ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ДІАЛЕКТОЛОГІЇ: УКРАЇНСЬКИЙ ТА БІЛОРУСЬКИЙ ДОСВІД

Дмитро Анатолійович МАРЄЄВ, Юрій Валерійович ЧАРНЯКЕВИЧ

Abstract


У статті висвітлено проблему організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти під час вивчення курсів української та білоруської діалектології. Відзначено, що самостійна робо-та є формою організації освітнього процесу, під час якої здобувач вищої освіти оволодіває визна-ченим викладачем начальним матеріалом без безпосередньої участі педагога, але під його контролем. Самостійна робота передбачає підготовку до лекцій, практичних і семінарсь-ких занять, опрацювання рекомендованої літе-ратури, опрацювання тем і питань, що не роз-глядаються в лекційній частині курсу, вико-нання завдань в аудиторії та позааудиторно. Проаналізовано навчально-методичне забезпе-чення із дисциплін та виокремлено найпошире-ніші види завдань самостійної роботи: репроду-ктивні, аналітичні, евристичні й дослідницькі. Запропоновано власний досвід організації само-стійної роботи з діалектології.

Keywords


методика викладання; самостійна робота; індивідуальне навчально-дослідне завдання; заклад вищої освіти; діалектологія

References


Рашкевич Ю.М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти: монографія. Львів, 2014.

с.

Буда В.А. Самостійна робота студентів на практичних заняттях з сучасної української літературної мови під час вивчення діалектології. Зміст, форми і методи самостійної роботи студентів: тези обласної науково-практичної конференції викладачів. Тернопіль, 1990. С. 259–261.

Кухарчук І. Організація самостійної роботи студентів під час вивчення української мови (за професійним спрямуванням) в умовах кредитно-модульної системи навчання. Проблеми підго-товки сучасного вчителя, 2011. № 4(1).

С. 315–320.

Конспект лекцій з української діалектології: для студентів напряму підготовки 6.020303 Філоло-гія (українська мова і література). Укл. В.М. Куриленко, Д.А. Марєєв. Глухів, 2014. 96 с.

Панцьо С. Українська діалектологія: практикум: навчально-методичний посібник. Тернопіль, 2013. 132 с.

Чарнякевіч Ю.В. Беларуская дыялекталогія: ВМК для спецыяльнасцей 1-02 03 01 Беларуская мова і літаратура; 1-02 03 03-04 Беларуская мова і літаратура. Замежная мова. Мінск, 2019. 72 с.

Мяцельская Е.С., Блінава Э.Д. Беларуская дыялекталогія: Практыкум. Мінск, 1991. 287 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size