ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОГНІТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ФАКТОРУ РОЗВИТКУ ЇХ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ТА МАЙСТЕРНОСТІ

Михайло Олегович ЧУВАСОВ

Abstract


Обґрунтовано сутнісні характеристики проблеми формування готовності майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до використання інформаційно-когнітивних технологій.
Встановлено, що удосконалення професійної підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін та оновлення педаго-гічних цілей, передбачає освоєння наукової інфо-рмаційної бази і сучасної методології осмислен-ня дійсності, внутрішньої потреби в самороз-витку і самоосвіті протягом усього життя людини, тобто сформувати готовність май-бутніх учителів природничо-математичних дисциплін до використання інформаційно-когнітивних технологій.
Показано, що готовність до використання інформаційно-когнітивних технологій вимагає від майбутнього учителя не тільки певної про-фесійної підготовки, а й психологічної готовнос-ті як системи взаємопов’язаних інтелектуаль-них, емоційних, вольових якостей, професійно-моральні переконання, компетентності, здіб-ності.


Keywords


готовність; майбутні учителі; педагогічні технології; когнітивний; інформаційно-когнітивні технології

References


Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А. Психологичес-кие проблемы готовности к деятельности. Минск: Изд-во БГУ, 1976. 176 с.

Сластенин В.А., Подымова Л.С. Готовность педагога к инновационной деятельности. Педагогическая наука и образование, 2006. №1. С. 32–37

Кондрашова Л.В. Морально-психологічна готов-ність до вчительської діяльності / Лідія Валентинівна Кондрашова. Київ: Вища школа, 1987. 53 с.

Ліненко А.Ф. Педагогічна діяльність і готовність до неї: монографія Одеса: ОКФА, 1995. 80 с.

Бартків О. Готовність педагога до інноваційної професійної діяльності. Проблеми підготовки су-часного вчителя, 2010. № 1. С. 52–58.

Низамов Р.З. Дидактические основы активиза-ции учебной деятельности студентов. Казань: КГУ, 1975. 302 с.

Махмутов М.И. Организация проблемного обуче-ния в школе. М.: Просвещение, 1977. 240с.

Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: учеб. пособ. М.: Народное образова-ние,1998. 256с.

Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. М.: Просвещение, 1995. 38 с.

Сисоєва С.О. Інтерактивні технології навчання дорослих: навчально-методичний посібник. Київ: ЕКМО, 2011. 320с.

Солсо Р. Когнитивная психология. 6-е изд. СПб.: Питер, 2006. 589 с.

Бершадский М.Е. Когнитивная образовательная технология: построение когнитивной модели учащегося и ее использование для проектирования учебного процесса. Школьные технологии, 2005. №5. С. 73–83.

Бершадский М.Е. Когнитивная технология обучения: теория и практика применения. М.: Сентябрь, 2011. 256 с.

Андерсон Дж. Когнитивная психология. 5-е изд. СПб.: Питер, 2002. 496 с.

Поліхун Н.І. Дистанційна підтримка дослідниць-кої діяльності учнів: методичні рекомендації. Київ: Інститут обдарованої дитини, 2014. 87 с.

Gopalakrishnan T.R., Nair, Abhijith N., Sooda K. Transformation of Networks through Cognitive Ap-proaches. Journal of Research & Industry, 2008 December. Vol. 1. Issue 1. P. 1–6.

Thomas R.W., Friend D.H., DaSilva L.A., MacKen-zie A.B. Cognitive Networks: Adaptation and Learn-ing to Achieve End-to-end Performance Objectives. IEEE Communications Magazine, 2006. Vol. 44. №12.

P. 51–57


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size