РИТОРИКА ЯК СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ У ГАЛУЗІ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

Галина Анатоліївна ПУХАЛЬСЬКА, Юлія Василівна АФТЕНЮК, Наталія Володимирівна ШУЛЬГА

Abstract


Незаперечним є той факт, що риторика в житті юриста є однією із найважливіших скла-дових у його професійній діяльності, а в деяких випадках і визначальним фактором. Отож, ця дисципліна невипадкова серед переліку обов'яз-кових. Саме риторика сприяє розвитку загаль-ної культуру юриста, надає мовленню оратора таких рис, як правильність, точність, лаконіч-ність.
Якщо розглядати риторику як науку, то слід зазначити, що вона тісно взаємодіє з пси-хологією, логікою, філософією, мовознавством, правознавством тощо. Тобто тими науками, які вивчають процес мислення. У своїй профе-сійній діяльності, юристи, використовують ці знання для посилення дії мови на слухача. Звіс-но, що красива мова була б неможливою без знань лексикології і семасіології.
Окреслюючи необхідність риторики в житті і професійній діяльності майбутніх юристів, варто звернути увагу на те, що сучасне красномовство дозволяє використання не лише лексичної та орфоепічної норми, але і сприяє формуванню навичок правильного викладу матеріалу, думок і суджень майбут-нього спеціаліста. Адже унормована, визначена, конкретна і логічна промова вимагає попереднього обдумування, осмислення і прави-льного викладу. Також необхідно враховувати і той факт, що витонченість і краса промови, безпосередньо пов'язана з процесом осмисленням і довготривалою підготовкою.
На наше переконання, інтелігентна людина не може/не має права говорити погано, незро-зуміло тощо. Адже це є такою ж непристойні-стю, як не уміти читати і писати, тому, не-залежно від обраного фаху, людина з вищою освітою має у повній мірі володіти мистецтвом риторики.
Отож, можна зробити висновок, що рито-рика, як наука, на сучасному етапі стає більш актуальною ніж навіть декілька десятків років тому. Суспільство потребує спеціалістів в області юриспруденції, які професійно володіють не тільки знаннями, що стосуються їх фаху, а й мистецтвом слова. Тому можна із впевненістю стверджувати, що вивчення тонкощів ораторського мистецтва є на часі.


Keywords


риторика; професійна діяльність; судове засідання; красномовство; юриспруденція; ораторське мистецтво

References


Цицерон М.Т. Три трактата об ораторском искусстве. / пер. с лат. Ф.А. Петровского. Москва: Ладомир, 1994. 470 с.

Аристотель. Античные риторики / за ред. А.А. Тахо-Годи. Москва: Моск. гос. универ., 1978. 352 с.

Вандишев В.М. Риторика: екскурс в історію вчень і понять: навчальний посібник. Київ : Кондор, 2003. 264 с.

Мільто Л.О. Риторична майстерність в педагогіч-ні спадщині М.Ф. Кошанського. Київ, 2012. URL: http://lib.iitta.gov.ua/5929/ (дата звернення 12.05.2020).

Скрипниченко О.В., Долинська Л.В., Огородній-чук З.В. Загальна психологія: підручник. Київ: Либідь, 2005. 464 с.

Абрамович С.Д., Молдован В.В., Чикарько-ва М.Ю. Риторика загальна та судова: началь-ний посібник. Київ: Юріком Інтер, 2002. 416 с.

Гурвич С.С., Погорелко В.Ф., Герман М.А. Осно-ви риторики: навчальний посібник для студ. вузів. Київ: Вища школа, 1978. 174 с.

Сагач Г.М. Риторика: навчальний. посібник для студ. серед. і вищ. навч. закл. Київ: Ін Юре, 2000. 568 с.

Томан І. Мистецтво говорити. Київ, 1998. 293 с.

Лисиченко Л.А. Лексикологія сучасної українсь-кої мови. Семантика, структура слова : монографія. Харків, 1976. 108 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    
2021 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size