ПІДПРИЄМНИЦЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК КОМПОНЕНТ КУЛЬТУРИ ДЕМОКРАТИЗМУ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

Галина Анатоліївна НАЗАРЕНКО

Abstract


На основі здійсненого теоретичного аналізу поглядів сучасних учених стосовно змісту поняття «підприємницька компетентність», а також урахування реалій становлення в Україні демократичного способу життя, вільного підприємництва та ринкової економіки актуалізовано доцільність трактування сутності цього феномену не лише як складової частини виховання поваги до цінностей демократичного способу існування, поліпшення добробуту кожної людини, покращення економічного стану країни і суспільства загалом, а й як компоненту культури демократизму учнівської молоді.

У цьому контексті запропоновано визначення підприємницької компетентності як комплексу знань, умінь, звичок, цінностей, ставлень та набутого досвіду, що у сукупності забезпечать успішну діяльність старшокласників як суб’єктів демократичної взаємодії в соціально-економічній сфері суспільного життя.

Наголошено, що підприємницька компетентність характеризується усвідомленням учнями мети і мотивів власної діяльності в умовах ринкової економіки, опануванням уміннями планувати, самостійно діяти та здійснювати самооцінку дій і вчинків, спроможність набувати досвід взаємодії у демократичному середовищі суспільно-економічного життя.

Визначено когнітивний, емоційно-ціннісний та діяльнісно-практичний компоненти підприємницької компетентності як компонента культури демократизму учнівської молоді.

Висвітлено якісні характеристики підприємницької компетентності особистості старшокласника, яка базується на цінностях демократії, демократичній спрямованості поведінки та діяльності, здатності до самовизначення, самореалізації у різних сферах життя, пов’язаних із власним соціальним статусом і добробутом, а також розвитком суспільства та держави в цілому.


Keywords


компетентність; підприємницька компе-тентність; культура демократизму; учень старших класів; когнітивний компонент; емоційно-ціннісний компонент; діяльнісно-практичний компонент; самовизначення; самореалізація; демократичне середовище

References


Концепція «Нова українська школа». затв. рі-шенням колегії МОН, від 14 грудня 2016 р. № 988-р. URL: https:// https://cutt.ly/YuiWOd1 (дата звернення: 17.03.2020)

Назаренко Г. А. Виховання культури демократи-зму учнів старших класів загальноосвітніх нав-чальних закладів: монографія. Умань: ФОП Жов-тий О. О. 2015. 394 с.

Білова Ю. А. Поняття та структура підприємни-цької компетентності // Наукові записки: Збір-ник наукових праць Рівненського ДГУ. 2013. Випуск 7 (50). С. 15–17.

Definition and Selection of Competencies. Theoreti-cal and Conceptual Foundations (DESECO). Strate-gy Paper on Key Competencies. An Overarching Frame of Reference for an Assessment and Re-seach Program OECD (Draft). P. 8.

Коберник О. М. Теоретико-методичні засади компетентнісного підходу в технологічній освіті. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: мето-дологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. праць. Київ – Вінниця, 2014. Вип. 37. С. 85–91.

Проценко О. С. Підприємницькі уміння як скла-дник життєвої компетентності учнів професійно-технічних навчальних закладів. Педагогіка фор-мування творчої особистості у вищій і загально-освітній школах. 2013. Вип. 30 (83). С.298–301

Назаренко Г. Формування підприємницької ком-петентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів у відповідності до вимог нових держа-вних стандартів: метод. посібн. Черкаси: ЧОІПОПП, 2014. 68 с.

Ляшенко М. Формування підприємницької ком-петентності у майбутніх учителів технологій. На-укові записки: зб. наук. пр. Кіровоград. держ. пед. ун-т імені В. Винниченка. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Кіровоград, 2016. Вип. 9, ч. 3. С. 51–54.

Ткачов А. С. Формування підприємницької ком-петентності у високоздібних учнів підліткового віку: Збірник наукових праць Педагогіка та пси-хологія. Харків, 2018. Вип. 59 с.116

Bacigalupo, M., Kampylis, P., Punie, Y., Van den Brande, G. (2016). EntreComp: The Entrepreneur-ship Competence Framework. Люксембург: Publi-cation Office of the European Union; EUR 27939 EN; doi:10.2791/593884 URL: http://ipq.org.ua/ upload/files/files/03_Novyny/2016.07.8-9_EntrComp/ EntreCompFramework%20UKR.pdf (дата звернення: 17.03.2020)

Татенко В. О. Суб’єктно-вчинкова парадигма в сучасній психології. Людина. Суб’єкт. Вчинок: Філософсько-психологічні студії: наукове видан-ня [за заг. ред. В. О. Татенка]. Київ: Либідь, 2006. 360 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    
2021 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size