ҐЕНЕЗА ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИХ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ

Олеся Олександрівна Ляховець, Аліна Сергіївна Рахманіна

Abstract


На підставі досліджень із теорії та практики освіти в розділі проаналізовано психолого-педагогічні аспекти формування загальнолюдських моральних цінностей. Схарактеризовано методологічні засади проблеми формування загальнолюдських моральних цінностей шляхом оперування сукупністю базових філософських, педагогічних, етичних та естетичних ідей, що виявляються в основних тенденціях стосовно трактування сутності загальнолюдських цінностей: антропоцентричній, теоцентричній, соціоцентричній.

Виокремлено кілька видів моралі: мораль автономна, мораль гетерономна, мораль, заснована на почуттях, мораль рефлекторна. У ході наукового пошуку з’ясовано, що система моральних цінностей формувалася в українців здавна, з урахуванням таких рис національної ментальності, як кордоцентризм, природний демократизм, схильність до інтроверсії. На такій основі впродовж віків у народі культивували гуманізм і любов до рідної землі, патріотизм та громадянський обов’язок, волелюбність і самовідданість у боротьбі за незалежність.

Keywords


загальнолюдські моральні цінності; мораль; моральність; моральне виховання; національна система виховання

References


Вишневський О. Концепція демократизації українського виховання / О. Вишневський // Концептуальні засади демократизації та реформування освіти в Україні. Педагогічні концепції. – К. : Школяр, 1997. – С. 78–122.

Білоусова В. О. Теорія і методика гуманізації відносин старшокласників у позаурочній діяльності загальноосвітньої школи : монографія / В. О. Білоусова. – К. : ІЗМН, 1997. – 192 с.

Лосева В. К. Культурно-типологическая целостность представлений о человеке как микрокосме / В. К. Лосева, Э. В. Семенов // Некоторые проблемы исследований современной культуры. – М. : НИИ Культуры, 1987. – С. 163–179.

Философский энциклопедический словарь. – М. : ИНФРА-М, 1999. – 576 с.

Матвієнко О. В. Моральне виховання молодших школярів у позаурочній та позашкільній діяльності : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / О. В. Матвієнко ; Національний пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 1999. – 20 с.

Ковальчук I. В. Моральне виховання учнів українських шкіл Буковини (друга половина XIX – початок XX ст.) : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / І. В. Ковальчук ; Прикарпатський ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2001. – 20 с.

Вишневський О. Теоретичні основи педагогіки: курс лекцій : підручник для студентів / О. Вишневський, О. Кобрій, М. Чепіль ; за ред. О. Вишневського. – Дрогобич : Відродження, 2001. – 268 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2003. – 1440 с.

Карагодiн В. М. Проблема морального виховання у педагогічній думці IV–XI ст. : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / В. М. Карагодін ; Прикарпатський ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 1997. – 18 с.

Молодиченко Н. А. Психолого-педагогічна підготовка майбутнього вчителя іноземної мови до морального виховання підлітків : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Н. А. Молодиченко ; Ін-т Вищої Освіти АПН України. – К., 2002. – 23 с.

Ващенко Г.Г. Основні проблеми педагогіки майбутнього / Г.Г. Ващенко // Педагогіка толерантності. – 1998. – №2. – С. 86–93.

Шапар В. Б. Психологічний тлумачний словник / В. Б. Шапар. – X. : Прапор, 2004. – 640 с.

Завдання і зміст морального виховання. Шляхи і засоби морального виховання [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nazachot.ru/referat/pedagog/zag_osn_pedag/3385-zavdannya-i-zmist-moralnogo-vixovannya-shlyaxi-i-zasobi-moralnogo-vixovannya.html Завдання і зміст морального виховання. Шляхи і засоби морального виховання [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nazachot.ru/referat/pedagog/zag_osn_pedag/3385-zavdannya-i-zmist-moralnogo-vixovannya-shlyaxi-i-zasobi-moralnogo-vixovannya.html

Столярова Н. Цілісна система виховання іноземних студентів – шлях до світового порозуміння [Електронний ресурс] / Н. Столярова. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/VKhNU/Nzkp/2008_21/15.htm.

Казанжи І. В. Створення виховуючого середовища у вищому педагогічному навчальному закладі, як засіб підготовки майбутніх фахівців до здійснення виховної діяльності [Електронний ресурс] / І. В. Казанжи. – Режим доступу : http://eprints.zu.edu.ua/1949/1/00kivzvd.pdf.

Лозко Г. С. Українське народознавство / Г. С. Лозко. – 2-ге вид., доп. та перероб. – К. : «АртЕк», 2004. – 472 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size