ВАЖЛИВІСТЬ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ТА КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК У СТУДЕНТІВ

Олена Аркадіївна СМАЛЬКО

Abstract


В яких би галузях життєдіяльності не пра-цювали випускники закладів вищої освіти, скрізь потрібно вміти фахово опрацьовувати інформаційні ресурси, ефективно комунікувати з людьми, налагоджувати хороші стосунки в робочому колективі, обґрунтовано та лаконі-чно пояснювати свої думки, якісно представля-ти результати виконаної роботи. Саме це і потрібно робити під час підготовки спеціалістів різних галузей у вищій школі. Вимоги розвитку комунікативної компетентностей та основних компонентів цифрової грамотності прописані у вітчизняних стандартах вищої освіти, визна-ються пріоритетними для всіх людей сучасного інформаційно насиченого світу, в якому ком-п'ютерні технології поступово поширюються на всі сфери життя, а інформаційні ресурси та професійно-комунікативні зв'язки мають домі-нуюче значення для науково-технічного, соціа-льно-економічного і культурного розвитку соці-уму. Саме тому зростає необхідність оперативно вирішувати проблеми, пов'язані з обмеженими можливостями людей активно використовувати Інтернет-технології й інші засоби мережевої взаємодії для навчання, наукових досліджень та ефективного професійного спілкування, а також розвивати мовно-культурні навички, потрібні для організації ефективної комунікації, в тому числі у дистанційному форматі. В даній роботі окреслено важливі аспекти мовленнєвої взаємодії та компоненти інформаційної культури, які обов'язково потрібно розвивати у сучасної молоді, щоб підготувати її до успішного життя в інформаційному суспіль-стві; обґрунтовано важливість формування основних вмінь та навичок, що сприятимуть відповідальному ставленню до використання цифрових технологій, електронних інформа-ційних ресурсів і способів міжособистісної взає-модії в повсякденній та професійній діяльності; наведено приклади тематичних інформаційних джерел, спираючись на які, можна формувати у молодих людей зазначені компетентності

Keywords


цифрова компетентність; комунікативна компетентність; інформаційна культура; комунікативні навички; міжособистісна комунікація; інформаційно-комунікаційні технології

References


Затверджені стандарти вищої освіти. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/ zatverdzheni-standarti-vishoyi-osviti (дата звернення: 20.07.2020).

Council recommendation of 22 May 2018 on key competences for lifelong learning. Brussels, 2018. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN /TXT/HTML/?uri=CELEX:32018H0604(01) (дата звернення: 20.07.2020).

Carretero S., Vuorikari R., Punie Y. DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens. With eight proficiency levels and examples of use. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017. 48 р.

Shea V. Netiquette. Online Edition. San Francisco: Albion Books, 1997. URL: http://www.albion. com/netiquette/book/index.html (дата звернення: 20.07.2020).

Mialet H. Hawking Incorporated: Stephen Hawking and the Anthropology of the Knowing Subject. Chicago: University of Chicago Press, 2012. p. 18.

Сопер П. Л. Основы искусства речи. Ростов-на-Дону: Феникс, 1995. 448 с.

Томан І. Мистецтво говорити. Київ: Політвидав України, 1989. 293 с.

Лабунская В.А. Экспрессия человека: общение и межличностное познание. Ростов-на-Дону: Фе-никс, 1999. 608 с.

Вердербер Р., Вердербер К. Психология общения. Санкт-Петербург: ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2003. 320 с.

Карнеги Д. Как выработать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично. Минск: Попурри, 2019. 412 с.

Скотт Д. Г. Способы разрешения конфликтов. Санкт-Петербург: ВИС, 1994. 189 с.

Las terribles 10 estrategias de manipulación ma-siva, reveladas por Noam Chomsky. URL: https://www.elclubdeloslibrosperdidos.org/2018/03/las-terribles-10-estrategias-de.html (дата звернення: 20.07.2020).


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size