ДИДАКТИЧНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МЕДИЧНОГО ПРОФІЛЮ ШЛЯХОМ РОЗВ’ЯЗАННЯ СИТУАТИВНИХ ЗАВДАНЬ

Ірина Сергіївна АВЕТІСОВА

Abstract


У статті досліджується проблема розробки дидактичної моделі формування професійної компетенції майбутніх фахівців медичного профілю шляхом розв’язання ситуативних за-вдань. Системний, компетентнісний та суб’єктно-діяльнісний підходи складають мето-дологічну основу змісту й процесу професійної підготовки майбутніх фахівців на основі розв’язання ситуативних завдань. Розкрива-ється роль кожного з підходів. Визначені чо-тири основних напрями вдосконалення профе-сійної підготовки студентів медичних вишів. Описано структуру процесу формування професійної компетенції. Суб’єктами цього процесу є студенти та викладачі, які беруть участь у реалізації програми професійної під-готовки фахівців. Предметом діяльності сту-дентів у процесі професійної підготовки є стратегія й тактика власної діяльності в різноманітних ситуаціях у різних системах взаємовідносин з іншими учасниками процесу на основі засвоєних алгоритмів професійних дій та нормативних знань. Запропоноване авторське визначення поняття «професійна компетентність фахівця». Виділені та описані умови формування професійної компетенції: переорієнтація в цілепокладанні від про-цесуальних аспектів на кінцевий результат; надання пріоритету інтерактивним методам формування професійної компетенції майбут-ніх фахівців, зокрема кейс-методу, методам ігрового моделювання, проектування; поетапне застосування ситуативних завдань, спрямова-них на формування професійних умінь, пов’язаних зі здатністю аналізувати ситуацію, моделювати систему професійних дій, проек-тувати стратегії розвитку лікувального про-цесу. При навчанні в конкретній ситуації в умовах іншомовної діяльності вирішувалися наступні завдання: створення умов для моде-лювання наочного, соціального й психологічного змісту майбутньої професійної діяльності, пов’язаною з іншомовною діяльністю; розвиток професійної компетенції студентів шляхом включення в «модель» складних завдань, що вимагають для свого вирішення комплексного вживання знань з декількох дисциплін, у тому числі з іноземної мови; формування здатності самостійно діяти та приймати адекватні рі-шення в різних ситуаціях іншомовного спілку-вання; розвиток комунікативних якостей і соціальної адаптації в іншомовному середовищі

Keywords


професійна компетенція; компетентність; ситуативні завдання; професійна підготовка; умови формування професійної компетенції

References


Зимняя И.А. Компетентносный подход. Каково его место в системе современных подходов к проблемам образования? (теоретико-методологический аспект). Высшее образование сегодня: реформы, нововведения, опыт, 2006. 8. С. 20–26.

Hutchinson T., Waters A. English for specific pur-poses: A learning centered approach. Cambridge, 1987. 390 p.

Хуторской А.В. Современная дидактика: учебное пособие. 2-е издание, переработанное. М.: Высшая школа, 2007. 639 с.

Спирин Л.Ф. Теория и технология решения педагогических задач (развивающееся профессионально-педагогическое обучение и самообразование). Под редакцией П.И. Пидкасистого. М.: Издательство «Российское педагогическое агентство», 1997. 174 с.

Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Лич-ность. Изд. 2-е. М.: Политиздат, 1977. 304 с.

Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. М.: Педагогика, 1973. 424 с.

Толковый словарь русского языка. Под ред. С.И. Ожегова. М.: Оникс, 2008. 736 с.

Психологическая энциклопедия. Под ред. Степа-нова О.М. Киев: Академвидав, 2006. 424 с.

Dubin F., Obstain Е. Course design: Developing programs and materials for language learning. Cambridge university press, 1991. 194 p.

Шалашова М.М. Комплексная оценка компетент-ности будущих педагогов. Педагогика, 2008. №7. С. 54–59.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    
2021 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size