ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ІНКЛЮЗИВНІЙ ОСВІТІ: РЕАЛІЇ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Олена Богданівна БУДНИК, Оксана Созонтівна КОНДУР, Ірина Богданівна ДЯКІВ

Abstract


У статті обґрунтовано актуальність про-блеми застосування новітніх цифрових техно-логій у роботі з особами з особливими освітніми потребами. Доведено, що цифрові-зація освіти сприяє підвищенню її якості, спо-стерігається тенденція збільшення кількості віртуальних освітніх платформ, цифрових інструментів та електронних ресурсів для навчання онлайн та офлайн. Це істотно полегшує доступ до освітнього процесу людей з особливостями психофізичного розвитку, ко-мунікацію з однодумцями, розвиток здібнос-тей, партнерську взаємодію тощо.
За результатами емпіричного дослідження авторів, яке проведено серед педагогічних (нау-ково-педагогічних) працівників Івано-Франківської та Київської областей, виявлено їхнє ставлення до окресленої проблеми та найбільш ефективні технічні засоби для навчання учнів з обмеженими можливостями. Серед шляхів і можливостей застосування ІКТ в інклюзивному процесі виокремлено: персональні комп’ютери, SMART-дошки, мобільні телефони, планшети, асистивні (допоміжні) технології, що використовуються у компенсаційних, комуні-каційних і дидактичних цілях.
Визначено переваги та труднощі застосу-вання цифрових технологій в інклюзивному процесі. З’ясовано, що близько третини опита-них педагогів серед переваг використання ІКТ в умовах інклюзії вважають: «підвищення моти-вації до навчання учнів з ООП»; 20,2% респонде-нтів – «індивідуалізацію процесу навчання» і стільки ж – «розширення доступу для презен-тації навчального матеріалу»; 16,3 % – «можли-вості для розвитку розумових здібностей учнів з інвалідністю», 6,7% – «наявність можливостей для оперативного обміну інформацією»; 4,8% – «необмежений доступ до інформації». За ре-зультатами опитування, серед типових труд-нощів щодо використання цифрових технологій в інклюзії педагоги-практики вказали на: недо-статню кількість навчально-методичного за-безпечення – 34 особи (30,1%); низький рівень підготовки педагогічних працівників щодо вико-ристання ІКТ в інклюзії – 25 осіб (24,3%); недо-статнє комп’ютерне забезпечення закладів освіти – 23 особи (22,4%); відсутність бажання використовувати цифрові технологій в навчанні осіб з ООП – 17 осіб (16,5 %); низький рівень умотивованості вчителів (викладачів) – 7 рес-пондентів, що становить 6,8%.
Результати дослідження можуть бути ко-рисними при розробленні методичних рекомен-дацій щодо вдосконалення професійної підгото-вки майбутнього вчителя до використання цифрових технологій в інклюзивній практиці чи системі підвищення педагогічної кваліфікації.


Keywords


цифрові технології; цифрові інструменти; дистанційне навчання; інклюзивна освіта; здобувачі освіти; особи з особливими освітніми потребами

References


Про Національну програму інформатизації: Закон України від 4 лютого 1998 року № 74/98-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74 /98-%D0%B2%D1%80 [Дата звернення 5 липня 2020].

Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні (від 15 травня 2013 р. № 386-р.). URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/ 386-2013-%D1%80 [дата звернення 16 червня 2020].

Lyons W. E., Thompson S. A. & Timmons V. ‘We are inclusive. We are a team. Let's just do it’: commitment, collective efficacy, and agency in four inclusive schools. International Journal of Inclusive Education, 2016. 20(8). 889–907. doi.org/10.1080/13603116 .2015.1122841.

Запорожченко Ю.Г. Використання засобів ІКТ для підвищення якості інклюзивної освіти.

Інформаційні технології в освіті, 2013. № 15.

С. 138–135.

Морзе Н.В., Барна О.В., Вембер В.П. Формувальне оцінювання: від теорії до практики. Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах, 2013. № 6. С. 45–57.

Budnyk O., & Sydoriv S. Social and pedagogical aspects of the development of inclusive education. Sociální pedagogika/Social Education, 2019. 7(1). P. 36–48. https://doi.org/10.7441/soced.2019.07 .01.03

Tichá, R., Abery, B., Kincadec, L. Educational practices and strategies that promote inclusion: Examples from the U.S. Sociální pedagogika / Social Education, 2018. 6(2). 43–62.

Budnyk O., Kotyk M. Use of Information and Communication Technologies in the Inclusive Process of Educational Institutions. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 7(1) (2020). P.15-23. doi: 10.15330/jpnu.7.1.15-23.

ICT for inclusion: reaching more students more effectively. URL: http://iite.unesco.org/pics/ publications /ru/files/3214675.pdf [June 16, 2020].

Носенко Ю.Г. Роль інформаційно-комунікаційних технологій у підтримці інклюзивного навчання. Гета А.В., Заіка В.М., Коваленко В.В. та ін. Сучасні засоби ІКТ підтримки інклюзивного навчання: навчальний посібник. За заг. ред. Ю.Г. Носенко. Полтава: ПУЕТ, 2018. С. 24–32.

Будник О.Б. Педагогічний супровід інклюзивної освіти: навчальний посібник [для студентів спеціальності 013 Початкова освіта]. Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2019. 232 с.

Main S., Chambers D. J. & Sarah P. Supporting the transition to inclusive education: teachers’ attitudes to inclusion in the Seychelles. International Journal of Inclusive Education, 2016. 20(12). 1270–1285. doi.org/10.1080/13603116.2016.1168873

Биков В.Ю., Спірін О.М., Пінчук О.П. Проблеми та завдання сучасного етапу інформатизації освіти. Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і практики (до 25-річчя НАПН України): зб. наук. праць. Київ: Видавничий дім «Сам», 2017. С. 191–198.

Vasianovych H., Budnyk O. The Philosophical Foundations of the Researches of the Inclusive Education. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 2019. 6(1). 9–18. DOI: doi: 10.15330/jpnu.6.1.9-18.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size