ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ПРИ ВИВЧЕННІ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Валентина Іванівна БАДЕР

Abstract


Проведено аналіз психолого-педагогічних і лі-нгвістичних досліджень у контексті формуван-ня емоційної компетентності майбутніх учи-телів початкової школи; визначено сутнісні характеристики поняття «емоційна компете-нтність» з позицій лінгводидактики; визначено технології формування емоційної компетент-ності.

Keywords


емоційний інтелект; емоційна компетентність; вербалізація емоцій; лінгвістична теорія емоцій; психологічна теорія емоційного інтелекту

References


Зарицька В.В. Емоційний інтелект як складова готовності особистості до професійної діяльності. Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія, 2014. Вип. 49. С. 42–51.

Волкова Н.П. Емоційний інтелект як інтегральна властивість, що забезпечує компетентність майбутнього вчителя в здійсненні професійно-педагогічної комунікації. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і по-шуки: зб. наук. праць. Запоріжжя, 2007. Вип. 41. С. 80–87. URL: http://ir.duan.edu.ua/bitstream/ 123456789/979/1/стаття емоцийний интелект 2007.doc

Дубовик С.Г., Драбчук Т.І. Розвиток емоційного інтелекту сучасних менеджерів як умова їх успішної діяльності. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент, 2014. Вип. 5. С. 8–14. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsna_ekon_2014_5_4.

Аннєнкова І.П. Формування емоційної культури майбутніх учителів у процесі вивчення педагогічних дисциплін: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Одеса, 2002. 240 с.

Верітова О.С. Розвиток емоційного інтелекту майбутніх педагогів вищої школи в процесі магістерської підготовки: автореф. дис ... канд. пед. наук: 13.00.04. Запоріжжя, 2019. 20 с.

Милославська О.В. Емоційний інтелект як складова комунікативної компетентності студентів: автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01.

Харків, 2011. 19 с.

Лодатко, Є.О. Інтелектуальна соціалізація особистості вчителя початкових класів. Вища освіта України: Теоретичний та науково-методичний часопис, 2012. Вип. 3(46). С. 180–187; Лодатко, Є.О. Про емоційну складову навчального процесу в початковій школі. Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 8 грудня 2016 р. Суми: Цьома С.П., 2016. Ч. 1. С. 65–68.

Носенко Е.Л., Коврига Н.В. Емоційний інтелект: концептуалізація феномену, основні функції: мо-нографія. Київ, 2003. 159 с.

Зарицька В.В. Самоконтроль емоцій як детермінанта стресостійкості. Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Психологія. Харків: ХНПУ, 2015. Вип. 50.

С. 101–113.

Андреева И.Н. Современные представления об эмоциональном интеллекте и его месте в струк-туре личности. Журнал Белорусского государ-ственного университета. Философия. Психология, 2017.

№ 2. С. 104−109.

Gardner H. Multiple intelligences: The theory in practice. N.Y: BasicBooks, 1993. 528 p.

Лящ О.П. Теоретико-методологічний аналіз зміс-ту емоційного інтелекту. Вісник [Київського інституту бізнесу та технологій], 2016. № 3. С. 47–50. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv /cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vkib_2016_3_11.pdf.

Дерев'янко С.П. Емоційний інтелект як чинник соціально-психологічної адаптації особистості до студентського середовища: автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.05.Київ, 2009. 20 с.

Коврига Н.В. Стресозахисна та адаптивна фун-кції емоційного інтелекту: автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.01. Київ, 2003. 20 с.

Носенко Е.Л. Емоційний інтелект як соціально значуща інтегральна властивість особистості. Психологія і суспільство, 2004. № 4. С.95–109.

Salovey P., Sluyter D. (Eds). Emotional develop-ment and Emotional Intelligence: Implications for educators. NewYork: BasicBooks, 1997. 288 p.; Mayer J.D., Salovey Р. The Intelligence of emotional intelligence. Intelligence, 1993. Vol. 17, N 4. P. 433–442.

Гоулман Д. Эмоциональный интеллект. Пер. с англ. М.: АСТ: Астрель, 2011. 478 с.

ИльинЕ.П. Эмоции и чувства. СПб., 2001. 752 с.

Дерев'янко С.П. Актуалізація емоційного інтеле-кту в емоціогенних умовах. Соціальна психологія, 2008. № 1. С.96–104.

Шпак М.В. Емоційний інтелект в контексті сучасних психологічних досліджень. Психологія особистості. 2011. № 1(2). С. 282–287.

Носенко Е.Л., Коврига Н.В. Емоційний інтелект: концептуалізація феномену, основні функції. Ки-їв: Вища школа, 2003. 126 с.

Антоненко-Давидович Б. Д. Як ми говоримо. Київ: Рад. письменник, 1970. 182 c.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size