АНАЛІЗ МОНІТОРИНГУ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Ірина Олександрівна ПІНЧУК

Abstract


У статті описано результати впроваджен-ня системи формування іншомовної комуніка-тивної компетентності майбутніх учителів початкової школив українських педагогічних ЗВО. Виокремлено етапи експериментального дослідження: пошуково-теоретичний, діагнос-тико-констатувальний, поглиблювально-формувальний та аналітико-узагальню-вальний. Проаналізовано результати дослідного навчання в контрольній та експериментальній групах, порівняно результати в обох групах, що зображено графічно й у таблицях. Підведено підсумки аналітико-результативного етапу експерименту з формування іншомовної кому-нікативної компетентності майбутніх учите-лів початкової школи.


Keywords


формування іншомовної комунікативної компетентності; майбутні вчителі початкової школи; моніторинг; рівні сфо-рмованості іншомовної компетентності

References


Краевский В.В. Методология педагогического исследования: пособие для педагога-иссле-дователя. Самара: Изд-во СамГПИ, 1994. 165 с.

Краевский В.В., Бережнова Е.В. Методология педагогики: новый этап: учебное пособие для студентов высших учебных заведений. М.: Ака-демия, 2008. 400 с.

Методология педагогики в контексте современ-ного научного знания: сборник научных трудов Междунар. научно-теоретич. Конф., посвящён-ной 90-летию со дня рождения В.В. Краевского (22 сентября 2016 г.). Редактор-составитель А.А. Мамченко. М.:, 2016. 382 с.

Чернілевський Д.В., Томчук М.І., Дубасенюк О.А., Антонова О.Є., Захарченко В.П., Вознюк О.В.,

Сіранчук Н.З. Методологія, методика і методи організації науково-педагогічних досліджень. Методологія наукової діяльності: навч. посіб. За ред. Д.В. Чернілевського. Вінниця: Нілан-ЛТД, 2012. 364 с.

Тверезовська Н.Т., Сидоренко В.К. Методологія педагогічного дослідження: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2013. 440 с.

Statistica: обзор методов анализа и руководство пользователя. 225 с. URL: http://csm.donntu.org /sites/default/files/resources/6_statistica_version6

Кокс Д, Снелл Э. Прикладная статистика. Прин-ципы и примеры. Москва. 1984. 200 c.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size