СТАН РОЗРОБЛЕНОСТІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ СЛУХАЧІВ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Ірина Миколаївна Трубавіна

Abstract


Досліджено стан розробленості в науково-педагогічних  дослідженнях  України андрагогічної проблеми навчання вчителів в інститутах  післядипломної педагогічної   освіти у вищих закладах освіти України. Визначено  особливості її слухачів в навчанні, організації  освітнього  процесу з  ними, проблеми їхнього  навчання, необхідність  підготовки викладачів до роботи з  ними  на суб’єкт-суб’єктних  засадах. Узагальнено світовий і вітчизняний досвід  дослідження проблеми, розкрито шляхи підвищення ефективності освітнього  процесу в післядипломній педагогічній освіті, підходи до  неї, її  технології, методики, шляхи.


Keywords


освітній процес; навчання; слухачі; підслядипломна педагогічна освіта; освіта дорослих; андрагогічний підхід; синергетичний підхід; дистанційна освіта.

References


Буренко В. М. Андрагогічний підхід до професійної перепідготовки вчителя гуманітарного профілю : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / В. М. Буренко ; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. – Київ, 2005. – 22 с.

Протасова Н. Г. Теоретико-методичні основи функціонування системи післядипломної освіти педагогів в Україні : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Н. Г. Протасова ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 1999. – 31 с.

Мудра О. М. Технології інтенсивного навчання дорослих у системі неперервної гуманітарної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / О. М. Мудра ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький, 2010. – 20 с.

Мальцев К. Ценный кадр : Как построить эффективную систему обучения в компании / К. Мальцев. – Москва : Альпина Паблишер, 2015. – 112 с.

Трубавіна І. М., Рижкова А. Ю. Використання прийомів тайм-менеджменту для підвищення якості професійно-педагогічної діяльності викладачів ВНЗ : матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції [«Освіта дорослих як фактор розвитку дорослої людини в умовах сучасних соціальних змін»], (м. Черкаси, 21-23 березня 2012 р.). – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2012. – С. 163–168.

Трубавина И. Н. Возможности использования активных и интерактивных методов обучения в повышении квалификации социальных работников и социальных педагогов Украины / Ирина Николаевна Трубавина // Научный периодический рецензируемый электронный журнал «Sci-article». Категория «Педагогика», 2015. – № 28 (декабрь).

Трубавина И. Н. Особенности формирования готовности преподавателей к обучению лиц пожилого возраста / Ирина Николаевна Трубавина // Научный периодический рецензируемый электронный журнал «Sci-article». – Категория «Педагогика», 2013. – № 2 (октябрь).

Проценко О. Б.Система післядипломної педагогічної освіти в Греції : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / О. Б. Проценко ; АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ, 2009. – 21 с.

Григорʼєва Т. Ю. Підготовка вчителів-філологів до навчання дорослих у системі неперервної освіти Великої Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Т. Ю. Григорʼєва ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир, 2010. – 20 с.

Коваленко С.М. Тенденції розвитку освіти дорослих в Англії (остання чверть ХХ – початок ХХІ ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / С. М. Коваленко ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир, 2005. – 20 с.

Поточни Є. Розвиток освіти дорослих в Галичині (1867–1918 рр.) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Є. Поточни ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 1999. – 37 с.

Тимчук Л. І. Організаційно-педагогічні засади української освіти дорослих на Буковині (1869–1940 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Л. І. Тимчук ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005. – 20 с.

Воробець І. В. Освіта дорослих у Галичині (1891–1939 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / І. В. Воробець ; Прикарпат. ун-т ім. В.Стефаника. – Івано-Франківськ, 2001. – 19 с.

Шинкаренко Л. І. Тенденції розвитку освіти дорослих в Україні (1946–2007 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Л. І. Шинкаренко ; Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2010. – 20 с.

Чепурна Н. М. Науково-методичні засади розвитку системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників України (1970–2004 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Н. М. Чепурна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир, 2005. – 20 с.

Бідюк Н. М. Теорія і практика професійного навчання безробітних у США : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Н. М. Бідюк ; АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ, 2010. – 44 с.

Горук Н. М. Проблеми неформальної освіти жінок у США : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Н. М. Горук ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2011. – 21 с.

Ковальова С. В. Розвиток творчої активності вчителів музики в системі підвищення кваліфікації : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / С. В. Ковальова ; Ін-т пед. освіти і освіти доросл. АПН України. – Київ, 2007. – 22 с.

Рзаєва С. Л. Прогнозування попиту на навчальні послуги (післядипломна освіта) та впровадження новітніх інформаційних технологій для підвищення ефективності їх реалізації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / С. Л. Рзаєва ; Наук.-вироб. корпор. «Київ. ін-т автоматики». – Київ, 2005. – 21 с.

Свєтлорусова А. В. Професійна підготовка магістрів управління навчальним закладом на засадах рефлексивного підходу : автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.04 / А. В. Свєтлорусова ; Ін-т пед. освіти і освіти доросл. АПН України. – К., 2009. – 22 с.

Трубавіна І. М. Українські дитячі та молодіжні громадські організації : навчальний посібник / І. М. Трубавіна, Г. В. Троцко, Т. М. Хлєбнікова. – Харків : ХНПУ, 1999. – 206 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size