МЕТОДИЧНИЙ КОМПОНЕНТ СИСТЕМИ СТУПЕНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ СИЛ

Руслан Іванович ШЕВЧЕНКО

Abstract


На підставі аналізу нормативно-правових документів та наративних джерел щодо здійс-нення ступеневої освіти в закладах освіти вио-кремлено методичний компонент як один із структурних компонентів системи ступеневої підготовки майбутніх офіцерів Військово-морських сил у вітчизняних закладах вищої військової освіти та представлено його харак-теристику в контексті основних положень Типового базисного навчального плану підготов-ки командного складу у системі спеціальної військової освіти. Відповідно до мети статті (виокремити та окреслити методичний ком-понент системи ступеневої підготовки майбу-тніх офіцерів Військово-морських сил) зазначе-но, що методичний компонент разом із профе-сійним військово-морським, лідерським, мовним (комунікативним), інформаційно-аналітичним є структурними компонентами системи сту-пеневої підготовки майбутніх офіцерів Військо-во-морських сил. Методичний компонент пе-редбачає розробку та впровадження технологій і методик виконання поглиблених навчальних завдань і програм навчальних курсів спеціальної військової освіти для підготовки командного складу, що є важливим елементом зміцнення оперативної сумісності між збройними силами країн-членів НАТО та країн-партнерів. Окрес-лено основні принципи, які складають основу проектування технологій / методик підготовки майбутніх офіцерів Військово-Морських Сил в умовах ступеневості освіти. Зазначено етапи системи спеціальної військової освіти та їх розділи: «Професія кадрового військового», «Командування, командні навички та етика», «Оборонні дослідження і проблеми забезпечення безпеки». Й надано характеристику кожного з них. Зазначено, що методичний компонент являє собою комплекс методичного забезпечення освітньо-професійної підготовки майбутніх військово-морських фахівців, який передбачає технології, методики та змістовий блоковий / модульний розподіл інформаційного контенту, що супроводжується практичними та контрольно-рефлексивними завданнями поглибленого типу (ускладненими) задля фор-мування необхідних професійно-прикладних компетентностей

Keywords


Військово-Морські Сили; Збройні Сили України; ступенева підготовка; підготовка командного складу; типовий базисний навчальний план; методичний компонент

References


Шевченко Р.І. Базові засади ступеневої підгото-вки майбутніх фахівців у закладах вищої війсь-ково-морської освіти в системі неперервної освіти.

Педагогічний альманах. 2019, Вип. 43.

С. 192–198.

Шевченко Р.І. Ступеневість підготовки майбут-ніх офіцерів ВМС ЗСУ в закладах вищої освіти: військово-цивільне нормативне забезпечення. Педагогічна освіта: теорія і практика. 2020. № 28.

С. 190–199.

Концепція підготовки Збройних Сил України. Затверджена наказом Міністра оборони України від 22.02.2016 № 95. URL: https://www.ukr military.com/2016/02/concept-of-the-armed-forces-of-ukraine. html (дата звернення: 06.07.2020)

Про затвердження Положення про особливості організації освітньої діяльності у вищих військо-вих навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти: Наказ Міністерства обо-рони України 09.01.2020 № 4. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/z0250-20#Text (дата звернення: 06.07.2020)

Нещадим М.І. Військова освіта України: історія, теорія, методологія, практика. Київ: Київський

ун-т, 2003. 852 с.

Організація Північноатлантичного договору (NATO – North Atlantic Treaty Organisation). URL: https://menr.gov.ua/content/organizaciya-pivnich noatlantichnogo-dogovoru-nato--north-atlantic-treaty-organisation.html (дата звернення: 06.08.2020)

Організаційно-методичні засади адаптації та впровадження інноваційних педагогічних техно-логій та методик, застосовуваних у військових навчальних закладах провідних країн-членів НАТО,

в освітній процес ВВНЗ, ВНП ЗВО України:

Тематична розробка Збройних Сил України.

Положення про організацію освітнього процесу в Інституті Військово-Морських Сил Національного університету «Одеська морська академія». URL: http://fvms.onma.edu.ua/Положення%20про%20організацію%20освітнього%20процесу%20 Інституту%20ВМС.pdf (дата звернення: 26.07.2020)


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size