ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ З ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ: КОМПЕТЕНТНІСНИЙ І ТАКСОНОМІЧНИЙ ПІДХОДИ

Ірина Георгіївна ЛЕБІДЬ

Abstract


У статті компетентнісний і таксономічний підходи розглядаються як теоретичні засади професійної підготовки майбутніх бакалаврів з транспортних технологій. Здійснено кількісний і якісний аналіз інтегральних, загальних і спеці-альних компетентностей майбутніх фахівців транспортних технологій. Застосовано таксо-номічний підхід (таксономію Блума) для поглиб-леного аналізу спеціальних компетентностей бакалаврів з транспортних технологій. Сфор-мульовано визначення сутності поняття «ком-петентність лідерства у транспортних тех-нологіях». Обґрунтовано необхідність відбору, формулювання і застосування в освітньо-професійних програмах сукупності проєктно-творчих компетентностей, зорієнтованих на формування креативності і підприємливості студентів. Запропоновано транспортні техно-логії і дизайн продукції та послуг розглядати на засадах інтердисциплінарного підходу, як субди-сципліни інтегрованого курсу «Дизайн і транс-портні технології». Зроблено висновок про необ-хідність подальшого пошуку нових методів та підходів до підготовки творчих і підприємливих професіоналів транспортних технологій.

Keywords


компетентнісний підхід; бакалавр з транспортних технологій; стандарт вищої освіти; кваліфікаційні характеристики; таксономія Блума

References


Tuning Educational Structures in Europe. Final Report. In J. González, R.Wagenaar (Ed.). Spain: University of Duesto, 2003. 316 p.

Плахотнік О., Безносюк О. Компетентнісний підхід у ВНЗ: проблеми та перспективи. Наукові записки. Серія : Педагогіка. Кіровоград, 2013. Вип. 121(II). C. 202–207.

Мединцева И.П. Компетентностный подход в образовании. Педагогическое мастерство: материалы II Междунар. науч. конф. (г. Москва, декабрь 2012 г.). М/: Буки-Веди, 2012. URL: https://moluch.ru/conf/ped/archive/65/3148/ (дата обращения: 22.06.2020).

Байденко В.И. Концептуальная модель государ-ственных образовательных стандартов в компе-тентностном формате (дискуссионный вариант). Материалы ко второму заседанию методологического семинара (г. Москва, декабрь 2004 г.). Москва: Издательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004.19с.

Головань М.С. Компетенція і компетентність: досвід теорії, теорія досвіду. Вища освіта України. 2008. № 3. С. 23–30.

Глоссарий терминов рынка труда, разработки стандартов образовательных программ и учеб-ных планов / ETF (European Training Foundation); Европейский фонд образования (ЕФО). М.: ЕФО, 1997. 160 с

Івашкова Т. Ключові компетентності фахівців прикордонної поліції країн Європейського Союзу. Збірник наукових праць Національної академії прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки. Хмельницький, 2017. № 1(8). С. 109–122.

Лебідь, І. Підготовка бакалаврів з транспортних технологій в україні: особливості та тенденції розвитку. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія». Мукачево, 2020. Випуск 1(11). С. 84 – 87.

Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 275 «Транспортні технології (за видами)» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: Наказ Міносвіти України від 29.10.2018 р. № 1171. Офіційне видання Міносвіти України. 2018. С. 21.

Про затвердження Випуску № 69 «Автомобільний транспорт» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників: Наказ Міністерстватранспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. № 136. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ v0136650-06?lang=ru#Text (дата звернення: 22.06.2020)

Про вищу освіту: Закон України від 1 липня 2014 року № 1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/1556-18#Text (дата звернення: 22.06.2020)

Методичні рекомендації щодо розроблення стан-дартів вищої освіти: затверджено Наказом Міністерства освіти і науки Українивід «01» червня2016р. № 600 (у редакції наказу Міністерстваосвіти і науки України від 01.10.2019р. №1254). URL: http://edu-mns.org.ua/img/news/8635/ NakMON_1254_19.pdf (дата звернення: 22.06.2020)

Forehand M. Bloom`staxonomy: original and revised. In M. Orey (Ed.) Emerging perspectives on learning, teaching and technology. 2005. URL: http://projects. coe.uga.edu/epltt/(дата звернен-ня: 22.06.2020)


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size