ДОСЛІДЖЕННЯ ВОЛІ У НАВЧАЛЬНІЙ РОБОТІ ЗІ СТУДЕНТАМИ-ПСИХОЛОГАМИ

Юрій Володимирович ВІНТЮК

Abstract


У статті висвітлені особливості та хід за-стосування дослідницького підходу до вивчення волі у навчальній роботі зі студентами-психологами. Здійснений огляд наукових публікацій за обраною темою; з’ясовані підходи до дослідження волі. Розглянуті особливості вивчення волі з позицій різних підходів; висвітлена специфіка залучення студентів до дослідження волі. Зроблені висновки з проведеної роботи і намічені перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

Keywords


навчальний процес; підготовка майбутніх фахових психологів; дослідження волі; дослідницький підхід у навчальній діяльності; формування вольової сери особистості

References


Вінтюк Ю.В. Дослідницький підхід у підготовці майбутніх психологів. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки. 2020. № 1(20). C. 27–49.

Березовська І.В. Основні тенденції дослідження проблеми волі. Наука і освіта. 2005. № 3–4. С. 4-6.

Гончарук Н.М. Психологічні прийоми розвитку волі. Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць КПНУ ім. І. Огієнка, Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. 2011. Випуск 11. С. 136–151.

Дуткевич Т.В. Дитяча розвивально-корекційна психологія. Київ: Центр учбової л-ри, 2017. 304 с.

Иванников В.А. К сущности волевого поведения. Психологический журнал. 1985. Т. 6. № 3. С. 47–55.

Иванников В.А. Психологические механизмы волевой регуляции. М.: УРАО, 1998. 142 с.

Ильин Е.П. Психология воли. СПб: Питер, 2000. 288 с.

Калин В.К. Классификация волевых качеств. Эмоционально-волевая регуляция поведения и деятельности: Тезисы всесоюзной конференции молодых ученых. Симферополь, 1983. С. 175–182.

Калин В.К. На путях построения теории воли. Психологический журнал. 1989. Т. 10. № 2. С. 46–55.

Макгонигал К. Сила воли: как разить и укрепить. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. 304 с.

Макгонігал К. Сила волі: шлях до влади над собою. К.: Наш формат, 2017. 264 с.

Мясоїд П.А. Курс загальної психології. Підручник у 2-х т. К.: Алерта, 2011, 2013.

Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 1999. 720 с.

Савчин М.В. Загальна психологія. Навч. посіб-ник. К.: ВЦ «Академія», 2020. 344 с.

Селиванов В.И. Волевая регуляция активности личности. Психологический журнал. 1982. Т. 3.

№ 4. С. 14-24.

Селиванов В. И. Избранные психологические произведения (воля, её развитие и воспитание).

Рязань, 1992. 576 с.

Селиванов В.И. Индивидуальные особенности воли школьников. Вестник РГПИ. 1993. № 1. С. 6–12.

Волошина В.В., Долинська, Л.В., Ставицька С.О. та ін. Загальна психологія: Практикум. Київ:

Каравела, 2005. 280 с.

Основи загальної психології: Навчальний посіб-ник: У 2-х т. Укл.: Полозенко О. В., Омельченко Л. М., Яшник С. В. та ін. Київ: НУБіП, 2009.

Балин В.Д., Гайда В.К., Гербачевский В.К. и др. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии. Под общ. ред. А.А. Крылова, С.А. Маничева. СПб.: Питер, 2007. 560 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    
2021 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size