АКАДЕМІЧНА ВОКАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКА КУЛЬТУРА СТУДЕНТІВ МУЗИЧНИХ КОЛЕДЖІВ: ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ

Тетяна Михайлівна МОЛЬДЕРФ

Abstract


Схарактеризовано загальнонауковий зміст поняття академічної вокально-виконавської культури студентів музичних коледжів. Дове-дено, що формування поняття академічної вокально-виконавської культури є складним процесом, для усвідомлення якого необхідне з’ясувати зміст понять вокальної культури, виконавської культури, вокально-виконавської культури, культури власного вокального вико-нання, академізму. Доведено, що формування поняття академічної вокально-виконавської культури відбувається в зоні взаємодії кількох понятійних локусів. На основі кількох визначень з’ясовано, що еталонність академічності є органічним чинником вокальної культури особистості. Спрямованість виконавської, вокально-виконавської діяльності до найвищого прояву майстерності, відзначена на прикладі ряду визначень, кореспондує з еталонністю академічності, надає цьому різновиду вокальної підготовки найвищого художньо-естетичного сенсу. Академічна вокально-виконавська культура історично стає виразником системи суворих правил, регламентованих виконавських прийомів, які пройшли випробовування часом і були доведені до рівня художньо-виконавської традиції. Академічна вокально-виконавська культура є складовою мистецтва прекрасного співу, але й водночас – дуже складною системою вдосконалення, починаючи від вибудовування звуку в особистій манері виконання, оволодіння якою передбачає засвоєння великої кількості методичних узагальнень.
На основі аналізу міждисциплінарних науко-вих джерел розкрито сутність феномену ака-демічної вокально-виконавської культури та запропоновано авторську інтерпретацію його змісту. Академічну вокально-виконавську ку-льтуру студентів музичних коледжів визначе-но як цілісну фахову якість, яка інтегрує здат-ність студентів музичних коледжів до майсте-рного втілення художньо-образного змісту во-кального твору на основі використання ком-плексу еталонних етико-естетичних, вокаль-но-виконавських, методико-педагогічних знань, умінь та навичок академічного співу.


Keywords


вокальна культура; виконавська культура; вокально-виконавська культура; культура власного вокального виконання; академізм; академічне вокальне мистецтво; академічна вокально-виконавська культура

References


Гавриленко Л.М. Методика формування основ вокальної культури молодших школярів у школах мистецтв: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02. Київ: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2010. 22 с.

Вей Лімін. Формування вокальної культури у студентів інститутів мистецтв на засадах художньо-мистецьких традицій. Молодь і ринок, 2011. № 10(81). С. 159–162.

Осадча Т.В., Бацанюк, Н.В. Артистизм як фахова якість майбутнього вчителя музики. Наука і освіта. 2015. № 2. С. 79–83.

Пан На. Методика роботи над виконавською інтерпретацією музичних творів у процесі вокальної підготовки педагогів-музикантів України та Китаю: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02. Київ: Національний педагогічний університет імені

М.П. Драгоманова, 2013. 200 с.

Чурікова-Кушнір О.Д. Виховання вокально-інтонаційної культури молодших школярів у про-цесі роботи над музичним образом: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01. Луганськ: Лу-ганський державний педагогічний університет імені Тараса Шевченка, 2002. 20 с.

Ткаченко Т.В. теоретико-методичні основи фор-мування вокально-звукової культури майбутньо-го вчителя музики у процесі професійної підго-товки: автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04. Київ: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2010. 43 с.

Оганезова-Григоренко, О.В. Формування профе-сійного менталітету майбутніх вокалістів у про-цесі фахової підготовки: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Одеса: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського, 2009. 20 с.

Маруфенко О.В. Формування вокально-слухових навичок майбутнього вчителя музики: автореф. дис. … канд. пед. наук. Київ: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2006.

Ван Лей. Компонентна структура вокально-сценічної майстерності майбутніх учителів музичного мистецтва. Наукові записки: Збірник наук. праць НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. № 83.

С. 65–71.

Прядко О.М. Методика розвитку співацького голосу у майбутніх педагогів-музикантів: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02. Київ: Національний педагогічний університет імені

М.П. Драгоманова, 2009. 22 с.

Хлєбнікова О.В. Формування досвіду музично-виконавської діяльності у студентів вузів культури: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02. Київ: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2001. 22 с.

Матвєєва О.В. Методика формування вокально-виконавської надійності у майбутніх учителів музики: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02. Київ: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2010. 20 с.

Ткачук А.О. Методика формування художньо-образного мислення студентів у процесі вокального навчання: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02. Київ: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2010. 21 с.

Лабінцева Л.П. Формування вокально-хорової майстерності в процесі фахової підготовки майбутніх учителів музики: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Луганськ: Луганський національний педагогічний університет імені Т. Шевченка, 2007. 20 с.

Ван Цзяньшу. Формування вокально-виконавської культури майбутніх учителів музики в процесі фахової підготовки: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02. Київ: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2013. 20 с.

Нургаянова Н.Х. Формирование вокально-исполнительской культуры будущего педагога-музыканта как педагогическая проблема. Филология и культура. Вестник ТГГПУ, 2010. №3(21) URL: https://cyberleninka.ru/article/n /formirovanie-vokalno-ispolnitelskoy-kultury-buduschego-pedagoga-muzykanta-kak-pedagogic-heskaya-problema (дата звернення: 14.07.2020).

Василенко Л.М. Взаємодія вокального і методич-ного компонентів у процесі професійної підготовки майбутнього вчителя музики: дис. … канд. пед. наук. Київ: Національний педагогічний університет імені М.П. Дра-гоманова, 2003. 20 с.

Философский словарь. URL: https://gufo.me/dict/ philosophy_dict?page=3&letter=%D0%B0 (дата звернення: 20.09.2019).

Трифонова И.А. Академическое вокальное искусство как социокультурный феномен: дисс. … канд. филос. наук: 24.00.01. Тюмень: ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет», 2011. 183 с.

Гребенюк Н.Є. Вокально-виконавська творчість: автореф. дис. … д-ра мист-ва: 17.00.03. Київ: Національна музина академія України ім. П.І. Чайковського, 2000. 39 с.

Сетдикова Ю.Б. Эстетические аспекты вокаль-но-исполнительского творчества: генезис и современные тенденции: дисс. … канд. филос. наук: 09.00.04. Москва: Московский государственный университет культуры и искусств, 2006. 180 с.

Сквирский С.И. Настройка голоса. Київ: Випол, 2009. 688 с.

Кононова М.В. Ідеальне та еталонне в системі категорій музично-виконавського мистецтва: ав-тореф. дис. … канд. мист-ва: 17.00.03. Київ: ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2009. 21 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    
2021 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size