61‒ 67.

Носкова С.А. Методические рекомендации по формированию специфических индивидуальных качеств «cheerleaders» – групп поддержки спор-тивних команд: метод. пособ. для педагогов-инструкторов и тренеров. Москва: МГСА, 2001. 52 с.

Борисенко Н.В. «Черлидинг»: методические ука-зания по дисциплине «Физическое воспитание» для практических и самостоятельных занятий студентов. Харьков: ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2017. 40 с.

Баклицька О.П. Проблема психічного здоров'я особистості. Педагогіка і психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спор-ту. Харків, 2003. № 18. С. 61‒66.

Тимофеева О.В. Чирлидинг в системе физиче-ского воспитания студенток. Теория и практика физической культуры, 2008. № 11. С. 36‒38.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    
2021 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size