РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІСТОРИКО-ЛІТЕРАТУРНИХ КУРСІВ

Лілія Миколаївна ОВДІЙЧУК

Abstract


У статті репрезентовано методику викла-дання історико-літературних курсів, зокрема вивчення біографії письменника через авторсь-кий мультимедійний проект «Письменник як особистість» із застосуванням стратегій кри-тичного мислення: критичне читання, «тонкі і товсті запитання», рефлексія. Дослідження засвідчило певні результати формування кри-тичного мислення у створених студентами графічних систематизаторах: таблицях, кла-стерах, мережах. Окреслено значущість пер-шоджерельних текстів для самовдосконалення та саморозвитку студентів. Обґрунтовано доцільність видання авторського посібника «Письменник як особистість. Першоджерела в контексті стратегій критичного мислення», який буде актуальним у процесі літературоз-навчої підготовки майбутніх учителів україн-ської мови та літератури

Keywords


майбутні вчителі української мови та літератури; критичне мислення; муль-тимедійна презентація «Письменник як особистість»; мемуари; щоденники; епістоляр-на література; критичне читання; «тонкі і товсті» запитання; графічні систематизатори

References


Тягло О. Досвід засвоєння критичного мислення в українській вищій школі. Філософія освіти, 2017. №2. С. 240–257.

Освітня професійна програма 014 Середня осві-та (Українська мова та література). 2016, 2018. URL: http://www.megu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/OPP-2016-2018-uml.pdf (дата звернення: 27.07.2020).

Клустер Дж. Что такое критическое мышление? URL: https://rus.1sept.ru/article.php?ID=20020 2902 (дата звернення: 28.07.2020).

Поль Р.У. Критическое мышление: Что необхо-димо каждому для выживания в быстро меняющемся мире. URL: https://evolkov.net/critic.think/Paul.R/ index.html (дата звернення: 29.07.2020).

Ліпман М. Чим може бути критичне мислення? URL: http://ru.osvita.ua/school/method/technol /999/ (дата звернення: 27.07.2020).

Ассман А. Простори спогаду. Форми та трансформації культурної пам’яті. Київ: Ніка-Центр, 2012. 440 с.

Вінок пам’яті Олеся Гончара: Спогади. Хроніка. Упоряд. В.Д. Гончар, В.Я. П’янов. Київ: Український письменник, 1997. 453 с.

Гончар О. Щоденники: у 3-х т. Упорядкув., під-гот. текстів, ілюст. матеріалу та передм. В. Гончар. Київ: Веселка, 2004. Т. 3: Щоденники (1984–1995). 606 с.

Халперн Д. Психология критического мышления. Петербург: Питер. 2000. 512 с. URL: https://royallib.com/book/halpern_dayana/psihologiya_kriticheskogo_mishleniya.html (дата звер-нення: 30.07.2020)

Олесь Гончар як особистість у контексті епохи: створення літературно-психологічного портрета письменника на основі його щоденників, епістолярної спадщини та спогадів сучасників. München. Open Publishing LMU. 2019. С. 337-349. URL: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bvb:19-epub-62334-5 (дата звернення: 30.07.2020)

Літературний портрет Олеся Гончара: осо-бистість на тлі доби (до 100-річчя від дня народження письменника). Українська мова та література у школі, 2018. №5. С. 11–18.

Овдійчук Л. Олесь Гончар як особистість. Мультимедійна презентація. URL: https://drive.google.com/file/d/1GCXt9Nnl3tBE183TuFoUoyMGDxQfNJ7V/view?usp=sharing (дата звернення: 30.07.2020)


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size