СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК МЕДСЕСТРИНСЬКОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ (90-ТІ РОКИ ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТ.)

Тетяна Іванівна КИР’ЯН

Abstract


Статтю присвячено розкриттю процесу становлення медсестринської освіти та її роз-витку за часи незалежної України. Вказано, що у 90-х роках минулого століття підготовка медсетринських кадрів здійснювалася за основ-ними чотирма принципами, сформованих ще за часів Радянського Союзу, які вимагали, щоб система охорони здоров’я носила державний характер, мала профілактичне спрямування, заохочувала населення до охорони здоров’я держави, пропагувала ідеї єдності наукової медицини і здоров’язбережувальних профілактичних заходів. У ході дослідження було з’ясовано, що підготовка медичних сестер на початку 90-х років здійснювалася в два етапи, перший з яких охоплював додипломний період навчання у медичних училищах та післядипломну освіту на курсах підвищення кваліфікації. У 1993 році в Україні вперше запроваджується ступенева медична освіта. У статті описано основні віхи запровадження ступеневої медсестринської освіти у вищих освітніх закладах, починаючи з медичного училища і завершуючи класичними та меди-чними університетами. Підготовкою медичних сестер, крім медичних училищ, стали займа-тися коледжі, медичні академії, інститути та університети. Училища та коледжі перевели до системи вищої освіти. Здобувачі медсестринської освіти отримали право продовжити своє навчання в бакалавраті та магістратурі. Акцентовано увагу на розширенні професійних функцій медсестри-бакалавра та медсестри-магістра у зв’язку із прийняттям нових Галузевих стандартів та Стандартів вищої освіти України. Вказано на проблему формування у майбутніх медичних сестер крім професійної компетеності і на вироблення в них управлінської, особливо це стосується випускників магістратури за спеціальністю 223 Медсестринство, оскільки вони одержують право на посаду старшої та головної медсестри, медсестри-координатора, заступника головного лікаря з медсестринства.

Keywords


історія становлення медсестринства в Україні; медичний заклад вищої освіти; реформування закладів вищої медичної освіти; медсестринська освіта; освітні ступені; функціональні обов’язки медичної сестри

References


Беззуб І. Сучасний стан та перспективи розвитку медичної освіти в Україні. URL: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2855:suchasnij-stan-ta-perspektivi-rozvitku-medichnoji-osviti-v-ukrajini&catid=8&Itemid=350

Ніколаєв Є. Система освіти для медичних сестер в Україні. Сторінки Євгена Ніколаєва. URL: https://www.skeptic.in.ua/wp-content/uploads/ Nursing-education-in-Ukraine-2019-report.pdf.

Пікон К. (2017) Особливості підготовки майбутніх фахівців сестринської справи в умовах ступеневої освіти в Україні. Збірник наукових праць Національної академії державної прикордонної служби України. Серія: Педагогічні науки, 2017. №3(10). С. 241–248.

Лісна-Міськів Н.Є. (2016) Загальна характеристика формування професійної компетентності майбутніх фахівців сестринської справи. Педагогічний дискурс. Серія Педагогічні науки, 2016. Вип. LXXII. С. 122–126.

Махновська І.Р. Професійна підготовка магістрів сестринської справи в умовах ступеневої освіти: дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти». Житомир, 2015. 312 с.

Про вищу освіту: Закон України від 1 липня 2014 року № 1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/

Галузеві стандарти України. Буковинський державний медичний університет. Навчальний відділ. URL: http://edudept.bsmu.edu.ua/laws/ galuzevi-standarti

Освітньо-кваліфікаційна характеристика Галузевого стандарту вищої освіти України спец.: 8.110102 «Сестринська справа». Київ: МОН України, 2007. 24 с.

Стандарт вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня спеціальності 223 Медсестринство (2018). URL: https://mon.gov.ua /storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/223-medsestrinstvo-bakalavr.pdf

Про фахову передвищу освіту: Закон України від 6 червня 2019 року № 2745-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#Text

Стратегія розвитку медичної освіти в Україні (2019). Міністерство охорони здоров’я України. URL: https://moz.gov.ua/uploads/1/8475-medical_education_analytics.pdf


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size