ДІАГНОСТИКА МОТИВАЦІЇ НАВЧАННЯ В ХОДІ ЕКСПЕРИМЕНТУ ІЗ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНОСТІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Юлія Володимирівна БОТУЗОВА

Abstract


В світлі сучасних освітніх реформ, коли змі-ни в системі загальної середньої освіти немину-че тягнуть за собою зміни в професійній підго-товці вчителів, актуалізується проблема мо-тивації навчання студентів педагогічних ЗВО, а саме майбутніх учителів математики. Ця проблема загострюється у зв’язку із зниженням кількості абітурієнтів на спеціальність Середня освіта (Математика).
Аналіз психолого-педагогічної літератури до-зволив виділити першочергові завдання для вирішення проблем мотивації навчання. Це своєчасна діагностика та відповідна корекція мотивів навчальної діяльності.
В ході дослідно-експериментальної діяльнос-ті із формування готовності майбутніх учите-лів математики до забезпечення наступності навчання математики здійснювалось дослі-дження мотивів вступу студентів до педагогіч-ного ЗВО, реально діючих професійних мотивів та їх домінування, визначення рівнів розвитку мотивації навчання. Вивчення стану мотива-ційної сфери студентів здійснювалось за мето-дикою С. Пакуліної та С. Кетько діагностики мотивації навчання студентів педагогічного ЗВО, яка дозволяє виявити переважаючі зовні-шні та внутрішні мотиви кожного студента окремо та в їх сукупності. Отримані резуль-тати діагностики актуалізують пошук шляхів підвищення мотивації студентів до навчання.


Keywords


мотивація навчання; зовнішній мотив; внутрішній мотив; майбутній вчитель математики; діагностика

References


Концептуальні засади реформування середньої школи «Нова українська школа». Міністерство освіти і науки України, 2016. 34 c. URL: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/ (дата звернення: 20.04.2020 р.)

Лодатко Є.О. Про математичну підготовку сучасного вчителя початкових класів. Початкова школа, 2006. № 1(439). січень. С. 37–41.

Концепція педагогічної освіти: Наказ Міністерс-тва освіти та науки України № 776 від 16.07.2018 р. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti (дата звернення: 29.09.19 р.)

Кочарян О.С., Фролова Є.В., Павленко В.М. Структура мотивації навчальної діяльності студентів: навч. посіб. Харків: Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського, 2011. 40 с.

Афанасенкова, Е.Л. Мотивы обучения и их изменение в процессе обучения студентов вуза: автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.07. М., 2005. 23 с.

Бугрименко А.Г. Соотношение образа «Я» и внут-ренней учебной мотивации студентов: автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.07. М., 2007. 24 с.

Гриценок, Л.І. Мотивація навчання студентів-правознавців. Науковий вісник КНУВС. 2010. №4. С. 179–188.

Губа Н., Кандиба М. Особливості ціннісно-мотиваційної сфери сучасної студентської моло-ді. Психологічні перспективи. 2009. Вип. 13. С. 93–99.

Ильин, Е.П. Мотивация и мотивы. Санкт-Петербург: Питер, 2002. 512 с.

Занюк С.С. Психологічні закономірності керуван-ня мотивацією учіння студентської молоді: авто-реф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.07. Київ, 2004. 20 с.

Кусакина, С.Н. Мотивация поступления в вуз у старшеклассников и студентов. Психологическая наука и образование. 2008. №1. С. 58–67.

Мусаєв К.Ф. Теоретичні основи мотивації навчальної діяльності. URL: http://pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2010/6/49.pdf (Дата звернення: 10.06.2020 Овчинников М.В. Динамика мотивации обучения студентов педагогического ВУЗа и ее формирование: автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.07. Екатеринбург, 2008. 25 с.

Патяева Е.Ю. Мотивация учения: заданное, стихийное и самоопределяемое учение. Современная психология мотивации. М.: Смысл, 2002. С. 289–314.

Чаденкова О. А. Психолого-педагогические осо-бенности мотивов учебной деятельности студен-тов различных вузов: автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.07. Самара, 2003. 19 c.

Пакулина С.А., Кетько С.М. Методика диагнос-тики мотивации учения студентов педагогического вуза. Психолого-педагогические исследования: Электронный журнал. URL: http://psyedu.ru/journal /2010/1/Pakulina.phtml

Бондар О.П., Якуніна І.Л., Задорожна О.В. Критерії Вілкоксона і Манна-Уітні в педагогічних дослідженнях. Науковий вісник Льотної акаде-мії. Серія: Педагогічні науки. 2018. Вип. 4. С.53–57.

Сисоєва С.О., Кристопчук Т.Є. Методологія науково-педагогічних досліджень: Підручник. Рівне:

Волинські обереги, 2013. 360 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    
2021 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size