ВІДПОВІДНІСТЬ МЕТОДІВ ПРОГРАМНИМ РЕЗУЛЬТАТАМ НАВЧАННЯ

Вікторія Олександрівна ФЕДОРОВА, Михайло Леонідович ШУЛЯК

Abstract


Проаналізовано співвіднесеність методів на-вчання програмним результатам, сформульо-ваним у відповідності із загальноприйнятою в міжнародному освітньому середовищі класифі-кацією. На основі систематизації літературних джерел узагальнено правила формулювання програмних результатів навчання на різних рівнях складності в трьох сферах: когнітивній (за Б. Блумом), афективній (за Д. Кратволом) та психомоторній (за Р. Дейвом). Наведено приклади формулювання результатів навчання із затверджених стандартів вищої освіти за різними спеціальностями.
Обґрунтовано, що досягнення програмних результатів навчання різних рівнів складності у зазначених трьох сферах вимагає застосу-вання конкретних методів навчання. Однак наразі вирішенню даного питання в літератур-них джерелах не приділено достатньої уваги. З огляду на це за допомогою логічного аналізу та системного підходу обґрунтовано методи навчання, використання яких дозволяє досягати програмні результати зазначених рівнів складності. Зазначено, що на кожному рівні у певній сфері доцільно використовувати методи відповідної складності з поступовим збільшен-ням частки відповідальності здобувача та зме-ншення ролі викладача.
Виявлено, що застосування однакового під-ходу до підбору методів викладання відповідно до програмних результатів навчання на різних спеціальностях та/або освітніх програмах не є доцільним, бо кожна з таких програм має свої унікальні особливості (фокус). Забезпечення такої унікальності потребує від закладу вищої освіти застосування гнучкої системи методів та форм навчання, що покладає додаткову відповідальність на гаранта освітньої програми та підвищує вимоги до кваліфікації членів прое-ктної групи. Саме тому викладені в статті рекомендації носять узагальнений характер і потребують додаткового уточнення у відповід-ності з особливостями викладання на конкрет-ній освітній програмі


Keywords


освітня програма; програмні результати навчання; методи навчання; когнітивна сфера; афективна сфера; психомоторна сфера

References


Методичні рекомендації щодо розроблення стан-дартів вищої освіти. М-во освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/rekomendatsii-1648.pdf (дата звернення: 21.07.2020).

Захарченко В.М., Луговий В.І., Рашкевич Ю.М., Таланова Ж.В. Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації. К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014. 120 с.

Bloom B.S. et al.Taxonomy of Educational Objec-tives: The Classification of Educational Goals, by a committee of college and university examiners. Handbook I: Cognitive Domain. New York: Longmans Publishing, 1956. 207 p.

Krathwohl D.R., Bloom B.S., Masia B.B. Taxonomy Of Educational Objectives, handbook II: Affective Domain. New York: David McKay Company, Inc., 1964. 196 p.

Dave R.H. Psychomotor levels in Developing and Writing

Behavioral Objectives. In R.J. Armstrong (Ed.). Tucson, Arizona: Educational Innovators Press. 1970. pp. 20-21.

Anderson L.W. et al. A taxonomy for learning, teaching and assessing: A revision of Bloom's Tax-onomy of educational objectives. New York: Longman, 2001. 302 p.

Harrow A.J. A Taxonomy of the Psychomotor Do-main: A Guide for Developing Behavioral Objec-tives. McKay, New York. 1972. 190 p.

Simpson E.J. The Classification of Educa-tional Objectives in the Psychomotor Domain. Washington, DC: Gryphon House. 1972. 266 p.

Бабанский Ю.К. Методы обучения в современ-ной общеобразовательной школе. М.: Педагогика, 1985. 268 с.

Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. М.: Педагогика, 1981. 186 с.

Голант Е.Я. Методы обучения в советской школе. М.: Учпедгиз, 1957. 152 с.

Про вищу освіту: Закон України від 01.07.14 р. № 1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/1556-18#Text (дата звернення: 27.07.2020).

Рибалко Ю.В., Зазимко О.В. Формування резуль-татів навчання в науках про навколишнє середовище: тренінг-курс. НУБІП, 2017. Одеса: ОМА, 2017. 50 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size