ПОГЛЯД НА ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ

Ольга Серафимівна ЧАШЕЧНИКОВА

Abstract


Пропонується рецензія на монографію І.А. Акуленко «Компетентнісно орієнтована методична підготовка майбутнього вчителя математики профільної школи (теоретичний аспект)».

У монографії представлено наукові засади теорії компетентнісно орієнтованої методичної підготовки майбутнього вчителя математики профільної школи. Показано специфіку роботи вчителя математики профільної школи, зроблено аналіз його методичної діяльності в освітньому процесі з математики. Вмотивовано висновок про необхідність і можливість удосконалення системи методичної підготовки майбутнього вчителя до роботи в умовах профільної диференціації навчання математики в старшій профільній школі. Спроектовано методичну систему компетентнісно орієнтованої методичної підготовки майбутнього вчителя математики профільної школи.


Keywords


монографія; методична підготовка майбутньо-го вчителя математики; методична компе-тентність; профільна школа

References


Адольф В.А. Профессиональная компетентность современного учителя: монография. Красно-ярск: Краснояр. гос. ун-т им. В.П. Астафьева, 1998. 310 с.

Акуленко І.А., Гнезділова К.М. Перебудова змісту методичної підготовки майбутнього вчи-теля математики – потреба сьогодення. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки [Центральноук-раїнський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка], 2019. Вип. 177. Ч. І. С. 12–17. URL: https://www.cuspu.edu.ua /images/nauk_zapiski/pedagogy/NZ_177_ch_1_2019.pdf

Кузьмінський А.І., Тарасенкова Н.А., Акуленко І.А. Наукові засади методичної підготовки май-бутнього вчителя математики: монографія. Чер-каси: Вид. відділ ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. 320 с.

Кучугова Н.Д. Профессионально-методическая подготовка учителя математики: дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.08. М., 2002. 460 с.

Ларионова О.Г. Интеграция личностно-ориентированного и компетентностного подхо-дов в контекстном обучении (на материале под-готовки учителя математики): автореф. диc. ... д-ра пед. наук: 13.00.01. М., 2007. 54 с.

Лебедева О.В. Развитие методической компе-тентности учителя как средство повышения эффективности учебного процесса в общеобра-зовательной школе: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. Нижний Новгород, 2007. 24 с.

Малова И.Е. Сущность и уровни методической компетентности учителя математики. Ярослав-ский педагогический вестник, 2006. № 4. URL: http://vestnik.yspu.org/releases/uchenue_praktikam/33_5

Матяш О.І. Теоретико-методичні засади форму-вання методичної компетентності майбутнього вчителя математики до навчання учнів геомет-рії: монографія. Вінниця: Легкун В.М., 2013. 445 с.

Моторіна В.Г. Професійна компетентність учите-ля математики профільної школи: навч. посіб. для студ. природничо-математичних спеціально-стей педагогічних ВНЗ. Харків: ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, 2012. 268 с.

Скворцова С.О. Динамічна модель формування методичних компетенцій у майбутніх учителів. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць, 2011. Вип. 17(70). С. 177–183.

Tarasenkova N.A., Akulenko I.A. (2015). Investi-gating the School Teacher's Preparation in Mathe-matics Pedagogy in Ukraine. Universal Journal of Educational Research, 3, 128–134. doi: 10.13189/ujer. 2015.030209. URL: http://www.hrpub.org/ jour-nals/article_info.php?aid=2310

Про повну загальну середню освіту: Закон Укра-їни від 16 січня 2020 року № 463-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20.

Акуленко І.А. Компетентнісно орієнтована мето-дична підготовка майбутнього вчителя матема-тики профільної школи (теоретичний аспект): монографія. 2-е вид. Черкаси: Гордієнко Є.І., 2020. 460 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    
2021 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size