НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ МОВНОЇ ОСВІТИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Маріанна Вікторівна ЧЕВЕЛЮК

Abstract


Проаналізовано нормативно-правові засади з питань мовної освіти початкової школи у Ве-ликій Британії другої половини ХХ – початку ХХІ століття. Здійснено порівняльний аналіз та оцінювання змісту правових норм регулюючих документів у сфері мовної освіти початкової школи у країні. Оглянуто перспективні напрями вдосконалення законодавчої бази для ефективного вирішення проблем мовної ситуа-ції у Великій Британії. Динамічний розвиток мовної освіти учнів початкової школи у країні відбувається за підтримки Департаменту освіти (Department for Education) на основі нау-ково обґрунтованих концепцій з урахуванням досвіду надання освітніх послуг школярам Ве-ликої Британії. Система освіти орієнтована на забезпечення учбового процесу у молодшій шко-лі з урахуванням новітніх досягнень науки, участь педагогічних робітників у науковій дія-льності в умовах інформатизації суспільства та розвиток нових наукових технологій.    У статті спостерігається чіткий хронологічний розвиток нормативно-правових засад, умови їх виникнення, чіткий план, якого мали дотриму-ватися всі учасники учбового процесу, та конт-роль виконання з боку місцевої влади. Норма-тивно-правові засади мовної освіти початкової школи у Великій Британії другої половини ХХ – початку ХХІ століття  знайшли своє відобра-ження у фаховій літературі. Однак, питання державного регулювання мовної освіти учнів початкової школи Великої Британії залиша-ються недостатньо вивченими, що і зумовлює актуальність нашого дослідження.

Keywords


нормативно-правові засади; мовна освіта; іноземні мови; початкова школа; наукова діяльність.

References


The Revised Northern Ireland Primary Curriculum, Key Stages 1 and 2. 3 p.

Languages Review. 20 Languages and the Young School Child: The Nuffield Foreign Languages Teaching Materials Project. In H.H. Stern (Ed.). London: Oxford University Press, 1969. P. 148–161.

Кузнецова О.Ю. Розвиток мовної освіти у серед-ніх і вищих навчальних закладах Великої Британії другої половини ХХ ст: дис. … д-ра пед. наук 13.00.01. Харків, 2002. 494 c.

Howatt A.P.R. A History of English Language Teaching. Oxford: Oxford University Press, 1991. 394 p.

Кузнецова О.Ю. Розвиток навчання іноземних мов в університетській освіті у Великій Британії у другій половині ХХ ст. Теорія та методика на-вчання та виховання, 2017. Вип. 41. С. 104–117. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ttmniv_2017_41_13.

Supporting Trainee Teachers. Guidelines for Staff Working with Trainee Teachers. Edge Hill School of Education, 2000. 12 p.

One-Month In-Service Training Course for English Language Teachers (Core Curriculum: Draft). The British Council, Ukraine.

Morris R. The Sixth Form and College Entrance. London: Routledge and Kegan Paul, 2010. 223 p.

Royal Irish Academy Committee for Modern Lan-guages, Literary and Cultural Studies. National Languages Strategy. Dublin: Royal Irish Academy, 2011. 23 p.

Language Teaching and Learning in Higher Educa-tion: Issues and Perspectives. In R. Wakely, A. Barker, D. Frier, P. Graves, Y. Suleiman (Ed.). London: CILT, 2012. 154 p.

Improving the Quality of Language Learning in Schools. CILT. URL: http:// www.cilt.org.uk/approaches.htm.

Davies G. The Impact of the Use of New Infor-mation Technologies and the Internet on the Teaching of Foreign Languages and on the Role of Teachers of a Foreign Language. URL: http:// www.camsoftpartners.co.uk/docs/ICC_Grahams_Report_Final_htm.

England. Language policies in the 4 countries of the UK. URL: https://www.languagescompany.com/ policy/uk-policy-on-languages/

Wales. Language policies in the 4 countries of the UK. URL: https://www.languagescompany.com/ policy/uk-policy-on-languages/

Scotland. Language policies in the 4 countries of the UK. URL: https://www.languagescompany.com policy/uk-policy-on-languages/

The Scottish Government: Language Learning in Scotland. A 1+2 Approach. Scottish Government Languages Working Group. Report and Recommendations

Glen, L. Language Learning in Scotland: National Overview. Paper presented at LANGS Meeting, 1st June 2018 at Charteris Land, University of Edin-burgh. 2018.

Gillespie, J.H., Johnston, D., & Ó Corráin, A. (2012). Languages for the Future: Northern Ireland Languages Strategy. Department of Education. 90 p. Retrieved from https://pure.ulster.ac.uk/en/ publications/languages-for-the-future-northern-ireland-languages-strategy-3.

English programmer of study: key stages 1 and 2: National curriculum in England. 2013. 88 p. URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/335186/PRIMARY_national_curriculum_-_English_220714.pdf.

Christie, J., Bruce, R., Stodter, J. on behalf of ADES Dr. Fiona O’Hanlon. A Review of Progress in Implementing The 1+2 Language Policy. The Uni-versity of Edinburgh March. 2016

European Commission Directorate General for Education and Culture: Eurydice Key Data on Teaching Languages at School in Europe. 2005.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size