НАСКРІЗНІ ЗМІСТОВІ ЛІНІЇ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Альона Василівна КОНДРАТЬЄВА

Abstract


У статті розглянуто поняття і сутність наскрізних змістових ліній. Розкрито особливості впровадження наскрізних змістових ліній в початковій школі. Зазначено, що процес навчання й соціалізації учнів початкової школи завдяки впровадженню наскрізних змістових ліній буде оптимальним на основі використання комунікативного та особистісно орієнтованого навчання, активних та інтерактивних технологій і методів навчання, навчальної проектної діяльності.

Keywords


нова українська школа; комунікативне навчан-ня; особистісно орієнтоване навчання соціаліза-ція особистості; початкова освіта; навчання, учень; навчальна програма; наскрізні змістові лінії; компетентності.

References


Про затвердження Державного стандарту базо-вої і повної загальної середньої освіти : Постано-ва КМ України №1392 від 23 листопада 2011 року. URL: https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/28030/.

Про затвердження Державного стандарту поча-ткової освіти : Постанова КМ України № 87 від 21 лютого 2018 року. URL: https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/59891/.

Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної сере-дньої освіти у 2019/2020 навчальному році : лист МОН України № 1/11-5966 від 01.07.2019 р. URL: https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/65024/.

Про затвердження типових освітніх програм для 1-2 кл. закладів загальної середньої освіти : на-каз Міністерства освіти і науки України №1272 від 08 жовтня 2019 року. URL: https://mon.gov.ua/ua/ npa/pro-zatverdzhennya-tipovih-osvitnih-program-dlya-1-2-klasiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti.

Комлягіна В.Д. Соціалізація особистості на основі реалізації інтегрованих змістових ліній програм з англійської мови. URL: https://www.narodnaosvita. kiev.ua/?page_id=6058

Нова українська школа: основи Стандарту осві-ти. Львів, 2016. 64 с.

Скворцова С.О. Нормативна складова методич-ної компетентності майбутнього вчителя в галузі викладання математики. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педа-гогічні науки. 2013. Вип. 110. С. 286–288.

Моїсеєв С.О., Гузар В.М., Шалар О.Г. Концепту-альні засади розвитку предметних компетентно-стей учнів 1-4 класів на уроках фізичної культу-ри в Новій українській школі. Педагогічний аль-манах: збірник наукових праць [КВНЗ «Херсон-ська академія неперервної освіти»]. 2019. Вип.43. С. 45–56.

Методичні рекомендації щодо викладання нав-чальних предметів у закладах загальної серед-ньої освіти у 2019/2020 навчальному році: До-даток до листа МОН України від 01.07.2019 № 1/11-5966. Початкова школа. Учитель почат-кової школи. 2019. № 8 (вкладка). С. 1–12.

Любченко О.М. Наскрізні лінії в освіті та їх реа-лізація на уроках англійської мови. Англійська мова та література. 2018. №24(574). URL: https://gymnasiya2.org.ua/doc/metod.pdf.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    
2021 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size