ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ДО СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ У ЗВО

Юлія Анатоліївна ГАЛАЙКО

Abstract


Досліджені теоретичні засади формування професійної компетентності майбутніх бака-лаврів спеціальної освіти в системі універси-тетської підготовки. На основі визначених кон-цептуальних засад побудовано модель системи формування професійної компетентності, яка є сукупністю структурних (мета, зміст, ре-зультат) і функціональних (принципи, підходи, засоби) компонентів. Виявлені наукові підходи та принципи у процесі формування професійної компетентності, які зумовлюють здатність і готовність студентів до опанування змістом навчальних дисциплін згідно освітньо-професійної програми спеціальності 016 «Спеці-альна освіта». Обґрунтовано, що процес форму-вання професійної компетентності доцільно організовувати у єдності трьох взаємо-пов’язаних і взаємообумовлених складників: мотиваційно-ціннісного, когнітивного, операцій-но-діяльнісного та рефлексійного. Встановлено, що процес формування професійної компетен-тності майбутніх бакалаврів спеціальної освіти є наскрізним і проходить у три етапи: під-готовчий (І-ІІ курси на першому рівні вищої освіти); фактичний (ІІІ-ІV курси на першому рівні вищої освіти); праксеологічний (І-ІV курси на першому рівні вищої освіти).

Keywords


компетентнісний підхід в освіті; професійна компетентність; педагогічне моделювання; майбутні бакалаври спеціальної освіти

References


Markina I., Nichugovskaya L., Karapuzova N., Kazarian G., Dedukhno A. Structural and Function Model of Formation of an Inclusive Education Management System: World Experience. International Journal of Innovation, Creativity and Change, 2020. 11(5).

P. 184–199.

Барно О. Проблема людей з особливими потре-бами як гостра державна проблема. Збірник наукових праць «Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами», 2008. №24(6). С. 32–41.

Болдирєва В. Інтеграція та інклюзія як основні моделі навчання дітей з особливими освітніми потребами Збірник наукових праць «Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особ-ливими потребами» , 2012. №9. С. 10–11, 13.

Колупаєва А. Спеціальна освіта в Україні та модернізація освітньої галузі. Особлива дитина: навчання і виховання, 2014. №3. С. 7–11.

Величко Д. Впровадження інклюзивної освіти в Україні. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету, 2015. №25. С. 47–49.

Дігтяренко Т. Корекційно-реабілітаційна допомога особам з психофізичними порушеннями як суспільний феномен та об’єкт спеціальної педагогіки. Науковий часопис. Серія «Корекційна педагогіка», 2013. №24.

С. 80–82.

Мартинчук О. Сутність поняття і зміст професій-ної компетентності фахівця у сфері інклюзивного навчання дітей з тяжкими порушеннями мовлення. Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Збірник наукових праць. Київ: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2014. Вип. 28. С. 130–136.

Ніколенко Л., Ніконенко Н. Освітньо-професійна програма «Спеціальна освіта» першого (бакалавр-ського) рівня. Дніпро. 2019. 12 c.

Blandul V., Bradea A. Developing psychopedagogi-cal and methodical competences in special / inclusive education teachers. Problems of education in the 21st centry, 2017. No 75(4). P. 335-343.

Супрун Д. Волонтерська практика студентів-психологів як складова формування їхньої умілості. Проблема підготовки сучасного вчителя, 2017. №15. С. 116–123.

Садова І. Особливості підготовки майбутнього вчителя до навчання дітей з особливими потребами в умовах інклюзивної освіти. Актуальні питання гуманітарних наук, 2015. №14. С. 313–318.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size