Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки

  

Рік заснування: 1998.

Матеріали «Вісника» присвячені проблемам формальної, неформальної та інформальної освіти. У статтях презентуються результати досліджень різних аспектів розвитку освітніх систем, особливості організації різних форм навчання, розробки нових педагогічних технологій, педагогічні умови ефективності пізнавальної діяльності суб’єктів освітнього процесу, неперервність професійної освіти тощо. 
Наукові статті збірника рекомендовані викладачам вищої школи, аспірантам, студентам, соціальним працівникам, а також усім, хто цікавиться соціально-педагогічною проблематикою.

Журнал входить до «Переліку наукових фахових видань України» категорії «Б», у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора філософії і доктора педагогічних наук на підставі Наказу МОН України від 17 березня 2020 р. № 409. 

Реферативні бази даних: Google Scholar (scholar.google.com), Open Ukrainian Citation Index (OUCI), Україніка наукова (irbis-nbuv.gov.ua). 
Журнал індексується в міжнародній наукометричній базі Copernicus (ICV 2018: 73,37; ICV 2019: 76.51; ICV 2020: 85.23; ICV 2022: 92.89) та базі метаданих CrossRef.

ISSN: 2076-586Х (Print)

             2524-2660 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23937–13777Р від 21.05.2019

Фахова реєстрація: Наказ МОН України №409 від 17.03.2020

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальності: 011 Освітні, педагогічні науки; 012 Дошкільна освіта; 013 Початкова освіта; 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями); 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями). 

Періодичність: 4 рази на рік

Мова видання: українська, англійська (змішаними мовами)

Засновник: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Редакційна колегія серії:
Борисов В.В., д. пед. н., проф. (голова); Лодатко Є.О., д. пед. н., проф. (заст. голови). 
Члени редколегії: Бондар І.І., проф., Народн. художник України; Вовк О.І., д. пед. н., проф.;  Десятов Т.М., д. пед. н., проф.; Коломієць О.Г., д. філос. н., доц.; Кукуленко-Лукьянець І.В., д. психол. н., доц.; Ніколаєску І.О., д. пед. н., доц.; Сердюк З.О., к. пед. н., доц.; Симоненко Т.В., д. пед. н., проф.; Тарасенкова Н.А., д. пед. н., проф.; Шпак В.П., д. пед. н., проф.; Авшенюк Н.М., д. пед. н., ст. н. с. (Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України); Арутюнян Н.К., д. пед. н., проф. (Єреванський держ. ун-т, Республіка Вірменія); Будник О.Б., д. пед. н., проф. (Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника); Галус О.М., д. пед. н., проф. (Хмельницька гуманіт.-пед. акад.); Гуржій А.М., д. т. н., проф., дійсний член НАПН України; Добрєва (ГеоргієваС., к. пед. н., доц. (Шуменський ун-т «Єпископ Костянтин Преславський», Республіка Болгарія); Єркібаєва Г.Г., д. пед. н., проф. (Міжнар. Казахсько-Турецький ун-т им. Х.А. Ясаві, Республіка Казахстан); Жорова І.Я., д. пед. н., проф. (КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»); Клим-Климашевская А., д-р габ., проф. (Ун-т природн. та гуманіт. наук в Седльце, Республіка Польща); Клявіна А., д. пед. н., проф. (Латвійська акад. спорт. педагогіки, Латвійська Республіка); Кондрашов О., д. пед. н., асистент проф. (Ун-т Томпсон Ріверс, Канада); Малафіїк І.В., д. пед. н., проф. (Рівненський держ. гуманіт. ун-т); Мікаєлян Г.С., д. пед. н., проф. (Вірменський держ. пед. ун-т імені Х. Абовяна, Республіка Вірменія); Назаренко Г.А., д. пед. н., проф. (КЗ «Черкаський обл. ін-т післядипл. освіти пед. працівн. Черкаської обл. ради»); Омельченко С.О., д. пед. н., проф. (ДВНЗ «Донбаський держ. пед. ун-т»); Парчевський Р., д-р філософії (Військовий технолог. ун-т у Варшаві, Польща); Періг О.В., к. т. н., доцент (Донбаська держ. машинобуд. акад.); Пономаренко Т.О., д. пед. н., проф. (Київський ун-т імені Бориса Грінченка); Пригодій М.А., д. пед. н., проф. (Національний пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова); Рудишин С.Д., д. пед. н., проф. (Глухівський нац. пед. ун-т імені Олександра Довженка); Скворцова С.О., д. пед. н., проф., чл.-кор. НАПН України (ДЗ «Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського»); Федосова І.В., д. пед. н., проф. (ДВНЗ «Приазовський держ. техн. ун-т»); Харадзе Е.М., д. пед. н., асистент проф. (Тбіліський держ. ун-т ім. Іване Джавахішвілі, Грузія).
Секретаріат: Гнезділова К.М., д. пед. н., проф.; Завгородня Л.В., к. філолог. н., доц.;  Дерев’янко Д.В., д-р філософії (пед.).

Адреса редакції: вул. Остафія Дашковича, 24, кімн. 376, Черкаси, 18000

Телефон: +38(093) 07-123-06

E-mail: bulletin_chnu@ukr.netlodatko@gmail.com

Website: http://ped-ejournal.cdu.edu.ua