АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНСТРУКТИВНОЇ МОДЕЛІ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ З КІБЕРБЕЗПЕКИ В УМОВАХ ОСВІТНЬО-ЦИФРОВОГО СЕРЕДОВИЩА

Олексій Олександрович САМОЙЛЕНКО

Abstract


Представлено результати впровадження конструктивної моделі підготовки бакалаврів з кібербезпеки в умовах освітньо-цифрового сере-довища. Проведення експериментальної роботи включало відбір контрольних і експериментальних груп та їх перевірка на однорідність, розробку методичного інструментарію для оцінки за критеріями і показниками наявного рівня сформованості знань, умінь, навичок бакалаврів з кібербезпеки, що відображають рівень готовності бакалавра до професійної діяльності, визначення й констатація рівня сформованості готовності бакалаврів з кібербезпеки до професійної діяльності в умовах освітньо-цифрового середовища, упровадження авторської моделі і технології підготовки бакалаврів з кібербезпеки в умовах освітньо-цифрового середовища, порівняння показників рівня сформованості готовності бакалаврів з кібербезпеки до професійної діяльності після впровадження ав-торських розробок, кількісний та якісний аналіз динаміки розвитку рівня сформованості готов-ності бакалаврів з кібербезпеки до професійної діяльності, узагальнення й висновок про ефек-тивність та результативність запропонова-них авторських розроблень, які характеризу-ються взаємозв’язком залежних та незалеж-них змінних (методів, засобів навчання і результатів у фіксованих умовах та ін.).
Визначено мету та завдання дослідження, які зумовили завдання педагогічного експериме-нту – через практичне упровадження обґрун-тувати ефективність та результативність розробленої моделі підготовки бакалаврів з кібе-рбезпеки в умовах освітньо-цифрового середо-вища.
Зазначено, що дослідження здійснювалося нами з дотриманням низки вимог, основними з яких є такі: дотримання методики та термі-нів проведення експерименту (тривалість у часі, здійснення корекції організації та відтво-рення результатів); обґрунтування експериме-нтальної бази дослідження.
Отримані результати експериментального дослідження надають можливість стверджу-вати, що конструктивна модель підготовки бакалаврів з кібербезпеки в умовах освітньо-цифрового середовища є ефективною.


Keywords


педагогічний експеримент; моделювання; модель; конструктивна модель підготовки; бакалавр з кібербезпеки; освітньо-цифрове середовище

References


Самойленко О.О. Конструктивна модель підготовки бакалаврів з кібербезпеки в умовах освітньо-цифрового середовища. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія Педагогічні науки, 2020. №2. С. 102–106. doi:10.31651/2524-2660-2020-2-102-106

Самойленко О.О. Методологічні підходи щодо управління консорціумом інститутів післядипломної педагогічної освіти в умовах єдиного інформаційного простору. Нові технології навчання: наук.-метод. зб. Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. 2016. № 88. Ч. 2. С. 56−61.

Самойленко О.О. Методологічні підходи щодо підготовки бакалаврів з кібербезпеки в умовах освітньо-цифрового середовища. Інноваційна

педагогіка: Науковий журнал, 2020. № 3(22).

С. 95–99. doi.org/10.32843/2663-6085

Самойленко О.О. Критерії формування готовно-сті бакалаврів з кібербезпеки до професійної діяльності: педагогічний аспект. Impact of modernity on science and practice. Abstracts of XII international scientific and practical conference. Edmonton, 2020. Р. 592–595).

Лодатко Є.О. Педагогічні моделі, педагогічне моделювання і педагогічні вимірювання: that is that? Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології. Вища освіта України: Теоретичний та науково-методичний часопис, 2011. Вип. 3. Т. 1.

С. 339–344; Лодатко Є.О. Кластеризація соціокультурного простору і когнітивні метафори в педагогічному моделюванні. Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки, 2013. Вип. 6(259). С. 53–58.

Лодатко Є.О. Педагогічне моделювання як інструмент дослідження складних соціальних систем. Новітні комп’ютерні технології, 2016. Том XIV.

С. 13–17.

Лодатко Є.О. Властивості педагогічних моделей: теоретико-методологічний дискурс. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. Збірник наукових праць: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету, 2015. Вип. 12(55). Ч. 1. С. 106–113.

Ільїна В.М., Кочін І.В., Трошин Д.О., Акулова О.М., Гайволя О.О. Моделювання як спосіб отримання інформації про результативність системи післядипломної медичної освіти. 2018. URL: https://zounb.zp.ua/node/1165 (дата звернення 04.04.2020)


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size